Kwehlile ukukhishwa kwama-condom kuleli

213

INTATHELI YELANGA

KUBIKWA ukuthi kwehle ngendlela emangalisayo ukusatshalaliswa kwamakhondomu eNingizimu Afrika eminyakeni emihlanu edlule.
Lokhu kutholakale ocwaningweni olwenziwe yiSpotlight, isebenzisa ulwazi olushicilelwe yiHealth System Trust’s District Health Barometer. Kubikwa ukuthi isibalo samakhondomu abesilisa asatshalaliswe wuhulumeni ngo-2022/2023 ehle ngo-45% uma kuqhathaniswa nesibalo samakhondomu asatshalaliswa ngo-2018/2019.

Ocwaningweni kuvela ukuthi onyakeni u-2018/2019 uhulumeni wasabalalisa amakhondomu abesilisa angaphezulu kuka-726 million, kodwa ngo-2022/2023 wasabalalisa angaphezulu kuka-402 million. Lesi sibalo sisho ukuthi isamba samakhondomu asatshalalisiwe kule minyaka emihlanu edlule sehle ngenani elingaphezulu kuka-323 million.

Izinkinga ziqale emuva kokukhishwa kwethenda ngo-2022

Nesibalo samakhondomu abesifazane asatshalalisiwe kubikwa ukuthi sehlile kodwa hhayi ngendlela okwehle ngayo isibalo samakhondomu abesisilisa.
Kubikwa ukuthi iminyango yezempilo ezifundazweni izithethelela ngokuthi okubangela ukuba sehle isibalo samakhondomu asatshalaliswayo, yisikhathi esithathwa yiSouth African Bureau of Standards (SABS) ukuphasisa (certification) amakhondomu selokhu kuqale ithenda entsha ngo-2022 yabawasabalalisayo. Nokho ucwaningo lweHealth System Trust’s District Health Barometer luveza ukuthi ukwehla kokusatshalaliswa kwamakhondomu selokhu kuqale eminyakeni emihlanu edlule.

Isimo kasisibi eKZN ukuqhathanisa nezinye izifundazwe

Kuvela eyokwehla kokusatshalaliswa kwamakhondomu nje, kuyaziwa ukuthi iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe asempini yokuzama ukulwa nesandulela-ngculazi, kanti amakhondomu asathathwa njengesivikeli esibalulekile ekugwemeni ukwesuleleka kwabantu ngesandulela-ngculazi.
Isifundazwe esihamba phambili ngokwehla kwesibalo samakhondomu asatshalalisiwe yi-Eastern Cape, kulandele iGauteng, iNorthern Cape neLimpopo. KwaZulu-Natal kubikwa ukuthi isimo kasisibi kakhulu uma kuqhathaniswa nakwezinye izifundazwe.
Ephawula kwiSpotlight uMnu Lungelo Ntobongwana oyisikhulu esiphezulu esibambili eSABS, uthe ngakolwabo uhlangothi kakunazinkinga.

Lenyuke ngamandla izinga lesifo esibizwa socansi iMUS

Kuvela lokhu nje, kusanda kuvela ukuthi ziyanda izifo ezithathelana ngokocansi eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele. NgoNhlolanja (February) nonyaka uMnyango wezeMpilo eGauteng ubike ukuthi lenyukile izinga lokubikwa kwezifo ezithathelana ngokocansi esifundazweni.
Ukuvela kwemibiko yokwanda kwezifo ezithathelana ngokocansi cishe kuthathwa njengenkomba yokwehla kwezinga lokusetshenziswa kwamakhondomu. UMnyango wezeMpilo eGauteng uveze ukuthi izinga lesifo esibizwa ngeMale Urethritis Syndrome (MUS) lenyuke ngo-15% ngo-2023 lisuka ku-12% ngo-2020, kwabesilisa abaphakathi kweminyaka ewu-15 no-49.

  • Umbiko ucashunwe kwiSpotlight
Previous article‘Izigebengu zadlwengula ingane yami ngisendlini’
Next articleIMbube ibusise indawo yabadayisa ukudla kwesintu eMhlanga