Kwehlukene imibono ngomfaniswano wesikole “ongabheki” ubulili

161

THANDOLUHLE NGUBO

KWEHLUKENE imibono ngesiphakamiso seSouth African Human Rights Commission (SAHRC), esemukelwe yikomidi loMnyango wezeMfundo ePhalamende ngeledlule, esimayelana nokushintshwa kwemithetho yomfaniswano neyokulungiswa kwamakhanda abafundi ezikoleni zaseNingizimu Afrika. I-SAHRC itshele iphalamende ukuthi imifaniswano egqokwa ezikoleni njengamanje, icindezela ilungelo, nesithunzi sokulingana ngokobulili. Iveze  ukuthi ithole izikhalo eziningi kubafundi, bethi kayibakhululi indlela okumele babukeke ngayo ezikoleni. 

UDkt Eileen Carter weSAHRC, uveze ukuthi kuningi okumele uMnyango weMfundo ukulungise emthethweni omayelana nokubukeka komfundi nomfaniswano ekumele awugqoke. Uthe iSAHRC iphakamisa ukuthi kube nemifaniswano efanayo kubo bonke abafundi, engabudaluli ubulili. Uqhube ngokuthi ukugqokwa kwale mifaniswano kuzolekelela nasekwehliseni inani eliphezulu okuthengwa ngalo imifaniswano. 

KWESOKUNXELE nguMnu Basil Manuel weNaptosa kanti kwesokudla kuNkz Nomarashiya Caluza weSadtu.

I-National Professional Teachers’ Organisation of South Africa (Naptosa), ebiyiyingxenye yekomidi ebelilalele lezi ziphakamiso, ithe zibamangalisile. Obeyimele, uMnu Basil Manuel, uthe lolu wudaba okumele ludingidwe ngaphambi kokuphuma nesinqumo esithile. Uthe iSAHRC kumele ikuqonde ukuthi ngeke kube lula ukushintsha lo mthetho. “Le nto kayiyi ngokuthi abafundi besilisa bafuna ukugqoka okwabesifazane, kanjalo nabesifazane bafuna ukwenza okufanayo. Siyakuqonda ukuthi abafundi bafuna ukukhululeka, bangagqoki izingubo ezizobenza bazenyeze ngobubona. Yize kunjalo, kumele kube nezingxoxo ezijulile ezithinta ukwethulwa kwemifaniswano engabudaluli ubulili. Akulula ukushintsha imithetho nosiko lwesikole njengokusho kweSAHRC,” esho. Uthe nakuba imifaniswano yesikole ibiza, izinyunyana zothisha noMnyango weMfundo eyisiSekelo kumele benze imizamo yokunciphisa amanani emifaniswano ukuze bonke abafundi bakwazi ukuyithenga.

ISadtu KwaZulu-Natal ithe iyasemukela lesi siphakamiso seSAHRC. UNkz Nomarashiya Caluza (osesithombeni), ongunobhala wayo kulesi sifundazwe, uthe iSadtu isishayela ihlombe ngoba bonke abafundi sebezokhululeka.

Previous articleUkhala ngezikweletu ophume phambili kweletulo lokubulala owe-ANC
Next articleKusolwa umbango wepolitiki ngokuvinjwa kukathishanhloko osekuphazamise ukufunda