Kwethulwe inhlangano esiza amaphara

963

AbeShanela Mshanelo bathi ngosizo lwabo abahlala
emgwaqweni bayakwazi ukushintsha bagcine sebesebenza

UNKK Cynthia Maphumulo ogqoke ijakethi emnyama enoMnu Khumbulani Ntombela bekhulekela omunye wesilisa ohlala emgwaqweni ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inhlangano esiza amaphara, iShanela Mshanelo e-Adams Mission, ngoMgqibelo.

THANDEKA NGOBESE
UPHENDUKE inkonzo yokuhlumelelisa izimilo zamaphara ukuba ayeke izenzo ezimbi umcimbi wokuthula ngokusemthethweni inhlangano engayenzi nzuzo yabesifazane esiza amaphara, iShanela Mshanelo, obungoMgqibelo, eAdams Pavillion Sportsfiled, e-Adams Mission, eThekwini.


Le nhlangano eyasungulwa nguNkk Cynthia Maphumulo noNkk Busi Mlaba base-Adams, ngo-2019, isiza abahlala emgwaqweni e-Adams, eDoonside, eWinklespruit naseManzimtoti ngokuya ngasethunjini, ibadlalise nonobhutshuzwayo. Ekhuluma kulo mcimbi wangoMgqibelo uNkk Maphumulo, uthe bengomama basangula le nhlangano ngoba bebona zanda izingane ezishiya amakhaya ziyohlala emigwaqweni, zigcine seziba wuhlupho nasemphakathini.


“Kwakuthi uma bezohlangana nalezi zingane, bashintshe indlela ngoba besaba ukuthi zizobaphuca omakhalekhukhwini nezikhwama. Sanquma ukuthi ake sisondele kuzo, sizwe ukuthi zize zihlale emgwaqweni nje bekwenzenjani. “Samangala sesizwa izinkinga ezinye zazo ezidlule kuzona, zishonelwa ngabazali, imindeni izikhiphe emakhaya. Ezinye zahlukumezeka emakubo zaze zayohlala emgwaqweni.


“Kulokhu okuncane esinakho, sikwazile ukuzisiza ezinye, sazixhumanisa nosonhlalakahle zayiswa ezikhungweni zokuhlunyeleliswa izimilo. Enye yazo kumanje ishayela itekisi la emphakathini, isiyekile ngisho ukubhema. Sayisiza sayitholela izincwadi zokushayela, impilo yayo ishintshe kakhulu,” kusho uNkk Maphumulo. Uthi njengoba inhlangano bebeyethula ngokusemthethweni, bafuna nabantu bendawo bazazi lezi zingane ezihlala emgwaqweni, kuthi uma kukhona abanosizo abafisa ukuzidlulisela lona, bazi ukuthi kumele baxhumane nobani.


Uzwakalise ukujabula kakhulu njengoba ethi selokhu baqala ukusebenza, kukhona osomabhizinisi abafikayo, babeseke njengoba bengakalutholi uxhaso kuhulumeni.
“Sibonga kakhulu kuMnu Khumbulani Ntombela ongumfundisi webandla iGod Has Done ngokusenzela inkonzo yomkhuleko omuhle kanje. “Akagcina ngokuba nathi kule nhlangano, uphinde athathe imali yezingane zakhe ezosiza lezi esiziphakelayo ezihlala emgwaqweni.

Sifisa sengathi umsebenzi wakhe wobufundisi nowokwelapha abantu uchume ukuze aqhubeke nokufaka isandla enhlanganweni yethu,” kusho uNkk Maphumulo.
UMnu Ntombela uthe kwathi uma laba besifazane befika bekhala, becela ukulekelelwa kulo msebenzi abawenzayo, wabona kunguNkulunkulu obayise kuye.


“Selokhu saqala nomama, kasiphindanga sahlehla. Abaningi balaba bantwana bashintshile, ngikholwa wukuthi lo mkhuleko engiwenzile nabo usazobaguqula nabanye ngoba kayikho into oyenza kuNkulunkulu uyenzele ize,” kusho uMnu Ntombela.

Previous articleIChiefs ifake usawoti esilondeni seziNyoni
Next articleUhulumeni uhlongoza ukuphoqa oweCovid