LIQALILE UKUQULWA ELOKUBULAWA KUKASINDISO MAGAQA

391

JOHN HLONGWA
ZEHLE mi izinyembezi eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu kuNkk Jabulisile Msiya, ongufakazi wokuqala ecaleni lokubulawa kwaloyo owayeyisishoshovu se-ANCYL uMnu Sindiso Magaqa, owabulawa eseyikhansela eMzimkhulu. UMagaqa walalelwa unyendle, wadutshulwa ephuma emhlanganweni eNceba, ngomhla ka-13 kuNtulikazi (July) ngo-2017. Wagcina ngokushonela esibhedlela iChief Albert Luthuli ngemuva kwezinyanga ezimbili. Abasolwa kuleli cala, uSibonelo Myeza, uMbulelo Mpofana, uMlungisi Ncalane noSibusiso Ncwengwa, bathweswe amacala awu-11, okubalwa kuwona elokubulala, elokuzama ukubulala, elokutholakala nezibhamu ezingekho emthwethweni nelokwakha uzungu lokubulala.


Ummangalelwa wesithathu uMlungisi Ncalane, kuvele ukuthi unelinye icala alihambayo enkantolo KwaMaphumulo, kanti ummangalelwa wesine, uSibusiso, udonsa iminyaka ewu-30 ejele ngecala lokubamba inkunzi imoto ethwala imali. UNkk Msiya oyimeya yaseMzimkhulu, wehlulekile ukuzibamba, wasidinda isililo ngesikhathi ethula ubufakazi ngokuhlaselwa kwabo, kwaze kwaphoqeleka ukuba iJaji uNkk NF Mlaba liyiguqise okwesikhashana inkantolo ngoba kubonakala ukuthi ubengasakwazi ukuqhubeka nokufakaza. UNkk Msiya wayesemotweni ngesikhathi behlaselwa noMagaqa. Uchazele inkantolo ngokusuka nokuhlala ngokwenzeka ngosuku abahlaselwa ngalo.


Utshele inkantolo ukuthi isisusa sendaba kwaba yihholo iMemorial, okwase kuphele eside isikhathi lingapheli kodwa imali eyayihlinzekwe ukuba lakhiwe ngayo ilokhu ikhokhiwe. Singaphezulu kuka-R17 million isamba semali okuvela ukuthi salahleka ngesikhathi kwakhiwa leli hholo. Ngesikhathi sesehlakalo, uNkk Msiya wayeyikhansela kuwadi 15, okuyiwadi okwakhiwa kuyona leli holo. Ebufakazini bakhe kuvele
ukuthi nguyena uNkk Msiya, uSindiso Magaqa nezinye izisebenzi zikamasipala ababehamba phambili, bephoqa imenenja yomkhandlu uMnu uZweliphansi Sikhosana ukuba ajube uphenyo ngokwakhiwa kwaleli hholo, wenqaba. Ngemuva kokuhluleka kwemizamo yabo, kwangenelela umcwaningi mabhuku (Auditor-General).


“Wazilethela mathupha umbiko wasikhombisa kwiprojektha, omunye wawunika yena umphathi omkhulu ngenhloso yokuba awudlulisele kuthina esihola umkhandlu. “Sesiwudinga wenqaba nawo, wangena ezintangeni. Zonke izinyanga uma sinomhlangano wobuholi (executive) besilokhu siwubuza lo mbiko kodwa engasiniki, kuze kube namhlanje. “Ngaphuma emsebenzini ngezikhathi zasemini ngaya eNceba lapho sasinomhlangano khona, siyobhunga ngababezosimela ebuholini besiyingi, njengoba sasizoba nengqunguthela. “Sesiqedile, saphinde savumelana ngokuba sificane esitobhini sebhasi e-iBisi, eMzimkhulu. Ngesikhathi ngifika khona ngaqaphela imoto yohlobo lwe-BMW
ebomvu, eyayipakile. Ngesikhathi ngihlehla, ngilungela ukupaka, le moto yaphuma, mina ngangena lapho yayipake khona.


“Ozakwethu esasihamba nabo, bathi balambile, bahamba bayothenga ukudla besebenzisa imoto yami. Mina, uSindiso noNonsikelelo Mafa sasala sihleli emotweni kaSindiso. Singazele sezwa uSindiso esithulisa ethi ‘thulani nithi du; ningakhali, siyadutshulwa manje’,” esho Uthi kwabe sekuqhuma izibhamu balala phansi, wathi evula amehlo, wathola intuthu igcwele emotweni esedubulekile emilenzeni yomibili. “Ngemuva kwemizuzwana, sezithule ukuqhuma izibhamu, ngezwa uSindiso ethi masizame ukuphuma ngoba kungenzeka imoto ishe njengoba yayisigcwele intuthu. “Nebala saphuma sebebuyile nozakwethu, samkhipha samphuthumisa esibhedlela,” echaza. Ukuvezile enkantolo ukuthi abantu ababadubula akazange ababone.

Previous articleBabanjiswe wucingo abasolwangokubulala uthishanhloko
Next articleISILO NOSHENGE BACACISA NGOLWENGONYAMA TRUST