Liyadlondlobala ibhizinisi lowesifazane oliqale emuva kokuphelelwa wumsebenzi

  154

  NONHLAKANIPHO SHINGA

  ULANDELE ukukhuluma kwesiZulu okuthi indlela ibuzwa kwabaphambili umlimi wesifazane waseNgubevu, eGreytown, uNkz Aphiwe Mtshali (34) olime udedangendlale wamasimu eklabishi, isipinashi, u-green pepper nopelepele. Le ntokazi engumnikazi weHlelakahle Farming – ekhuthaza intsha ukungahambeli kude nezolimo – ithi iqale lo msebenzi ingelamo ulwazi lwezolimo, kodwa yasizwa wukubuza futhi ifunde kubalimi asebemnkantshubomvu.

  Umkhiqizo wayo isiwuphakela izitolo ezinkulu okubalwa esakwaBoxer, e-Aheers nesakwaSpar. Kumanje uNkz Mtshali useqashe abantu abane ngokugcwele, nabawu-20 abaqasha ngesikhathi sokutshala nesokuvuna. Uthi ubengakaze acabange nangelilodwa nje ilanga ukuthi ukusebenza enkampanini yezokwakha kungatshala uthando lwezolimo kuyena.

  Uthi lokhu wakwenza ngemuva kokuphelelwa wumsebenzi enkampanini eyakha izindlu, okwenza wagoduka, wakhetha ukungena emkhakheni wokulima ngoba uyise, uMnu Mndeni Mtshali, wayenepulazi ayelithenge ngo-2010, esethathe impesheni. “Ngiqale ngasebenzela omunye umlimi oseMuden, ngidayisa amaklabishi akhe ukuze angifundise ukulima, kwathi okunye okuningi ngakufunda ngendlela,” esho. Uthi wabe esecela uyise ukuba amsize amthengele izithombo eziwu-4 000, waqala lapho ukutshala.

  “Izisebenzi uma kuphela inyanga, zisuke zifuna ukuthola imihlomulo yazo, kungakhathaleki ukuthi ibhizinisi lenza kahle noma lidonsa kanzima. Ngibonga uNkulunkulu ngoxhaso lukaR3.2 million engiluthole kwa-Agri Business Development Agency. Lolu xhaso lwenze kwabalula ukuholela izisebenzi, ngathenga nezinsizakusebenza okubalwa kuzona ogandaganda, ngafaka ipitsi (borehole), nemipheme esamatende engitshala kuyona u-green pepper,” esho.

  “Ebhizinisini lezolimo kudingeka umuntu obekezelayo ngoba kawukwazi ukuqala manje bese uthola inzuzo ngakusasa, kodwa kuba yibanga elide ngaphambi kokuba ubone inzuzo. Okunye okumele kungakukhubazi, wukuthi kulolu hlobo lwebhizinisi kufanele uhlale ulindele noma yini kulona ngoba ungalala izitshalo zakho sezilungele ukuvunwa, uvuke kukade kunesichotho, sezife zonke,” esho.

  nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

  Previous articleIsikhulu seDowns sicacisa ngesizathu sokwenza iziqu zokuqeqesha
  Next articleKusolwa umbango wesikhundla ngokubulawa kukandunankulu wesizwe