Lungase luphume kusasa olokugcoba iSilo

431

Kubizwe umhlangano wabo bonke abantwana baseNdlunkulu kaZulu

BHEKI NDLOVANA
UKUMENYEZELWA ngoku-semthethweni emphakathini kosuku lokugcotshwa kweNgonyama yamaZulu, uMisuzulu kaZwelithini, kungenzeka kube kusasa ngoLwesihlanu, emhlanga nweni wabantwana bonke baseNdlunkulu kaZulu obizwe yiSilo. Lo mhlangano uzoba sekuseni esishayamthetho esidala, oNdini. Okhulumela iSilo neNdlunkulu kaZulu, uMntwana uThulani, utshele ILANGA izolo ngoLwesithathu ukuthi kungenzeka isimemezelo sosuku siphume kuwo lo mcimbi. Nakuba usuku olubhekiwe kuwumhla ka-13 kuNcwaba (August), kodwa bekungakamenyezelwa emphakathini. Lo mhlangano welama isinqumo seNkantolo eNkulu yasePretoria sangoLwesibili, lapho ichithe isicelo esiphuthumayo sabaphikisana nokubekwa kanye nokugcotshwa kweSilo uMisuzulu, nokuba ikhiphe isivimbelo sokunqanda ukuqhubeka kwezinhlelo zalo mcimbi nokuqhubeka nokuhlala kweSilo esihlalweni.


Isinqumo sangoLwesibili sichaza ukuthi angaqhubeka ngaphandle kwezihibe amalungiselelo endumezulu yokugcotshwa kweSilo. Lesi simangalo besifakwe nguMntwana uMbonisi Zulu nabanye abantwana basendlu-nkulu abawu-12. Abamangalelwa bekuyiSilo uMisuzulu ebesingummangalelwa wokuqala, yiNkosi uMangosuthu Buthelezi engundunankulu kaZulu, uMengameli Cyril Ramaphosa nabanye. UMntwana uThulani uthi lesi sinqumo senkantolo kabasithathi njengokunqoba ngoba kakade akufanele ngabe balwa bodwa beyiNdlunkulu kaZulu. Utshele ILANGA ukuthi babongela iSilo esikhotheme, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu ngoba labo abaphikisana nokubekwa kweNgonyama uMisuzulu, baphikisana naso ngqo njengoba kuyisona esamqoka.


“Balwa naso. Ngibona silokhu simile njalo, siyazivikela. Sikhulekela ukuba kungagcini sekuphume umkhuhlane ngoba uma kuqhubeka izinto ezinje, kugcina kunomkhuhlane,” kusho uMntwana uThulani. Utshele leli phephandaba ukuthi okubaphethe nakabi futhi wukuthi laba abalwa nokubekwa kweNgonyama uMisuzulu bangcofa iNkosi Buthelezi, bayidelele, bayibeke abamala njalo uma belwa izimpi zabo. “Kusiphethe kabi ukufakwa kwakhe, kuphunywe naye uphondo sengathi akayena umuntu omdala wasendlunkulu,” kusho uMntwana uThulani. Uthe bayethemba ukuthi laba abaphikisana neSilo bazogcina bebuyele ngasohlangothini lwaso, kuphele uqhekeko. Ijaji, uMahluleli Noluntu Bam, linqume ukuba icala likhishwe emqulwini wamacala asenkantolo, lalichitha ngokuthi akulona udaba oluphuthumayo lolu njengoba bekusho abamangali. Libayalele ukuba bakhokhe izindleko zecala, okubandakanya kuzo nezabameli babamangalelwa. Abameli babamangalelwa; u-Adv Griffits Madonsela (weNkosi Buthelezi) nokaMengameli Rama-phosa noNkk Dlamini-Zuma, u-Adv Marumo Moerane bakuphikisile ukuthi lolu wudaba oluphu-thumayo. U-Adv Thabani Masuku obeme-le abamangali, ngesikhathi enza izethulo enkantolo, uthe indaba akukhona ukuthi iSilo uMisuzulu kasifanelwe wukuhlala esihlalweni, kodwa indaba imayelana nohlelo lokuhlonzwa nokuqokwa kwaso.

Previous articleAbamaNazaretha bakhala ngokucwaswa
Next articleKUSALE (5) ENKUNDLENI BEDUDULANA NAMAPHOYISA