Luseqhulwini udlame nocansi olungaphephile ezintweni eziyingozi

396

Ucwaningo luveza ukuthi ukuphuzwa kotshwala ikakhulukazi kwabesilisa kulele isithathu ezintweni eziyingozi eziholela ekufeni kwabantu

BHEKI NDLOVANA

UCANSI olungaphephile nodlame ebantwini, kuseqhulwini ohlwini lwezinto eziyingozi ezibangela izifo neziholela ekufeni kwabantu eNingizimu Afrika.Yize lezi zinkinga ezimbili ziseqhulwini, kodwa kubikwa ukuthi benyuke ngendlela engakaze ibonakale ubungozi bezifo ezingathathelani, kanti yinkulu ingozi yokuthi esikhathini esizayo lezo zifo zibulale abantu ukwedlula ucansi olungaphephile nodlame. Lokhu kuvezwe wucwaningo lweSouth African Medical Research Council (SAMRC), yiSecond Comparative Risk Assessment (SACRA2) ngokubambisana nabacwaningi abawu-49 olubizwa ngeBurden of Disease Research Unit (BODRU) olumayelana nezinto eziyingozi eziyamaniswa nezifo nokufa kwabantu ezweni.


Umbiko walo ugcizelela ukuthi ukuqiniswa kwemizamo enemiphumela ebonakalayo yokugqugquzela ezempilo nemizamo yokugwenywa kwezifo, kungaba neqhaza elibalulekile ekuguquleni isimo okubhekenwe naso njengamanje. kwabantu. amafutha amaningi emzimbeni (cholesterol) nalezo ezihlobene nobubha njengokungondleki kahle kwasebuntwaneni, amanzi angahlanzekile nokunukubezeka komoya emakhaya. Ephawula uSolwazi Glenda Gray oyisikhulu esiphezulu nomengameli weSAMRC, uthe: “Kufanele sinciphise izimbangela ezicashile zezifo nokufa uma sifuna ukuthuthukisa impilo yabantu baseNingizimu Afrika.”

Previous articleKUZOPHENYWA NGEMBANGELA YOKUSHONA KOMSAKAZI
Next articleURULANI UDALULA OKUVUTHISA IDOWNS