Luthela izithelo utshalomalilweSAB eThekwini

241

Imeya ibonge le nkampani ngokungazidilizi izisebenzi ngaphansi kwezimo ezinzima

YIMEYA yeTheku uMnu Mxolisi Kaunda, nezikhulu nezisebenzi zefemu yeSAB eseProspecton, eThekwini.

BHEKI NDLOVANA
NAPHEZU kwezehlakalo ezikhahlameze umnotho waKwaZulu- Natal, njengezikhukhula zango-2022 nezibhelu ezazihambisana nokutatshwa kwempahla ezaqubuka ngoNtulikazi (July) wango-2021, iSAB iyaziqhayisa ngokuthi ikwazile ukuqhubeka nokutshala imali emisebenzini yentuthuko, kwadaleka amathuba omsebenzi engeziwe. Njengamanje iSAB iqhuba umsebenzi wokunweba ifemu yayo eseProspecton, eThekwini, okwenziwa kuyona ubhiya nama-cider. Kulo nyaka engqungqutheleni yokunxenxa abatshalimali iSouth Africa Investment
Conference, iSAB yenze isibopho sokutshala imali elinganiselwa ku-R5.8 billion ezweni. U-R240 million le nkampani yathi izowutshala KwaZulu-Natal kuphela.


Ithi lolu tshalomali luka-R240m lusetshenziswe ekuthuthukiseni noma ekunwebeni ifemu yayo eseProspecton. Ichaza ngemiphumela yalolu tshalomali, iSAB ithi isikwaze ukuqasha ngokugcwele abantu abawu-40 ngaphezu kwezisebenzi ebivele inazo. Kunabanye abantu abalinganiselwa ku-750 abaqashelwe umsebenzi wokwakha. UMnu Nkanyiso Mncwabe oyiRegional Director yeSAB esifundazweni, uthi umsebenzi wokunwetshwa kwale femu sekwenze bakwazi ukukhiqiza nezinye izinhlobo zikabhiya nama-cider ebezingakhiqizwa KwaZulu-Natal. UNkz Raidah Vaid oyiPlant Manager yeSAB eProspecton, uthi ususemaphethelweni umsebenzi wokunwetshwa kwale femu.
IMeya yeTheku uMnu Mxolisi Kaunda ebivakashele le nkampani ngoLwesine iyobheka intuthuko eqhubekayo, iyitusile iSAB ngokuqhubeka kwayo nokutshala imali eThekwini.


Ithe bayakujabulela nokuthi lolu tshalomali seluholele ekusungulekeni kwamathuba omsebenzi kuleli dolobha. Ibonge abaphathi beSAB ngokungadilizi izisebenzi, naphezu kwezimo ezinzima esezibekhona. “Ngaphandle kokuthi batshale imali, baphinde bahlenga imisebenzi yabantu (bangadiliza) kubo bonke lobu bunzima. “Lokho kusiza idolobha. Kusimamisa ukukhula komnotho. Sibonga abaphathi bale nkampani ngomsebenzi omuhle abawenzayo edolobheni lethu,” kusho uKaunda. Le nkampani ithi ezweni lonke inezisebenzi ezibalelwa ku-5 700, kanti KwaZulu-Natal zibalelwa ku-572. Inamafemu okuvuba utshwala ayisikhombisa ezweni lonke. Ngaphezulu kwalokho, inezikhungo eziwu-44 ezisabalalisa umkhiqizo wayo. Ngokusho kweSAB, ixhasa abalimi bakuleli ababalelwa ku-1 277, ethenga kubo imikhiqizo esetshenziswa ukuvuba ubhiya nobunye utshwala. Ifaka imali elinganiselwa ku-R43bn kwintela yakuleli.
bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleIChiefs isimchithile uNtseki
Next articleBaphika eyokungezwani abe-IFP