Luyancomeka usizo oluze noMboweni nethimba lakhe

787

BUSI MAVUSO

WAZE wasinyakazisa uNtulikazi (July) eNingizimu Afrika. Sibophe owayengumengameli wezwe, savimba abebezama ukuqumba phansi izwe kanti manje sesinamacebo acacile azolekelela ukubhekana nomphumela wodlame nokutapa, hhayi nje okwesikhashana kodwa nangomuso. Lawa ngamacebo athembisa ikusasa elingcono okuzokhula kulo umnotho.
Sekuphele izinyanga eziwu-17 kusukela kwavalwa izwe okokuqala (sekwengeze) nezibhelu ezicekele phansi inqwaba yamabhizinisi – amancane namakhulu. Kodwa kuthe uma sekubonakala ukuthi kusho ukuthini lokhu, kwayizakhamuzi uqobo ezisukumayo zavimba abatapi.
Ngibona sengathi sisendaweni enhle njengamanje. Izinkinga zethu aziphelile futhi abaphehli bodweshu bangazama ukususa uthuthuva futhi kodwa siyazethemba ezokuphepha kanti nezinhloli zethu zifundile kokwenzekile. Sidinga izinhlaka zokuphepha zisukume ukugwema ukuba isimo esinjengalesi siphinde senzeke.
Kodwa ngisho ngaphambi kukaNtulikazi, uhulumeni ubusuqalile ukhombisa izimpawu ezinhle ngokuqhamuka nezisombululo eziphathekayo. Uguquko olwenziwe eTransnet National Ports Authority nokudayiswa kwengxenye enkulu yeSAA ngezinye zezibonelo eziletha okungakaze kubonakale emabhizinisi kahulumeni athwele kanzima. Dedelani imboni ezimele iphathe lezi zinkampani njengamabhizinisi, ukuze zizoyeka ukuba wumthwalo kuhulumeni.
Ukungenelela kukaMengameli Cyril Ramaphosa ukuqinisekisa ukuthi izinkampani ezizimele ziyavunyelwa ukuzikhiqizela ugesi ongafinyelela ku-100MW ngaphandle kwelayisensi ngesinye futhi isibonelo sokuqhamuka nento ephathekayo. Lokhu kwakuphikisana nesiphakamiso somNyango wokuMbiwa Phansi naMandla sokubuyekeza umthetho i-Energy Supply Act.

Lesi sinqumo sisodwa sizoheha abatshalimali ezimayini nakwezinye izimboni ezizokwazi ukusebenza ngaphandle kokuthembela kugesi ongathembekile oqhamuka kwa-Eskom. Sikholwa wukuthi cishe kunogesi ongafinyelela ku-15GW ozoba khona ezweni eminyakeni emihlanu kuya kweyisikhombisa ezayo kanti imali ezotshalwa izocela ku-R100 billion.
Lezi yizimpawu zokuthi uhulumeni we-ANC ungazenza izinqumo abaningi abebengacabangi ukuthi zingenzeka futhi ziyizimpawu zoguquko oluhle.
Sengiyezwa noma ngikhuluma nezikhulu eziphezulu ezinkampaneni ezingamalungu eBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ukuthi seziqala ukubuka izinto ngelinye iso. Zithi kuyazigqugquzela ukuthi ekugcineni izinto zenzeka ngale ndlela. Nokho-ke ziyavumelana ukuthi awungabe usadedelwa lo mzuzu nomgqigqo futhi uma kungenzeka kumele kusheshwe. Zithi emva kosizo olwethulwe ngobenguNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni lokulekelela abaphazanyiswe wudlame nokucekelwa phansi kwempahla singagxila kokubalulekile ukuqikelela ukuthi indlela esenza ngayo isiyisa phambili. Sizokwazi ukubhekana nezikhalo zezigidi zabantu baseNingizimu Afrika abangakwazi ukuthola umsebenzi futhi abazizwa bengeyona ingxenye yomnotho uma sizoqhubeka sikhulise umnotho nemisebenzi.
Usizo olwethulwe nguMboweni kumele lubhekwe ngaleyo ndlela – ngolwesikhashana futhi luzosiza isikhashana. Asikwazi ukuphazamiseka kokufanele sikuphokophele ukuze sithole izisombululo ezizosiza isikhathi eside.
Lolu sizo lukaR36.2bn luzosiza ngqo abathintwe wudlame ngaphandle kokuba wumthwalo kuhulumeni. Luzokwengezwa ngoR2.7bn, ozothathwa ngokushintsha ezinye izinhlelo zikahulumeni emiNyangweni wezoHwebo, iziMboni nokuNcintisana nowokuThuthukiswa kwamaBhizinisi amaNcane.
Le mali izotholakala emalini kahulumeni ngaphandle kokuyoboleka nokusikhumbuzayo ukuthi kumqoka kangakanani ukukhulisa umnotho. Lena yimali ekhona ngenxa yokunyuka kwamanani okumbiwa phansi nokunyuse intela ekhokhwe yizimayini. Uma umnotho ukhula, kunyuka intela engenayo siyohlale sinemali eyanele uma kunesimo esiphuthumayo futhi sisazoba nazo izimo eziphuthumayo – yiseNingizimu Afrika lapha, yinto yakhona leyo.
Akusikho ukuthi le mali eqhamuke ezimayini ibingadingeki kwezinye izinto ezibalulekile, kunenqwaba yezinto ezidinga ukuxhaswa kanti zonke kuthiwa ziyaphuthuma.
Ingxenye enkulu yalolu sizo, uR27bn, uzosiza kwezenhlalakahle (ngesibonelelo sikaR350) kuze kube sekupheleni kukaNdasa (March) ngo-2022. Nakuba sazi ukuthi kuzoba nzima ukuqeda lesi sibonelelo kanti kungenzeka sigcine sesikhokhwa unomphelo.

Nalezi ezinye izingxenye zosizo zimqoka. Kukhona uR2.3bn ozosiza osomabhizinisi abancane bakwazi ukuvuka bazithathe kanti inkampani yomshwalense kahulumeni iSasria izothola uR3.9bn, kanti le nkampani nohulumeni bazosheshisa izicelo eziqhamuka ezinkampanini ezincane – ezinomshwalense nezingenawo.
Kunemali engaphezudlwana kukaR1bn eyabelwe ezokuvikela namaphoyisa ukwandisa ezokuphepha ezindaweni ezithintekile, nokuyinto esiyesekayo.

UMboweni uphinde wengeza usizo ngezimpesheni. Ukuvumela abantu bathathe u-1/3 wezimpesheni zabo ukuze basizakale masinyane bangabi wumthwalo kuhulumeni yindlela enhle yokuletha usizo. Kodwa sikhathazekile ngale. Uhulumeni akakacacisi ukuthi izobanjwa yini intela kule mali noma cha. Yize ngokuhamba kwesikhathi lokhu kungaba wumthwalo kuhulumeni njengoba kuzokwanda abantu abazobe bengenayo imali eyenele uma sebekhulile nokuzosho ukuthi uhulumeni kumele akhokhele abantu abaningi impesheni. Nokho kukhona izinhlelo zokuqikelela ukuthi sonke isisebenzi kukhona esikufakayo esikhwameni sempesheni, okuyinto enhle.
Yile ndlela okumele lolu sizo lukaMboweni lubhekwe ngayo. Yisisombululo sesikhashana futhi esingeke sithwalise kanzima uhulumeni futhi kumqoka ukukubheka lokho.
Uyancomeka umsebenzi wethimba lomNyango wezeziMali kodwa ukuze kwenzeke lokhu kudingeke ukuba lithole izindlela zokunciphisa kwenye indawo – asikwazi ukuqhubeka kanje. Asikwazi ukuthembela kule ndlela uma siphinde siba nenkinga.
Yingakho kumele siqhubeke siphuthumise izinhlelo zokuletha uguquko emnothweni kanti kuyathembisa osukwenzile kuze kube yimanje.

  • UNkz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

*Lolu daba luqale lwashicilelwa
ku: www.umbele.likhanyiletm.co.za

Previous articleEzintsha ngokususa uNyazi eBuhleni
Next articleUphokophele kude umdweni wezithombe