Lwasilimaza ezingqondweni ubandlululo lwamaBhunu

  1678

  NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

  OKWEHLELA abantu abampisholo eNingizimu Afrika, kucishe kufane ncimishi nalokhu okuthiwa kwehlela abantwana baKwa-Israel bedukuza ehlane iminyaka ewu-40, uMose esekhohlwe yiGPS yakhe. Into eyenziwa wuhulumeni wamaBhunu uhlangene namaNgisi, yasilimaza kakhulu. Kunabantu nje abakhubazekile ezingqondweni ngenxa yobandlululo. Angazi-ke laba bo-year 2000 ukuthi bona konakelephi noma mhlawumbe lokhu kukhubazeka kwengqondo okwafika nomfan’ uDelimeva (Van der Merwe), omfan’ uKhekhemula (van Koekemoer) noJakela (Jager) kuyathelelana yini. Uma uke waba mhlophe nje ngebala, kunama-2k okuthi uma ekubona afise ukukusobozela. Agawule abheke nje uKhanyi Mbau nalab’ khilimu bakhe.

  Ngishaqekile ngibona isithombemnyakazo (video) sowesifazane omhlophe waseThekwini ethela othulini ngemoto owesilisa obemubamba inkunzi. Bebebabili onkunzana laba, lona omunye kwasho ukuthi ithongo lakhe lisamnika i-second chance. Kodwa ngishaqeke uhhafu ngoba phela sikhathele ngosathane abanamabibane, abazi ukuthi thina sizosebenza, sithenge, bona bafike notshumetshu bazothatha izinto zethu. Le ntokazi ivele yamgandaya ngemoto lo mlisa, uzakwabo wathi galo yephuka. Uyacabanga-ke ugandaywa yiTazz!

  Le nto yenzeka nje, nakhu kuthushuka iveni yamaphoyisa. Abantu-ke vele kabasawesabi amaphoyisa. Uma bewabona, bazibonela lezi zinyoni ezafa zaphela ngenxa yokuthithiza, ama-dodo. Okungishaqise 90 minutes – njengonompempe uLuxolo Badi eshaqisa abalandeli beKaizer Chiefs – wukuthi ezinkundleni zokuxhumana kunabantu abebesha amashushu bethi lona wesifazane kumele aboshwe, abhadle ejele (ngokulimaza isigebengu). Basho nje izinswelaboya besezikhale zemuka nesikhwama sakhe. Yilapho ngibone khona ukuthi inzondo eyavutshelwa wuhulumeni wamaBhunu phakathi kwabamnyama nabamhlophe isabila ezingqondweni zabanye bethu, yaze yabakhubaza. Nginokusola ukuthi ukube le ntokazi ibimnyama, bebengeke bakhulume kanje.

  Kangisho ukuthi ngiyahambisana nendlunzula esetshenziswe yile ntokazi, kodwa ngithi nje, laba abathi kumele iboshwe, ziyoke zifike izinswelaboya kini ngo-18h00 kuwuLwesihlanu ziphethe izi-screw driver namavolovolo angomazakhele, udadewenu esabonda isithwalaphishi, kugxabha usu kwelinye ibhodwe, zikhahlele kwamabhodwe lawo, zinisabise nge-voice kaJulius Malema, ziqukule yonke into endlini. Ngiyoke ngibone ukuthi nina niyozishayela ihlombe yini, nize nizithengele iBell’s ngokwenza umsebenzi oncomekayo. 

  Ukubhekana nesigebengu wumzuzu onzima njengokuzama kweBafana Bafana ukuwina iWorld Cup. Mina nje ezake zangibamba – zasinda nje ngoba ngangiseyibhobhodleyana – uma zingaphinda, zingakubona okwabonwa nguSawuli waze wa-disguiser wazibiza ngoPhawuli. Phela izigebengu zibusa nje, yingoba zidudwa yithi sibambisene nohulumeni. Uhulumeni-ke wona une-crush engangomkhumbi kaNowa ezigebengwini, uzithanda ukufa. Ubugebengu bugqagqamuka kuhle kwamabhasi aseNgwavuma nje, yingoba yithi kanye esivikela izigebengu. Siyazi ukuthi inhlupheko ibhokile abantu kabasebenzi, kodwa lokho akusho ukuthi mabasebenze thina, nathi siyazizamela. Sethembe nje ukuthi le nsizwa eshayiswe ngemoto isindile, ukuze ngelinye ilanga iyoxoxela abazukulu bayo ukuthi ubugebengu kabubuyiseli. Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleAbiza u-R100 awe-final yeMTN8
  Next articleKukhona okusina kujeqeza abazali bezingane ezingafundi