“Makuqhakanjiswe othisha ngemiphumela yabafundi”

252

MTHOBISI SITHOLE

UNXUSE ukubhekelelwa kothisha ngemihlomulo eqinile kulaba abasezikoleni zasemakhaya ngenxa yokusebenza kwabo ngaphansi kwezimo ezinzima. Imeya yaseKing Cetshwayo uMnu Thami Ntuli ubekhuluma emcimbini wokuhlonyuliswa kwabafundi bakulesi sifunda ngemifundaze ngempelasonto eCivic Centre eNkandla. Uthi ngokuvamisile bashiywa emuva othisha emiklomelweni yokukhiqiza imiphumela emihle yabafundi ekubeni ngumsebenzi wabo.

“Othisha ishwa labo ababongwa. Kuncane kakhulu ukubongwa kwabo ikakhulukazi kubuhlungu ngalaba abasebenza emakhaya bengenazo izinsiza kusebenza. Badela isikhathi sabo, basebenze ngamaholidi baqhubeke nokwenza kahle kodwa bengagqugquzelwa ngokweseka. Ngiyakhala kakhulu nangemihlomulo abayitholayo yokusebenza ezindaweni zasemakhaya ngoba abanye bashiya emadolobheni bazinikele emakhaya kodwa bengabongwa,” kusho uMnu Ntuli.

Uhlomulise othisha bezikole zasemakhaya waziqhathanisa zodwa ehlanganise umasipala iNkandla, iMfolozi, uMthonjaneni, noMlalazi. Uveze ukuthi selokhu engenile kulo mkhandlu emuva kokhetho, umkhandlu usuhlomulise abafundi abangaphezulu kuka-500 ngemifundaze. NgoMgqibelo ukhiphe imfundaze yabafundi engaphezulu kuka-200.

“Lokhu esikwenzayo sitshala emfundweni. Asikhiphi nje kuphela bese kuyaphela, kodwa siyaqinisekisa nokuthi omasipala abangaphansi kweKing Cetshwayo, bayabanika abantwana amathuba okuqeqesheka(in service Training),” esho.

Uqhakambise nokuncoma abazali abaqinisekisa uzinzo ezikoleni. Uthi bayadinga ukusayelwa ihlombe abazali ababambisene kahle nezikole. Lo mcimbi uhanjelwe inkosi yesizwe sakwaButhelezi iNkosi uZuzifa Buthelezi, uMengameli we-IFP uMnu Velenkosini Hlabisa, ondlunkulu beSilo esibuzile uZwelithini kaBhekuzulu nabanye. Umfundi obaqwaqwade bonke kulesi sifunda uklonyeliswe ngesheke u-R20 000 Mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUmhlaziyi uwubona uyingozi uMkhonto Wesizwe
Next articleZingase ziphazamise i-Uefa izinhlelo ezihlongozwa nge-Afcon