‘MAKUVUSELELWE EZOKUVAKASHA NEZOLIMO UKUDALA IMISEBENZI’

373


UMNU Sphile Mdaka oqokwe njengemeya kuMasipala uMkhanyakude, ehalaliselwa nguDkt Siyabonga Ntuli oyimeneja kulo masipala. UNkk Zodwa Mtshali uqokwe njengosekelameya noMnu Solomon Mkhombo onguSomlomo.

NONHLAKANIPHO SHINGA
KUPHENDUKE amatafula emhla-nganweni obungoLwesibili kumasipala waseMkhanyakude, ngesikhathi kunomhlangano wokulungisa iphutha elenzeka kukhethwa ikomidi lesigungu esiphezulu kulo masipala ngonyaka owedlule, kwabe sekukhahleleka imeya ebikhona, uMnu Mandla Ndlela, kwabekwa uMnu Sphile Mdaka, naye ongowe-ANC. Ngenyanga edlule kutholakale ukuthi lo masipala njengoba unamakhansela angu-35, kakufa-nele ngabe ikomiti lesigungu esiphezulu sakhiwe ngamakhansela amahlanu kuphela, kufanele kube ngamakhansela ayisikhombisa. Emhlanganweni owawukhona kuthiwa wonke amakhansela abe esevumelana ngokuthi kwenzeka iphutha, ngakho kufanele isigungu ebesikhona esasiqokwe ngomhlaka 29 kuLwezi (November), kumele sihlakazwe.

Kuvela ukuthi khona lapho sekufaka isiphakamiso sokuthi lesi sigungu sihlakazwe bese kuqalwa phansi kuvotwa kabusha. Ukulungiswa kwaleli komiti kwenziwe ngaphansi komthetho obizwa ngeMunicipal Structures Act, section 43, okubeka kucace ukuthi amakhansela akhe leli komiti kumele abe ngamaphesenti awu-20 elawulwa yinombolo esuke ikhona. Ngokuthola kweLANGA, izinhlangano ezahlukene okuhlanganisa i-ANC okuyiyona eyengamele lo masipala, ziphakamise amagama ahlukene, okuholele ekutheni kuqale phansi kuvotwe kabusha. Imithombo yaleli phephandaba ithi sekufanele kuphakamiswe igama lozoba yimeya, i-ANC ithathe isikhashana isabambe inguyazana lapho beyidingida khona lolu daba ukuthi izophakamisa bani.

Ekugcineni iphakamise igama likaMnu Mdaka, kwathi i-IFP yaphakamisa igama likaMnu Phila Mkhwanazi. Ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya obelungomhla ka-1 kuLwezi, le nhlangano yaphakamisa igama likaMnu Ndlela. Uphuma kulesi sikhundla nje, ubesaphathe izinyanga ezintathu. UMnu Mduduzi Dlamini, oyimenenja kwezokuxhumana kulo masipala, uvumile ukuthi kutholakale ngenyanga edlule ukuthi kunephutha elenzeka ngesikhathi kuvunyelwana ngezinombolo zamakhansela angangena esigunwini esiphezulu sikamasipala. “Ngoba bekubalulekile ukuthi izinto zenzeke ngendlela, umkhandlu uvume ukuthi kuhlakazwe isigungu ebesikhona bese kuqa-lwa phansi. “Ukuhlakazwa kwesigungu kusho ukuthi nemeya kumele yehle esikhundleni ibe yikhansela elijwayelekile, ngoba nguyena umeya osuke enguSihlalo waleli komidi,” kusho yena. Uthi kuliqiniso ukuthi inhlangano ebusayo iphakamise igama likaMnu Mdaka onguSihlalo wesiFunda se-ANC, eFar North.

Uyichithile eyokuthi kungabe uMnu Ndlela udliwe yivoti ngoba bekukhona abangakholelwa ebuholini bakhe. “Isigungu sihlakazwe ngenxa yalesi sizathu esingaphezulu, kwase kuba yiyoke i-ANC ekhe-the ukuthi isifuna ukumelwa ngomunye umuntu kulesi sikhundla. UMnu Ndlela useyilungu laso lesi sigungu,” kusho yena. Njengoba sesinamakhansela ayisikhombisa nje, amathathu ngawenhlangano ebusayo, amathathu kube ngawe-IFP kuthi elilodwa kube ngele-EFF. UMnu Mdaka uyikhansela ngaphansi kukaMasipala i-BIG 5 Hlabisa. Enkulumweni yakhe ngemuva kokugaxwa iketango, uthe kasikho isidingo sokuthi kubungazwe ngokuqokwa kwakhe ngoba okubalulekile wukunakekela izidingo zomphakathi.
“Ngifisa ukuthi siqhubeke sibe nokubambisana njengamakhansela, bese sibhekana ngqo nezingqinamba ezikhona ezenza kube nzima ukufika kwezidingo kuba-ntu ikakhulukazi amanzi.

“Kasikho nesidingo sokuthi ningihalalisele ngokuqokwa kwami, kepha kumele sihlanga-nise amakhanda, sithole ukuthi ushintsho luzokwenzeka kanjani. Abantu bakithi bakhathele manje yizithembiso, bafuna ukubona umehluko. “Le ndawo yaziwa kakhulu ngezolimo nezokuvakasha.
Kuwumsebenzi wethu ukuvuselela lokho ukuze kuvuleleke amathuba emisebenzi kubantu bakithi abangasebenzi,” kusho uMnu Mdaka. Kulo mhlangano kube sekugcizelelwa ukuthi uDkt. Siyabonga Ntuli kusenguyena umeneja obambile njengoba enenkontilaki yezinyanga ezintathu kulo masipala. Le nkontilaki yakhe iphela ngomhla ka-24 kuyona le nyanga.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUdale amathuba emisebenzi evula indawo yobumnandi emakhaya
Next articleUShenge uthi liphume nobovu