Mayibhekisiswe imigomo nemithetho kahulumeni ngaphambi kokwethulwa

  131

  JABULANI SIKHAKHANE

  Mayibhekisiswe imigomo nemithetho kahulumeni ngaphambi kokwethulwa

  JABULANI SIKHAKHANE

  IZIKHULU zikahulumeni kazivamile ukucubungula kahle imiphumela yezikuhlongozayo ngemithetho nemigomo yokuphathwa kwezwe. 

  Lokhu kuvame ukuba nemithelela ebingalindelekile, engadala izinkinga ezintsha kodwa ingazixazululanga ebeziqondiwe.

  Ake silinganise; ngesikhathi uHulumeni wamaNgisi uphethe i-India kudala, izikhulu zawo zakhipha umyalelo wokuthi amaNdiya mawabambe abulale amabululu, okuwuhlobo lwenyoka enobungozi obukhulu kuleya ngxenye yomhlaba, awahambise kuhulumeni bese eyahlonyuliswa ngebululu ngalinye. 

  Amabululu ayegcwele imigwaqo yedolobhakazi iNew Delhi.

  Ekuqaleni kwalolu hlelo, lwabonakala lunempumelelo ngenxa yesibalo sezinyoka ezazihanjiswa kuhulumeni. Makhathaleni, kwavela ukuthi amaNdiya ayesethole umgudu omusha wokuzenzela imali. 

  Kunokuthi ahambe ethungatha amabululu, ayesezifuyela wona bese ewabulala ewathumela kuhulumeni ukuze athole imali.

  Kwathi uma izikhulu zikahulumeni wamaNgisi zibona lokhu, zaluvala lolu hlelo. Ukuvalwa kwalo kwadala ukwanda kwamabululu ezweni. 

  Sashiya amaNdiya enamabululu amaningi ayengenakungenisa nzuzo ngawo. 

  Awakhulula, agcwala iNew Delhi.

  Lokhu kuyisifundo kubaphathi bamazwe, sokuthi kumele bacubungule kabanzi ngaphambi kokuhlongoza izinguquko noma bashaye imithetho nemigomo emisha ngokuphathwa kwezwe.

  Sekuvamile emazweni amaningi – ikakhulukazi asethuthukile – ukuthi izikhulu zohulumeni ziqale zicubungule kabanzi ngokungase kube yimithelela yemithetho nemigomo ehlongozwayo, ngaphambi kokuba yethulwe ezigcawini eziyiphasisayo, njengesigungu sekhabinethi noma iphalamende.

  Naleli lakithi, lathatha lesi sinyathelo ngo-2007, ngesikhathi ikhabinethi likaMengameli Thabo Mbeki linquma ngalokhu. Lesi sinqumo salandela uphenyo olwaluholwa wuMnyango kaMengameli nowezemali.

  Lolu phenyo lwalulandela izikhalo, ikakhulukazi ezaziqhamuka kosomabhizinisi, ezithi imigomo nemithetho emisha (nokuchitshiyelwa noma ukushintshwa kwemidala) kuvame ukudala izinkinga ezintsha noma ingashayi esikhonkosini senkinga ebiqondiwe.

  Lokhu kungaba nemithelela engemihle ekusebenzeni komnotho, ikakhulukazi uma kwenyusa izindleko zosomabhizinisi ngendlela enciphisa inzuzo yabo. 

  Umzekelo ngalokhu, yisimo seminyaka eyedlule lapho izinhlelo zikahulumeni zokuvulela abomdabu amathuba embonini yezokumbiwayo, okwakuyisinyathelo esisemqoka – kwagcina ngokuthi abatshalimali babe manqikanqika ukufaka imali kuleli ngoba bethi okuhlongozwa wuhulumeni kakucacile.

  Leli lasilela ngenzuzo yokwenyuka kwentengo yezokumbiwayo emhlabeni jikelele izikhawu zaze zaba mbili. 

  Amazwe okubalwa kuwo i-Australia neBrazil – angabakhiqizi abakhulu bezokumbiwayo – akwazi ukwenyusa izinga lomkhiqizo wawo awuthumela eChina, eyayiwumthengi omkhulu wezokumbiwayo. 

  INingizimu Afrika yona yehluleka wukuhlomula ngalokhu. Kamuva nje, leli lisilele kwezokumbiwayo ngenxa yezingqinamba kwezikaloliwe. 

  ITransnet okuyiyona ethutha amalahle netshe lensimbi, kayikwazi ukumelana nezidingo zezimayini zakuleli. 

  Okwesibili, imithetho nemigomo emisha idala inkinga ezweni uma yenza osomabhizinisi bangakwazi ukuhlelela ikusasa ngoba bengazi ukuthi lolu shintsho lusho ukuthini mayelana nendlela abasebenza ngayo. 

  Kunobufakazi emhlabeni jikelele bokuthi osomabhizinisi badinga isimo esingaguquki njalo ukuze bakhululeke ngokutshala imali ezweni. 

  Kubalulekile lokhu, ikakhulukazi ezimbonini lapho utshalomali luthatha iminyaka ngaphambi kokuthi osomabhizinisi bathole inzuzo. 

  Phakathi kwalezi zimboni, singabala ezokumbiwayo, lapho kungathatha iminyaka ecishe ifike ku-10 kusuka ekutholweni komnotho wezokumbiwayo, kuya ekuphothulweni kokwakhiwa kwemayini.

  Nokho isinqumo sekhabhinethi kaMbeki sathatha iminyaka ewu-8 ukuqala sisebenze, okwaba yisinyathelo esathathwa sekuphethe uMnu Jacob Zuma. 

  Kwanqunywa ukuthi yonke imigomo nemithetho ehlongozwayo, kumele ihambisane nemiphumela yokucubungula kanzulu okwenziwa wuphiko lukahulumeni olubhekene nalo msebenzi.

  Umnyango kahulumeni osingethe amasu, futhi ucubungule ngokusebenza kukahulumeni wonkana, uthi kunekomidi elibunjwe yizikhulu ezivela eminyangweni ehlukene kahulumeni, elisingethe lo msebenzi.

  Amalungu aleli komidi avela eminyangweni okubalwa kuyo okamengameli – ihhovisi elibhekene nokusebenza kwekhabhinethi – owezokuthuthukiswa kwezomnotho, owezemali, owohwebo nezimboni, owezemvelo, owezezisebenzi nowezenhlalakahle.

  Wumsebenzi obalulekile lona, okumele wenziwe ngokucophelela ukuze kungandiswa amabululu ezweni kade kuzanywa ukuthi ancishiswe.

  An excavator loads iron ore into a haul truck at the Sishen open cast mine, operated by Kumba Iron Ore Ltd., an iron ore-producing unit of Anglo American Plc, in Shishen, South Africa, on Wednesday, Aug. 24, 2011. Kumba Iron Ore Ltd. may decide on the next stage of its Sishen-Saldanha expansion in 2014, the company said in a presentation on its website today. Photographer: Nadine Hutton/Bloomberg
  Previous articleIsethembiso sikaLorch kubalandeli ngeChiefs
  Next articleOwephoyisa ushaye unqimphothwe ecaleni lokubulawa komyeni wakhe