Mazingashiywa izingane emgodleni wezinguquko zonyaka

  277

  INSIKA: MAKHOSI NDLELENI UMAZULU

  NJENGOBA kuqala unyaka, abantu abaningi bakhuluma eyothatha izinqumo ezintsha ngempilo yabo. Bengifisa ukuthi kulabo abanezingane – kungakhathalekile ukuthi bashadile noma cha – bazifake nazo kulo mgodla wezinguquko nezinto ezintsha abafuna ukuzilungisa kulo nyaka. Ngikhuthaza abazali ukuba basondele ezinganeni zabo, bahlole izidingo zazo, kungagcini kwezokuthi ingane ithengeliwe izimpahla zesikole, kodwa kudlulele ekutheni idingani ukuze ingqondo nomphefumulo wayo kuzohlale kuphilile.

  Ngiveza lo mbono ngoba maduzane nje, izingane zizobuyela ezikoleni, kodwa ezinye zithwele imithwalo yasemindenini ephazamisa ukusebenza kahle kwemiqondo nemizwa yazo. Umqondo yilona thuluzi lokuthi ingane izwisise ekufundiswayo, futhi ikugcine kuwo lo mqondo kuze kufike isikhathi sezivivinyo. Nawo lo mqondo kawuhambi wodwa, welekelelwa yindlela ingane ezizwa ngayo. ingane ekhululekile futhi ejabulile, ifunda kangcono kunedangele futhi enengcindezi nokuhlukumezeka. 

  Yingakho kubalulekile ukuhlolisisa njengomzali ukuthi isimo sengane yakho sinjani ngezikhathi zonke ukuze kugwemeke ukuthi iphazamiseke. Omunye uzobuza ukuthi njengomzali, uzobona kanjani ukuthi ingane yakhe iphilile nokuthi izidingo zayo emqondweni nasemphefumulweni zihamba ngendlela. Ingane yakho uyayibukisisa nsuku zonke ukuthi ithandani, ijatshuliswa yini, njalo njalo.

  Lokho kwenza kube lula ukuyibona uma kunokungalungile, ngoba kuba nezinto ezikhombisayo ukuthi kukhona okuyikhathazayo. Uma ingane ehlala ihleka, iphaphile, ixoxa, ibuza imibuzo; kuyabe isiyathula, isihlala yodwa, kayisadli nangendlela ejwayele ukudla ngayo, lokho kuthumela umyalezo wokuthi kukhona lapho iphazamiseke khona. Kubalulekile ukuba umzali ahlale nayo, ayixoxise ngendlela efudumele ukuze izobhoboka, iveze lokho okuyikhathazayo bese kuyalungiswa. 

  Kunabazali abanobudedengu bokuthi uma bengaboni ngaso linye ekhaya, bese bexabana phambi kwezingane, abanye baze bathukane, bakhiphelane namabibi. Uma bona sebeyilungisile indaba yabo, kabavamile ukulungisa umonakalo odaleke ezinganeni ngesikhathi bexabana. Lokhu kungomunye wemithwalo egcina isithwelwe yizingane, iphazamisa indlela yazo yokuphila kahle, zigcine ziphazamiseka ezintweni eziningi.

  Ngiyakuqonda ukuthi nabo abazali babhekene nezinto eziningi ezibaphazamisayo, ezenza bagcine sebenolaka nobudedengu bokuveza lolo laka, izingane zibuka. Bengingeluleka ngokuthi abazali bafune usizo lokubhekana nalokho okubahluphayo ukuze bagcine amakhaya abo eyindawo ephephile futhi efudumele ekukhuleni kwezingane. Phela ukulimala kwekhaya kwenza kube nzima enganeni ukuthi ibhekane nezinselelo zasesikoleni nasemphakathini ephila kuwona.

  Inhlalakahle yezingane iwumsebenzi obalulekile okumele umzali awuqikelele ngaso sonke isikhathi, ngoba umonakalo ongabukeka umncane, umthelela wawo uba nemiphumela engemihle empilweni yengane. Abazali mabakhumbule nokuthi uma wenze isethembiso enganeni, kodwa wahluleka wukusifeza ngenxa yezimo ezithize, kumele uyihlalise phansi, uyi-chazele ukuze ingabi nethuba lokuzicabangela ngokwayo ukuthi yisiphi isizathu esikwenze wahluleka ukugcina isithembiso. 

     Phela ingozi yokuzicabangela kwayo wukuthi ingase ingakucabangi okuhle, kodwa imane icabange ukuthi kayithandwa kumbe izidingo zayo kazinakekelwa, okusho ukuthi akekho onendaba nayo. Izimo ezinjena ziyadinga ukugwenywa.

  Umakhosi uNdleleni uMaZulu wesigodlo Insika. 

  Uneziqu zeMasters in Education Leadership Management and Policy Pschology with interest in Child Development and Parenting;

  Wayenguthishanhloko eMatatane Secondary School;

  Umbhali nomeluleki ngesintu namakhaya 

  Previous articleI-ANC isenethemba lokunqoba ukhetho
  Next articleUBig Zulu uveza okushaqisayo ngeParis