McDONALD’S SCHOOLS GARDEN PROJECT – BHEKISISA HIGH SCHOOL

INKAMPANI eyenza ukudla okusheshayo i-McDonald’s South Africa isinohlelo olukhuthaza ukuba khona kwezivande zemifino ezikoleni kuleli. Kuthangi nayizolo ILANGA libe nethuba eliyingqayizivele lokumenywa yile nkampani ukuyobona loluhlelo ezikoleni ezimbili ezixhasile kiulolu hlelo. Lezo zikole yi-Sparks Estate Senior Secondary School ese Berea eThekwini ne Bhekisisa High eseNtuzuma, okuyilokishi elisenyakatho yeTheku.

BHEKISISA HIGH SCHOOL

Ngokusho kuka Mnu Masango ofundisa eBhekisisa High, nalapha kwenzeka okufanayo nase Sparks Estate Senior Secondary ngesikhathi inkampani yakwa McDonald’s South Africa yethula lona lolu hlelo lwezivande zemifino ezikoleni. Yena-ne uthi waqokwa ngumphathisikole ukuba kube nguye owengamela lolu hlelo kulesi sikole. Lapha umsebenzi uqalwe ngenyanga kaLwezi 2022 lapho abakwa McDonald’s South Africa bafika bezolungisa lapho kuzotshalwa khona. Babuya-ke ngo Nhlolanja ka 2023 ukuzonikela ngomanyolo nembewu yespinashi nolethisi. Le nkampani yabachazela ukuthi kulolu hlelo okwayo wukuba kulungiswe indawo okuzotshalwa kuyo bese ibanikelela ngezimfanelo zokuqala umsebenzi, okwaba yimbewu nomanyolo, bese isikole siziqhubekela nomsebenzi ngendlela abaphathi ababona ngayo.

Nalapha eBhekisisa High umsebenzi uqhutshwa ngethimba labafundi eliqokwa ngokudedelana wuthisha ophathiswe lolu hlelo. Uthi abafundi bayakhombisa ukuthi kukhona abakubonayo okuhle okuza nalolu hlelo. Bayanisela basuse nokhula esivandeni. Nalapha sekuke kwaba nesivuno sokuqala semifino lapho ekhethe omunye umfundi oqhamuka emndenini ontulayo nokwathi eqeda nje ukwamukela leyo mifini ekuseni, waphikelela ekhaya ngaso leso sikhathi. Wabikela uthisha ukuthi unina wabonga wanconcoza ngaleso sipho. Sikhona nalapha eBhekisisa High isidingo sokuba inwetshwe indawo okwenziwa kuyona lo msebenzi, kusho uMnu Masango.