Nezakhamizi zinesandla ekuboleni kweTheku

  275

  NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

  HHAYI bakwethu! ningangizwa ngezindle ezi-rebellious – izindlebe ezimumethe ubuvukelambuso – kangiqondile ukukhulumela uMasipala weTheku. 

  Sesingakhala nje ngokuxathuka kwaleli dolobha – elalihlanzekile ngesikhathi kusabusa iziqhwaga zamaBhunu – kodwa nathi zakhamizi, sinesandla ekuboleni kwalo. 

  Ngimane ngiyahhema nje uma ngithi sinesandla, empeleni sine-mall of hands, inxanxathela yezandla. 

  Esokuqala nje, wukubuyisela emandleni izigangi zosopoliti, ezithi kuyosa nini siyoqhumuza imali yeTheku, sibuye siyolala. 

  Lezi zikhulu kazisakwazi nokushaya umthetho edolobheni ngoba imiqondo yazo igxile kujeke wezaqheqhe. 

  Esesibili – okuyilesi engizogxila kusona – ngezinye zezakhamizi zedolobha ezibukeka zingamanuku okuzalwa. 

  Ake uhambe amapaki edolobha, ikakhulukazi lawa agudle ulwandle, uzobona imihlola yenyoka eyakwazi ukugibela emthini kodwa ingenazo izinyawo. 

  Emapaki kunemigqomo kadoti elingana namajoyinti elokishini, kodwa abantu baqhumuza izikuqakuqa zemiqolo yezinkukhu ezichochobalisiwe, emuva kwalokho amathambo bawalahle phansi. 

  Umgqomo njalo nawu ebangeni eliwu-3m ukusuka la ehleli khona. Nezivakashi sengike ngizibone zikwenza lokho, mhlawumbe zicabanga ukuthi yisiko laseThekwini. 

  Uyothi uma eqeda incoso leyo, kwalona ikhathoni leli elinokubomvu nokumhlophe abephethe ngalo ishikhini leyo, aliqathaze phansi. 

  Uma uthi uyambheka ebusweni, uvele ubone ukuthi amahloni asala kumzanyane ngesikhathi ezalwa. Uyoqeda lapho, asule izandla nomlomo ngepheshana elimhlophe, nalo alithi dalakaca phansi.

  Uvele ubone ukuthi kune-factory fault la, uNkulunkulu washiya ama-amesha ukuthi akhe lo muntu, yena esayokwakha oRev Mkhekhelezi – asala axhakazisa, afaka umqondo kakotshi. 

  Phela yingulube mina engiyaziyo ukuthi kayinandaba nokungcolisa la ehleli khona. 

  Kuthi uma umkhuza, umtshela umuntu ukuthi makalahle emgqonyeni, abuhlobise ubunuku bakhe, athi: “Bese benzani laba bantu bakwamasipala abaqashelwe ukuqoqa udoti? Ngibandisela umsebenzi.” 

  Uvele ubone nje ukuthi ubunuku sebuze bamila izimpande zalesi sihlahla okuthiwa wumthombo, futhi yinto umuntu aseyofa nayo – odokotela sebeyomnika imishanguzo yezifo ezi-chronic, amahlalakhona. 

  Uzwe abanye abantu bethi kumele abantu bafundiswe wuhulumeni ngenhlanzeko, ubhizi kabi uhulumeni ngo-20% we-service delivery no-80% wokudla imali yezimpatha eziyithina. 

  Kawunaso isikhathi sokufundisana nani. 

  Kwayona nje le nto yokuthi abantu bafundiswe ngenhlanzeko sengathi bakhulela ehlathini, yimbudane nje. 

  Make abantu bazifundise inhlanzeko. 

  Phela inhlanzeko isiza nasekutheni ungavoteli amasela. Umqondo nomoya wakho akukudukisi ugcine uvotele isigebengu esinembobo ekhaleni, bese uziduduza ngokuthi uvotela iqembu. 

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleIkhale ngocansi inyanga ilahlwa yicala
  Next articleIzinhlelo zokushintsha imithetho yobuzwe nokufuduka