Nginifisela uKhisimusi onokuthula emoyeni zingane ezalahlwa ngoyise

  274

  NGOSIBA LUKA: REV MKHEKHELEZI

  NJENGOBA sezihubela sakusha ngoKhisimusi – yize kimi kuwusuku nje olufana nezinye – ngithi make ngicathule enyathukweni yinye nalaba bantwana oyise abafa bethwele umhelane, umuntu afane nento eyamuka nomfula ezinganeni zakhe. Akaveli ngisho noma ngabe kuthiwa uthunjana wakhe usemanzini, ufelwe yikati lakhe, uPuss in Sandals. Kwakumnandi kodwa ngesikhathi intombazane imvulela yonke iminyango ye-natural laboratory yayo ngesikhathi kwakhiwa le ngane. Yanele yazalwa, wanyamalala. Abanye bayaziphika izingane zabo. Ayiphike uGatsheni ingane yakhe, bahlebe omakhelwane kuze kuphele amabhuleki okuhleba, bagcine baphunyuke, bakhulume kuhle kwesicashalala sekhansela simemezela umhlangano womphakathi. 

  Abantu-ke uma sebekhuluma bekhululekile, basho noma yini. “Hheyi yaze yafana ingane noNdlovu, isishoda ngomboko! Buka nje nesiphongo ngathi yimpongo yakhe uBoyabenyathi,” sekusho ophoshozwayo bendawo, bengenandaba naGatsheni. 

  Kunezingane ezithola izipho zikaKhisimusi, zithengelwe nezimpahla ezintsha. Kukhona nalezo ezifana noRev Mkhekhelezi, eziswenka ngenyumfomu yesikole ngoKhisimusi. Usuyojikeleza neyembe elinebheji elibhalwe ukuthi Qambokwethu Primary School, uhamba ufobela ama-rice emizi yabantu nogalo ongenandaba noma ngabegalikuni noma ngabokhozi, kuze kukhononde izinkinobho zeyembe. Angithi phela udlela indaba ye-final, i-rice nenyama yinto efana neholo la kuwe, ifika kanye ngenyanga. Uhlale ufidwa iklabishi, uze ukhohliswe kuthiwe lizokwenza ukhule ube namandla, ube yisidlakela njengoRambo. Uqale ukuwabona amandla ngoba usunombhunsu wesisu, kanti yikhwashu. Phela umzimba uyiqonda kahle le nkulumo yesiNgisi ethi, variety is the spice of life. Uma uwugxisha into eyodwa, nawo ukhulisa into eyodwa. Kuze kuthi mhla kungadliwa iklabishi, ubuze ukuthi ngabe lo bheseni onenyama ngowakho yini. 

  Konke lokho kwenzeka nje, uyihlo udla anhlamvana, uyasebenza, uhola kangconywana. Imali iphelela koNomathemba noThembelihle bese ehlisa ngalawa mabhodlela aluhlaza. Kwiligi yangakubo yezidakwa, uyiMamelodi Sundowns, uqoqa kwasani eyisicoco. Ungafunga ukuthi akakaze amithise, kulowo mzuzu isibalo sezingane zakhe sesishoshela kwi-starting line-up ye-rugby, konina abehlukene. Unesibindi esinebhawoti elingangesondo likagandaganda ngoba akondli ngisho eyodwa kulezi zingane. 

  Ngithi-ke kini bantabami enikhuliswa ngonyoko, nabo ababuye banishiye nonyokokhulu, bazihambele bayozidlela ubusha babo – khona kubuhlungu impela, kodwa ngeke nginikhohlise – akuqali ngani futhi akugcini ngani. Kunezimo emhlabeni okungelula ukuziguqula. Uzalwe yileyo ngcuba nje, ngeke kusashintsha uzalwe ngubhuti uPatrice, lo wakwaMotsepe. Kukuwena ukukhula uzimele, ukuze wenze kwabakho abantwana lokhu okuhle okungenzekanga kuwena. 

  Mina nje indaba yezimpahla zikaKhisimusi ngisakhula, yayifana nebele, into engangazi kahle kamhlophe ukuthi ngeke ngibe nayo – ngaphandle-ke uma ngiloyiwe. Ngenye yezinto ezangenza ngakhula ngikholwa wukuthi ngeke ngibe yinto yalutho. Emuhle uNkulunkulu wokhokho, wangipha ogogo abanothando, bangakha, namuhla ngingubaba onophahla phezu kwekhanda lakhe, ngiyondla futhi kangidlali, ngondla by fire by force, ongasuthanga uze azisole ukuthi akasuthanga ngoba eloywe ngubani. Phela mina kayikho into engiyesabisa okwendlala, ngoba ikwenzisa izinto ezikwenza uphikwe ngisho nguSathane. Ngakho-ke akekho umuntu engimfisela ukulamba, ngingasayiphathi-ke eyezingane zami. 

  Ngithi kini-ke bantabami, okwenziwe ngoyihlo kini, bajubalala baya lapho injabulo yabo yesikhashana ikhona, kunganilimazi kakhulu emoyeni. Lezi zinto ziyenzeka, ngeke uyenze lutho ingcuba yomuntu, futhi ungamzondi uyihlo. Sebenza ngamandla empilweni, ufunde oPythagoras no-kinematics equations lapho esikoleni, uNkulunkulu uzosiqondanisa nawe isibusiso sakho. 

  ULennox Lewis wase-United Kingdom, owayeyingqwele yamankomane esisindweni sosondonzima, wakhula ngaphandle kukayise. Unkulunkulu wesigingci u-Eric Clapton wakhula engamazi uyise. Isitobha seFrance uLucas Hernandez nomfowabo uTheo kuthiwa bakhule ngaphandle kukayise. Nangu noJulius Malema siye sizwe kuthiwa wakhula ngaphandle kukayise. Ngisho iSilo uShaka, iLembe, sakhula uyise esadidiswe nguBhibhi, lo owayezalwa emaBheleni. Naba oBob Marley – iNgisi lamshiya kanjalo uCedella Booker, uMaMalcolm nengane – oHalle Berry, o-50 Cent no-Alicia Mkhize, bakhula oyise bele kuMars. Usungazikhethela-ke ukuthi ufuna ukufuza bani phakathi kwabo, naba ngibashuthekile esithombeni. 

  Nani bo-baby mama abakhohlakele, ningagxishi inzondo ezinganeni ngoba senilwa izikhwele ezibhedayo zokuthi niyizaliwakazi. Angithi nibaqoma nibazi uSpotie noRex? Benitshela abantu bethi: ‚“Yi-federalist le, izalisa ishiye kanjalo njengengcanga.” Wena uthi umthanda enjalo. Uma esekushiyile, usuhamba uthuka wonke amadoda. 

  Nginifisela uKhisimusi onokuthula emoyeni zingane ezilahlwe ngoyise, ngithi nje uNkulunkulu aniphe uKhisimusi wekhethelo. Ngiyaye ngizwe-ke kuthiwa iNdodana yoMuntu yayithi: “Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso wezulu ungowabo.” Ngizobona kulo mkhuleko wami wezingane ezilahlwe ngoyise ukuthi yayi-serious yini. 

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleI-Black Friday yindlela yokuntshontsha imali yabantu ngokusemthethweni
  Next articleUsole umndeni ngetulo lokumbopha uMama Webhantshi