Nohlelo olusha imbizo ephuthumayoNohlelo olusha

373

Kuzodingidwa “ngengozi elengela isizwe samaZulu”

JOHN HLONGWA
SEKUBE njengamagama enkehli uNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwa- Phindangene iNkosi Mangosuthu Buthelezi, imemezela imbizo ephuthumayo yamakhosi ezoba seMbizo Hall, eMpangeni ngoLwesihlanu zingu-26 kuNhlaba (May). UShenge (osesithombeni) uthi usesibikele iSilo ngale mbizo. Nakuba uMntwana engazishongo izinto ezizobe zibhungwa kulo mhlangano, kodwa kuyaziwa ukuthi sekuke kwaqubuka izinkulumo ngendaba ethinta ukuqokwa kukasihlalo omusha weNgonyama Trust, iNkosi uThanduyise Mzimela yesizwe saseMazimeleni, eMthunzini. Kulesi simemezelo uMntwana uthi: “Ngimema wonke amakhosi embusweni waKwaZulu ukuba aphelele emhlanganweni ophuthumayo ongoLwesihlanu ngo-10 ekuseni.


“Nginomlayezo ophuthumayo okumele ngiwedlulisele emakhosini ngengozi esilengela kuyona isizwe sikaZulu njengamanje. Kuyaphuthuma.” NgeSonto eledlule ILANGA labika ukuthi uMntwana weluleke iSilo ukuba sibize imbizo yamakhosi ukuze siwazise ngosekwenzekile ngalolu daba oluthinta Ingonyama Trust. Washo futhi uShenge ukuthi uma iSilo singayibizi le mbizo, uyophoqeleka ukuba ayibize yena mathupha njengoNdunankulu kaw-Zulu njengoba sekwenzeka. Izolo ngoLwesithathu ekhuluma neLANGA uMntwana, uthe mhlawumbe ekuyisimemezelo sakhe sokugcina lesi noma kungenziwani manje. “Kuyaziwa ukuthi nangesikhathi esiphambili kangizange ngesabe uhulumeni wobandlululo esika iNgwavuma eyinikeza amaSwazi.


Le nto esifuna ukwenzeka manje, ifana ngqo nento eyenzeka ngesikhathi iNgwavuma inikwa ama- Swazi,” kusho uShenge. Ngesonto eliphelile iSilo uMisuzulu sibe nomhlangano namakhosi obuwenzelwe esiShayamthetho esidala oLundi. Kukulowo mhlangano lapho iSilo simemezele khona usihlalo omusha weNgonyama Trust, iNkosi Mzimela, esingene esikhundleni obekuhleli kusona uMnu Jerome Ngwenya, ophume nebhodi endala yeNgonyama Trust ebisiphelelwe yisikhathi. UMntwana wakwaPhindangene akazange awethamele lowo mhlangano.

Previous articleIyaqhubeka eyokuhayizakwezingane esikoleni
Next articleAKAWUVALI UMLOMO NGOMQEQESHIWEBUCS ESONGELA USUTHU