“Obulale” usana ujeziswe ngokugoniswa nokubelethiswa isidumbu salo

322

Kuthiwa kulamule ukufika kwamaphoyisa umphakathi ufuna ukuqeda ngaye

UZIQHATHE nolaka lomphakathi owesifazane waseMshwathi (New Hanover) ophoqwe ukuzikhiphela ethuneni isidumbu sengane yakhe okuthiwa uyibelethe engalekelelwa muntu wase eyibulala, washushumbisa isidumbu ngobumnyama wayosingcwaba. Uvuke inj’ ebomvu umphakathi waseSidakeni uzwa ukuthi kukhona owesifazane endaweni osebulele ingane waze wazingcwabela yona eyedwa, kungazi muntu. Lo wesifazane okumanje ungaphansi kweso losonhlalakahle abamlekelela ngokwengqondo, kuthiwa ujeziswe ngamalungu omphakathi
ngokuthi agone aphinde abelethiswe isidumbu sengane yakhe. ILANGA lithole ukuthi lona wesifazane ubaziwa ukuthi uzithwele futhi sezisondele nezinsuku zokubeletha, okuxake umphakathi uma sesingasabonakali isisu.

Kuthiwa amalungu omphakathi ambuze ukuthi iphi ingane,wahluleka wukucacisa okulapho inkukhu isole umgqakazo kwahlalwa phansi naye Kuvela ukuthi utshele laba abebehleli naye ukuthi ingane ihambe neambulensi kwaxaka ukuthi yena usale kanjani. Ube esetitinywa wagcina egonyulukile ukuthi ingane uyibelethe ngoMgqibelo ebusuku, wayibulala wayoyingcwaba emathuneni endawo. Uhambe nawo umphakathi ngeSonto wayowukhombisa ithuna ebelinomgodi omfushane lapho engcwabe khona ingane yakhe. UMnu Mncedisi Qwabe oyilungu lo mphakathi waseSidakeni ofike emathuneni abesifazane besho ukumudla luhlaza lona wesifazane, utshele ILANGA ukuthi kulamule ukufika kwamaphoyisa ngoba abesifazane abebethukuthele bebesho ukumbulala unina wengane.


Uthe uhlabe umkhosi emaphoyiseni ewanxusa ukuba aphuthume emathuneni ngoba kunesidumbu esimbiwayo, esingcwatshwe ngokungemthetho. “Sithole ukuthi unina wengane ubelethe isinyenyela okugcine kusolisa uma ebuzwa ngengane. Amalungu omphakathi ikakhulukazi abesifazane abe esemtitinya emphoqa ukuzimbela ngokwakhe ithuna abengcwabe kulona ingane. Ube esejeziswa ngokuthi makasigone isidumbu, aphinde asibelethe ukuze angaphinde enze lokhu akwenzile,” esho. Ikhansela laku-ward 1 kuMasipala waseMshwathi okungena iSidakeni phansi kwayo uMnu Sikhumbuzo Nxumalo, lisihlabile isenzo salona wesifazane sokubeletha ingane bese eyibulala aze azingcwabele yena ngokwakhe kungaziwa muntu.


“Lokhu okwenzekile kusiphoqa ukunikela emphakathini sifundise abesifazane ngokuhlela imindeni nokuthi uma umuntu ekhulelwe ngendlela abengayilindele angenza njani ukulekelelwa ngengane. “Kasihambisani nezigameko zokuhushulwa kwezisu emakhoneni ngoba lokho kuwukuphula umthetho. Sibonga amalungu omphakathi azijubile abuza lona wesifazane ukuthi iphi ingane kwazise ubaziwa ukuthi uzithwele,” kusho uMnu Nxumalo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConst Thenjiswa Ngcobo usiqinisekisilelesi sigameko, wathi amaphoyisa aseNew Hanover avule idokodo ngemuva kokutholakala kwengane ebisishonile ethuneni elisemathuneni endawo. Uthe kunowesifazane oboshiwe oficwe ngamaphoyisa ephethe ithuluzi okukholakala ukuthi lisetshenziswe ukumba umgodi okungcwatshwe kuwona ingane.

Previous articleUgcine eboshiweugogo (71)’odayise’ngabazukulukwabokufika
Next article“Ulanyulelwe uNyazi” obekhala ngomnikelo wezipikha