Odokotela bathi kabasazethembi izethembiso zikahulumeni

744

 

 

 

 

 

THANDI ZONDI

KABENEME odokotela ngokuthi uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uNkz Nomagugu Simelane, uye kwabezindaba engaxoxisananga nabo .
UDkt Siphesihle Mlambo osekomidini lodokotela abangasebenzi uthi: “Ukhulumile ezindabeni kodwa akakaze ahlangane nathi futhi akushoyo akuhambisani nokushiwo yinhloko yomnyango, uDkt Sandile Tshabalala,” esho.


Uthi emhlanganweni ababe nawo ngoLwesibili kabazange bagculiseke ngezimpendulo abazitholile, yingakho bezoqhubeka nokuhlala eNatalia eMgungundlovu njengoba beqale ukuqhinqa khona kusukela ngoLwesibili ekuseni, bachitha ubusuku khona.
“Kunyaka wezimali omusha, bathembisa ukuthi kuzoba nemali ezokwengezwa kumnyango wezempilo, ukuze kuqasheke odokotela. Kodwa futhi sebethi isifundazwe kasinayo imali, bathole ukuthi banesikweletu sika R2.9 billion sonyaka wezimali owedlule. Akekho ozimisele ngokuphendula ukuthi siyaqasheka yini noma cha. Kasisabethembi, yingakho sizoqhubeka sihlale size sithole inkulumo eqondile,” kuchaza yena.


Uthi bafisa ukusuka eNatalia sebazi ukuthi inqubo abazoyisebenzisa yokuqasha seyikuphi. “Uma bethi bayazikhangisa izikhala zomsebenzi, sizofaka izicelo sihleli khona eNatalia, noma iyiphi inqubo ezoqala, sizoyiqala sihleli,” esho. Uthi njengamanje bawu- 65 odokotela abanabo abangaqashiwe.
Kuzokhumbuleka ukuthi le mashi ilandela eyangomhlaka 12 kuNhlolanja (February) lapho abanika khona umnyango wezempilo amasonto amabili ukuba uphendule, kepha wangabaphendula. Baphinda bamasha futhi mhlaka 2 kuNdasa (April) nokuyilapho begcine bexoshwa ngamaphoyisa ebusuku, abakhiphela ngaphandle kwebhilidi.


Ekhuluma ngokuqhinqa kodokotela ubusuku bonke eNatalia, uNgqongqoshe Simelane uthe, kuyishwa ukuthi odokotela bagcine belale ngaphandle ngenxa yokuthi abakwazanga ukuhlangana noDkt Sandile Tshabalala obematasa neminye imisebenzi kahulumeni. Uthe ezingxoxweni zabo, bavumelene ukuthi kunezikhala eziningi ezingenabo odokotela, kodwa ngenxa yokuthi imali kayenele kwenza kube nzima ukuqasha bonke odokotela hhayi emnyangweni wezempilo kuphela.
Uthe ngoLwesithathu bewumnyango bavumele nodokotela ngokuthi bazokhangisa izikhala, baqashwe odokotela, ngokujwayelekile isibhedlela ngasinye kuba yiso esizikhangiselayo, siqashe odokotela kodwa kulokhu kuzokwenziwa yihhovisi likaDkt Tshabalala, kulandelwa imigudu efanele.

Previous articleUmndeni wephoyisa usola ukuthi kwakuhleliwe ukubulawa kwalo
Next article‘Mayithathelwe phezulu eyokunukubezwa kwabesilisa’- oyomela elakuleli eDubai