Oka-matric uphuthelwe ubudokotela ngephutha lomnyango

665

MTHOBISI SITHOLE

UPHUNYUKWE yiqatha emlonyeni umfundi othole imiphumela kamatikuletsheni engesilona iqiniso, kwachithwa izicelo zakhe zemifundaze nethuba lokufundela ubudokotela enyuvesi yaKwaZulu-Natal.

UHoney Ngcobo (18) waseHlahlindlela High KwaNgcolosi, eHillcrest, ukhala ngokulahlekelwa amathuba ezifiso zakhe zokufundela ubudokotela emuva kokuba imiphumela yakhe kamatikuletsheni ethole okungesikhona kwi-Maths. Uthole o-A abawu-6 no-55% kwiMaths. Le miphumela isukumise othisha bakhe nomndeni kwabe sekubhekisiswa iphepha lakhe leMaths kwaphoqa ukuba limakwe kabusha, wathola u-Level 7 u-83%. Utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi ngenxa yaleli phutha elenzeke kwezemfundo, selumoshe okuningi ngezifiso zakhe empilwemi. Uthi phakathi kwezicelo zemifundaze ezimchithile emuva kokuphuma kwemiphumela yakhe engemihle kwiMaths, uchithwe iCyril Ramaphosa Educaction Trust, yi-Standard Bank Group nezempilo.

“Le mifundaze ifuna ngiyiphase kahle iMaths. Lokhu okwenzekile sekungiphuthisele ngamathuba okuhlomula imifundaze nokuyofundela ubudokotela njengoba sebethathiwe abantu ngenxa yeMaths yami okutholwe ukuthi ayigculisi,” kusho uHoney. Uveze ukuthi ubefolose ngeziqu zobudokotela, isibili iMedical Science and Anatomy, isithathu iPharmacy. Uthi le mikhakha ifuna umfundi ophase kahle kwiMaths, isayensi neLife Sciences. Unina wakhe uNkz Zamile Ngcobo uthi bahlukumezeke kakhulu emndenini ngephutha lo mnyango wezemfundo. Uthi kubathusile ukuthi ingane yabo ingaphasi kahle iMaths ekubeni kuyisona isifundo abesiphasa kahle kakhulu unyaka wonke. “Ngiphatheke kabi ngoba le ngane isebenze kanzima unyaka wonke,” kusho uNkz Ngcobo.

Uyise wengane uMnu Sandile Ngubane, uthi babambisene nothisha weMaths nothishanhloko wesikole ukulungisa lolu daba. Uthi ngesikhathi bethola imiphumela, ikhale kakhulu ingane yabo baze baxhumana nothisha okunguyena ongenelile naye eshaya amakhala. Uthi othisha bebemtshela unyaka wonke ngokwenza kahle kwengane yakhe kwiMaths. Uthi nyakenye ibalwe nezingane ebeziqokiwe ziyomela isikole kwiMaths e-Anton Lembede School of Maths and Science, eLa Mercy, eThekwini ngenxa yokuphasa kahle kwayo lesi sifundo.

“Uthisha wakhe ushaye amakhala, wathi le miphumela ayiyenzi inqondo ephusile. Kwenzeka kanjani ukuthi ingane ithole idabule o-A kwiSayensi, Accounting, zonke izifundo bese iMaths ishaye udaka?. Sibonile ukuthi ukulinda uhlelo lokubuyekezwa kokumakelwa kabusha amaphepha ezivivinyo, kuzosibambezela, othisha bafuna uhlelo olusheshayo,” kusho uNgubane.

Uthi njengoba bekuhlonishwa nezingane ezenze kahle emazingeni ezemfundo wonke, kuningi obekungahlonyulwa ingane yakhe. Utshele leli phephandaba ukuthi bafuna umnyango wenze imizamo yokuthi ingane yakhe iyasithola isikhala sokufundela ubudokotela e-UKZN. “Iphutha lenziwe yizona izisebenzi zezemfundo. Yebo siyazi amaphutha ayenzeka, kodwa angeke sivume ingane ilahlekelwe amaphupho ayo okwenza ubudokotela. Umnyango wezemfundo kufanele uyihlomulise ingane ngokuzokuyilekela emfundweni yasenyuvesi, uyitholele nesikhala,” kusho uNgubane

UNKZ Zamile Ngcobo ongunina kaHoney obefunda umatikuletsheni.
Previous articleSekuqokwe uNdunankulu wesizwe samaZulu uMfu Thulasizwe Buthelezi
Next articleUhlelo ngempilo yabafelokazi bosaziwayo