Okhulumela iSilo usola umngani waso ngokudelela uZulu

389

JOHN HLONGWA

USOMABHIZINISI waseMpumalanga, uMnu Jacob Mnisi (osesithombeni), uphumele obala okokuqala ngqa, watshela ILANGA ukuthi usihlalo omusha weNgonyama Trust, iNkosi uThanduyise kaMpiyezintombi Mzimela ‘uxoshelweni’ kulesi sikhundla. 

UMnisi ubekhuluma neLANGA ngemuva kokuzwa ngemithombo yalo ukuthi iNkosi uMzimela ihleli ngesinqe esisodwa esihlalweni. 

ILANGA libikile ngeledlule ngodaba lwencwadi okuthiwa ibhalwe yiSilo uMisuzulu kaZwelithini, siyibhalela uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, sicacisa ukuthi iNkosi uMzimela isiyehlisiwe esikhundleni, sekufakwe iNkosi Mabudu Israel Tembe, kodwa okhulumela iSilo, uMntwana uAfrica wakuchitha lokho, wathi kukokotelwe ukusayina kweNgonyama. 

Umthombo uthe iNkosi uMzimela izidalele amazinyo abushelelezi ngokunqaba ukusayina imali ebidingwa ngabasondelene neSilo, ukuqasha u…(egagula owesifazane) ngokugcwele nokungemukeli abammeli bakwaCavanagh & Richards (CR) ukuba bengamele zonke izindaba zomthetho ezithinta isikhwama. 

Abameli bakwaCR bamele iSilo ecaleni lombango wesihlalo sobukhosi, eliqulwa eNkantolo eNkulu yasePretoria. 

Uqhuba umthombo uthi: “Inkinga ebhekene neNkosi uMzimela, ngabantu abagxambukelayo emsebenzini wayo, bafune ukuba ibhodi isebenze ngendlela yabo.”

Kuvela ukuthi lona wesifazane ufuna ukushwa ngokugcwe-le njengoba kunamahlebezi okuthi umisiwe ehhovisi likaNkk Dube-Ncube. Umthombo uthi uMnisi ufuna ukuthi lesi sikhwama sishintshe abammeli, sisebenzise abakwaCavanagh Richards.

INkosi uMzimela itshele ILANGA ukuthi kunezingqinamba ezibhekene nobuholi bayo.

“Zikhona izinselelo, kodwa ngeke ngikwazi ukukhuluma ngazo emithonjeni yabezindaba ngingakabonani neSilo ubuso nobuso njengoba kuyisona esingithume kulo msebenzi. 

“Ngiyafisa ukuqinisa idolo abantu besiZwe samaZulu ukuthi sizokwenza ngokusemandleni ukuvikela iNgonyama Trust, okuyisikhwama esisingethe umhlaba waKwaZulu,” kusho iNkosi uMzimela.

UMnisi utshele leli phephandaba ukuthi iSilo sikhala ngokuthi iNkosi uMzimela isiqhatha nesizwe, ngoba kayiwenzi umsebenzi ejutshelwe wona.

“Umuntu ongakuchazela kahle yonke into u..(egagula lona wesifazane) ngoba yena usebenza ehhovisi leNgonyama. Nami umuntu ongasebenzi ngingamsusa esikhundleni. 

“Umsebenzi wakhe obuseqhulwini, bekumele abheke u-R41 million olahlekile kulesi sikhwama, kodwa wazithela ngabandayo. Le mali yiyona eyenza ukuthi kuxoshwe usihlalo waphambilini, uNgwenya. 

“ISilo besikuxoxa ukuthi usihlalo uzosiqhatha nesizwe,” kusho uMnisi. Ucacise nangencwadi okungasaqondakali ukuthi yabhalwa ngubani.

“ISilo sayibhala incwadi sayithumela ehhovisi likandunankulu, futhi kasikaze sikuphike lokho. Uma kukhona othi siyakuphika, makaphumele obala, asho ukuthi wayehlangene kuphi naso,” esho. 

Ngala mazwi kuzwakala echitha inkulumo yomkhulumeli weSilo, uMntwana u-Africa, owatshela abezindaba ukuthi kwakokotelwa ukusayina kweSilo. 

“Umuntu osho lokho uke wasibona yini iSilo, wakhuluma naso. ISilo sayisayina incwadi, sathumela (u…. esho lona wesifazane), ukuba ayihambise, akukaze kube khona ukukokotelwa kokusayina. 

“Usihlalo ukhishiwe, kodwa kangikakazi ukuthi kufakwe bani,” kusho uMnisi.

UMntwana u-Africa utshele ILANGA ukuthi uMnisi akahloniphi. 

“Ungenaphi ezindabeni zaKwaZulu? Sizwa kuthiwa kunemihlangano ahambe eyenza, ecela imali ngegama leSilo. Lapho kuthiwa ufike ethule iNkosi uTembe njengosihlalo. 

“Usihlalo yiNkosi uMzimela, kusamile lokho. UMnisi ulimaza isithunzi sesihlalo ngalesi senzo. Siyamqaphela ukuthi njengoba efuna ukususa iNkosi uMzimela esikhundleni nje, yingoba ufuna ukuganga kulesi sikhwama. 

“Lo R41 million akhuluma ngawo, walahleka kusaphethe uNgwenya. Ukuba ngumngani neSilo akuhlangene nomsebenzi waso. 

“Sesimbekezelele kakhulu uMnisi, udelela isizwe nesihlalo saso,” kusho uMntwana Africa ngokunengeka. 

Imizamo yokuthola uvo lukaNgwenya, iNkosi uTembe nalona wesifazane – osematheni – iphunzile. 

Previous articleUmnyango ushaya indesheni kubabhikishi ngomatikuletsheni
Next articleUzopholisa isilonda ngokujabulisa abalandeli bakhe eThekwini