OKlebe ‘bambe amathuna’ befuna izibhamu

1252

Lokhu kugulise umama wekhaya kugqejulwa iliba lomyeni

NOMFUNDO NGWANE

LIYAVEVA ikhansela laKwaBhekuzulu, eMtshezi ngokugasela kwamalungu oKlebe kubo eliwasola ngokuthi agebhule isibaya sakubo namathuna ethi afuna izibhamu. 

LIYAVEVA yintukuthelo ikhansela laKwaBhekuzulu, eMtshezi ngesenzo samalungu oKlebe elithi afike kubo ngoLwesine amba amathuna amathathu egcekeni, agebhula nesibaya ngoba ethi afuna izibhamu elizifihlile. UMnu Simo Ndumo uthi lesi senzo sidale ukuthi unina agcine elele phansi ngenxa yokushaqeka. 

Utshele ILANGA ukuthi kutheleke inqwaba yezimoto ngezithuba zabo-10 ekuseni, zakaka umuzi wakubo, amaphoyisa abehamba ngazo atshela unina nezingane abehleli nazo ukuba bangene endlini ngoba kukhona akufunayo okufihlwe nguyena (ikhansela) egcekeni. Uthi izinja zamaphoyisa  ziqonde emathuneni, azilandela. 

“Amapiki namafosholo ambe ngawo awacele khona ekhaya. Ambe amathuna amathathu, phakathi kwawo okukhona nelikababa wekhaya. Aqonde emgwaqweni lapho bekukhona ugandaganda (TLB) aphoqa umshayeli wawo ukuba ayomba esibayeni sakithi, sasala simagebhugebhu. 

“Esibayeni sezinkomo athole izikhonkwana zokuqinisa isibaya, kanti kwesezimbuzi asitshele ukuthi athole izinhlamvu zesibhamu, esingenalo-ke iqiniso ukuthi azithole khona ngempela yini ngoba kawasikhombisanga zona, agcine esitshela ngomlomo,” kusho uMnu Ndumo. 

Uthe amaphoyisa agcine emtshelile unina ukuthi afuna izibhamu okuthiwa zifihlwe nguyena. Utshele ILANGA ukuthi unomuzi wakhe, akahlali kubo futhi sekunesikhathi eside waphuma kwabo kuyaxaka ukuthi kungani amaphoyisa ehlasela kubo uma efuna izinto ezithinta yena. 

Uthi aqede ukumba ashiya kanjalo, unina uze wayalela izingane ukuba zigqibe amathuna asale emagebhugebhu. 

“Isenzo samaphoyisa sikhombise unya oluyisimanga,” kusho uMnu Ndumo. Utshele leli phephandaba ukuthi kwenzeka lokhu nje, ngayizolo ubehlaselwe emzini wakhe, kunabantu abebeqhumisa izibhamu. Uthi ukugasela kwamaphoyisa kubo akumthusi nakancane ngoba yinto ejwayelekile uma sekuzoyiwa okhethweni. 

“Kunesigameko lapho amaphoyisa angishaya aze angiphula umlenze, engisola ngokuthi nginezibhamu kodwa agcina engazitholanga. Ngiyijwayele le nto. Bengimanqika ukuyovula icala ngale nto eyenziwe ngamaphoyisa ekhaya, kodwa ngiyabona ukuthi uma ngihlala ngingalivuli azoqhubeka nokungihlukumeza nomndeni wami,” kusho uMnu Ndumo. 

Okhulumela oKlebe KwaZulu-Natal, uCapt Simphiwe Mhlongo, uthe ithimba labo ebelisuka eMgungundlovu lincinzwe indlebe ngezibhamu nezinhlamvu okufihlwe kule ndawo, lanikela khona. Uthi kwatholakala izinhlamvu zesibhamu, akuboshwanga muntu, uphenyo lusaqhubeka. Uthe uphenyo lwenziwe phambi kwamalungu omndeni, kalikho ithuna abalimbile. 

UDkt Bhedlindaba “VVO” Mkhize  oyisazi sezamasiko, uthe uma kuwukuthi amaphoyisa ayenzile ngempela le nto yokumba amathuna nesibaya ikhombisa ngokusobala ukuthi kawawahloniphi amasiko esintu. 

“Ukube bekungesinye isizwe, bebengeke bayenze le nto. Kwabonakala ngokuthi umphathi wawo amaphoyisa, uMnu Bheki Cele agijime ayoxolisa kumaMuslim ngento eyayenziwe ngamaphoyisa,  kodwa akaxolisi uma ephule umthetho wesintu ngoba bayibukela phansi inkolo yethu. Izwe lonakele kangaka nje, yingoba silahle amasiko akithi. Nginesiqiniseko sokuthi abekhona amaphoyisa amnyama ngesikhathi benza le nto, futhi ayalwazi usiko. Bekumele aqale acele kowomndeni omdala ukuba abikele asebelele ukuthi kunamaphoyisa egcekeni azomba ngenxa yomsebenzi ngaphambi kokuba ambe. Le nto  abayenzayo bazidonsela amashwa. Isibaya namathuna yizinto  ezihlonishwayo, kweminye imizi akungeni noma ngubani esibayeni. Le nto isikhomba ukuthi umndeni owehlelwe yile nkinga kumele ushweleze kwabangasekho,” kusho uDkt Mkhize.

Previous articleKunzima kunina wendodakazi ‘ebulawe yisoka’
Next articleIChiefs neDowns basamincile ngeligi