Okushaqisayo ‘ngeqhaza lengoduso’ kwelokufa kukanjiniyela

1082

Inkabi ithi unjiniyela wayelokhu ebancenge njalo ukuthi bangambulali

NGUNKZ Nompumelelo Patricia Goncalves owayengumhlengikazi, osolwa ecaleni lokufa komyeni wakhe anaye esithombeni esingakwesokudla.

SKHOSIPHI MTHEMBU INKABI

yethule ubufakazi obushaqisayo eNkantolo eNkulu yaseThekwini ngesikhathi iveza ukuthi bafakelwa yingoduso kamufi uR5000, wokuyogeza enyangeni, bakhiphe amabhadi, ngemuva kokubulala umyeni wayo, bakhokhela nomuntu owayezokhipha iTracker emotweni kanjiniyela owatholwa esengamathambo eBhamshela. Lokhu kuvezwe yinkabi esiphenduke ufakazi wombuso enkantolo, uJames Mashudu “Ramaphosa” Mthimkhulu, okumanje idonsa isigwebo sayo ngemuva kokuvuma icala abalenza lokubulala uMnu Nkosi Langa (30), owayengunjiniyela kwaTransnet, owabulawa ngo 2020.

Inkabi igonyuluke enkantolo ngesikhathi kuqhubeka icala elibhekene nengoduso kamufi uNkz Nompumelelo Patricia Goncalves, owayengumhlengikazi, nomfowabo uMnu Nkosinathi Zungu. Ichaze ukusuka nokuhlala ngokwenzeka kusukela kusakhiwa itulo lokubulala kuze kube kufika lapho nbembulala khona uMnu Langa. UMthimkhulu ungene enkantolo eqashwe ngojele eboshwe izinyawo, kwazise uvele usedonsa isigwebo sakhe. Ngesikhathi ethula ubufakazi bakhe enkantolo uMthimkhulu, ingoduso kamufi engumsolwa wesibili kuleli cala ibilokhu ibhekise ikhanda phansi, izimboze ngesikhafu esimnyama.

UMthimkhulu utshele inkantolo ukuthi ngesikhathi beyogila lo mkhuba, ingoduso kamufi yabatshela ukuthi bacashe endlini yamapulangwe engemuva komuzi kamufi, balinde umyalezo wokuthi sebengangena endlini. “Senza njengoba sasitsheliwe sibathathu, kuyimina nguZungu (umfowabo wengoduso) kanye no (egagula umunye wabasolwa ongakaboshwa). “Ngaleso sikhathi ummangalelwa wokuqala (uZungu) waphuma eyobheka ukuthi iminyango kayikhiyiwe yini njengoba bekuhleliwe.


Sabe sesiwuthola umyalezo wokuthi sesingangena. “Phambili sasiholwa nguZungu owayezimboze ngobhulankethi ukuze umufi angamboni njengoba wayemazi yena. Savula umnyango sangena. Ngiyacabanga ukuthi umufi wasizwa ngoba walunguza wasibona, wabe esezivalela ekamelweni ayekulona nommangalelwa wesibili (ingoduso). “Ngaphenduka ngabaleka kodwa ummangalelwa wokuqala (uZungu) wangikhuza, wangitshela ukuthi sizosidudula isicabha. Ngaleso sikhathi umufi naye wayelwa ngaphakathi, edudula isicabha esivimbela ukuthi singangeni. Sagcina sisibulele isicabha, okwathi uma singena wazama ukubaleka kodwa sambamba.

Ngabe sengisika intambo ye-ayina elaliseduzane nathi ephaseji elidlulela ekhishini. “Ummangalelwa wokuqala kanye nalona ebesihamba naye, babe sebengena lapho bekukhona ummangalelwa wesibili (ingoduso) bakhuluma naye. Mina ngasala naye umufi ngimbuza ukuthi ungubani igama lakhe, futhi amakhaya akhe akuphi. Ngaleso sikhathi wayengincenga ukuba singambulali sithathe noma ngabe yini esiyifunayo. “Ngamthembisa ukuthi ngeke simbulale yize ngangazi ukuthi ekugcineni sizombulala.

Ngambuza amakhadi asebhange, wangitshela ukuthi asemotweni. Ummangalelwa wokuqala (uZungu) kanye nesasihamba naye baphuma nephepha elimhlophe babuza umufi izinombolo zasebhange. Samthatha samfaka emotweni yakhe sashaya sachitha,” kusho uMthimkhulu. UMshushisi kuleli cala uMnu Krishen Shaha, ubuze uMthimkhulu ukuthi ummangalelwa wesibili (ingoduso) wakhala yini ezama ukucela usizo ngesikhathi bedudula isicabha. Uphendule ngokuthi wakhala kodwa indlela ayememeza ngayo, ngisho umuntu ohamba ngaphandle wayengeke amuzwe kwazise wayekhala kancane.


“Sesisendleleni, ummangalelwa wesibili (ingoduso) wangishayela ucingo esitshela ukuthi imali singayikhiphi Thekwini, noma eduzane kwasemzini wabo. Sihambe saze safika kwenye indawo engingayazi sapaka imoto sehla sonke kanye nomufi. Lona esasihamba naye wabe esehamba ephethe isikhwama wabuya esehamba nabafana ababili (abagagule ngamagama). “Sibe sesingena ehlathini saze safika komunye umuzi ongahlali muntu. Sangena sabhunga eyokuthi sizowenzelaphi lo msebenzi wokumbulala. Laba abafika kamuva basitshela ngendawo okuthiwa yiseNkondeni.

<“Saphuma saya kuleyo ndawo, safika kuyona ngamqaqa intambo esasimbophe ngayo. Nakhona lapho wasicela ukuba singambulali,
ngamthembisa ukuthi ngeke senze lutho yize ngangazi ukuthi kumele siwenze umsebenzi wokumbulala. “Nganika ummangalelwa wokuqala intambo sayigaxa entanyeni sayidonsa simklinya ngayo. Laba abanye babembambile ukuze anganyakazi ngesikhathi thina simklinya. Emuva kokuba esethule, sahlala imizuzu ewu-30 sifuna ukuqinisekisa ukuthi ufile ngempela.” Umshushisi uShaha, ubuze ukuthi kuyabonakala ukuthi ummangalelwa wesibili (ingoduso) wabashayela ucingo ebusuku, ngabe wayethini kubona.

UMthimkhulu uthe wayebuza ukuthi ngabe sebewuqedile yini umsebenzi. Eqhuba uMthimkhulu, uthe bazama ukudayisa imoto kamufi kangangoba baze bafika eBergville, kodwa ingadayiseki njengoba babefunau-R75 000. Utshele inkantolo ukuthi ummangalelwa wesibili ngakusasa wabashayela ucingo ebatshela ukuthi imoto isiyafunwa. Uthi oyedwa kulabo ababehamba nabo, wathi ukhona umuntu amaziyo eTugela Ferry, ongakwazi ukukhipha iTracker emotweni. Uthi ummangalelwa wesibili wabe esebafakela imali ewu-R5000 ebhange yokukhokhela umuntu ozokhipha iTracker bese kuthi enye bayogeza isinyama esangomeni njengoba babesanda kukhipha umphefumulo. Icala lihlehlele uLwesihlanu lapho kulindeleke ukuba uMthimkhulu aqhubeke nobufakazi.

Previous articleBADIDEKILE NGEMBANGELA YOBULAWE “YISOKA”
Next articleKukhalwa ngesibhaxu ‘esidedelwa osomatekisi’