Okwenziwa ngamaqembu ezepolitiki kufana nokuhlikihla usawoti esilondeni somnyama

  211

  CALLISTUS NKWANYANA

  ZININGI izethembiso ezenziwa ngamaqembu njengoba sekubhekwe okhethweni, ezinye zazo uyabona ukuthi ngeke zifezeke, uma ubuka isimo sezwe lethu. Akufanele kudlalwe ngemizwa yabantu ngoba behluphekile. 

  Abavoti abansundu yibona abaningi eNingizimu Afrika futhi yibona abampofu. Kwesinye isikhathi uma umuntu ehluphekile, wethemba noma yini. Kunamaqembu acabanga ukuthi uma usuwuhulumeni, imali ivele iqathake njengemana kanti uyithola ebantwini abasebenzayo nakosomabhizinisi. Uma abatshalimali bebancane, intela etholwa wuhulumeni iba ncane. Uma sisincane isibalo sabantu abasebenzayo, intela etholwa wuhulumeni izokuba ncane. 

  Izwe lidinga ukuthuthukisa ingqalasizinda, ukukhokhela izitshudeni emanyuvesi, wukukhokhela ukufunda kwezingane kusukela ebangeni lokuqala kuya kweleshumi nambili, wukukhokhela amaphoyisa, othisha, amanesi nodokotela. Izophuma kuphi-ke le mali ezotholwa ngabantu bengasebenzi? 

  Le ngqondo yokuthi kunezinto zamahhala, kumele iphele nya. Kayikho into yamahhala, yonke into iyimali. Uzwa abanye bethi kukhona izindlu zomxhaso, kangikaze ngizibone eNingizimu Afrika. Ngiyezwa uma kuthiwa yindlu yesibonelelo. Uhulumeni ukhokha imali, bese udlulisa indlu yesibonelelo kuwe – akusiwona umxhaso. Uma uxhasa umuntu, kusuke kukhona naye akufakile. Abantu ababonelelwa ngezindlu basuke bengafake lutho. 

  Kulotshiwe kumthethosisekelo ukuthi abantu kumele basizwe ngezidingongqangi. Phela siyazi ukuthi sisuka lapho abantu
  abansundu babenganakiwe khona, befaniswa nezilwane ezifuywe eziqiwini. Uma amaqembu ethembisa izinto angeke azifeze, akwenzayo akwehlukene nokuhlikihla usawoti esilondeni somuntu onsundu. Phela izibazi zikahulumeni wobandlululo zisagcwele umzimba, kwabanye bethu izilonda kazikapholi, zisachicha igazi.

  Ngo-2022, abantu ababethola izibonelelo kuhulumeni babelinganiselwa ku-26 million, imali ebikhokhwa yiSouth African Security Agency (Sassa) ibalelwa ku-R232 billion. Uma amaqembu ekhankasa ngokunika abantu imali, kumele ukucubungulisise kahle ukuthi kuyiqiniso elingakanani akushoyo. 

  Babalelwa ku-9 million abantu abahola u-R350 ngenyanga, okudla uhulumeni imali ebalelwa ku-R33,6 billion. Uma izwe lethu liqhubeka ngale ndlela, ngeke lithuthuke lakhe ingqalasizinda nezimo ezizoheha abatshalimali ukuze badale imisebenzi. Njengoba siyisenga le nkomo yethu, idinga ukondliwa ukuze isikhiqizele ubisi. Uhulumeni wondla abantu abangaphezulu kuka-20 million – ngemali yabantu abawu-19 million abasebenzayo, abakhokha intela nabezimboni ezizimele. Lokhu kuyingozi. 

  Sekumele kubukwe ezinye izindlela zokwakha amathuba emisebenzi. Abanye babantu abahola u-R350, kufanele ngabe kunemisebenzana abanikwa yona emphakathini. Uma ubuka labo R350, bebodwa nje, ngabe sesakhe amathuba emisebenzi amaningi kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi kunabantu abantulayo kakhulu ezweni lethu, le mali bayayidinga, yize kunjalo, ngicabanga ukuthi ingalekelela kakhulu uma ingakha amathuba emisebenzi. 

  Kuhle ukufundisa abantu ukuzidobela kunokubakhangeza izinhlanzi. 

  UMnu Callistus Bheki Nkwanyana uneziqu zeMasters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KZN office of the Premier: Community Partnership and Moral  

  Regeneration

  Ungumbhali wencwadi ethi:  “Talking to Yourself – The Journey to Self-discovery” 

  Uyatholakala nge-email ku: nkwanyanacb60@gmail.com
  naku-066
    544  5466 ngocingo nangeWhatsApp

  Previous articleI-IFP nekhwelo kuhulumeni “ngokuvinjwa” kwayo komasipala be-ANC
  Next articleBakhala ngokubhukuda ezikweletini omastende abakweletwa yiNSFAS