Oqokelwe kwesobumeya ufuna imisebenzi yakhe imkhulumele emphakathini

772

Uthi ufisa ukukhubazeka kwakhe kungamkhubazi ekusebenzeleni abantu

INEZINHLELO zokuvuselela idolobha iHarding, iMeya yaseMuziwabantu, uMnu Siboniso Zungu eyaqokelwa kulesi sikhundla emuva kokhetho lohulumeni basekhaya olwalumhla ka-1 kuLwezi (November) nonyaka.

NONHLAKANIPHO SHINGA
WESEKWA kwesokuba yimeya yaseMuziwabantu esezinhlungwini esibhedlela emuva kokudutshulwa emlenzeni ngowesilisa ayemlamula ehlasela intombi yakhe ngoLwezi (November) 2019, uMnu Siboniso Zungu (29), othi ukukhubazeka kwakhe akusho lutho, okubalulekile wukuthi ubekwe kulesi sikhundla ukusebenzela umphakathi. Uthi kusukela ngasekuqaleni konyaka odlule, bakhona abebelokhu bephakamisa igama lakhe kodwa engakuboni kungenzeka ukuba abe yimeya ngoba ngaleso sikhathi wayesezinhlungwini, esanda kulimala. Wagcina enqunywe umlenze ayedutshulwe kuwona.


Uma elanda ngalesi sigameko, uthi: “Ngesikhathi ngisesibhedlela, ngibanjwe yizinhlungu, bakhona abebengishayela izingcingo, bengitshela ukuthi uma sekuphakanyiswa amagama, bazophakamisa elami. Ngaleso sikhathi ngangingakuboni nje lokhu kungenzeka, kwazise ngangivele ngicabange ukuthi kubantu ngizobe ngifike kanjani ngoba phela ngangizibona ngingenamlenze,” kusho yena.


UMnu Zungu ungowokuzalwa eMbangweni, KwaMachi, eHarding, wafunda ezikoleni zakule ndawo waze waphothula umatikuletsheni eMbusi High School ngo-2008. Ngo-2009, wahlala ekhaya ngoba wayengazange afake isicelo sokufunda emabangeni ephezulu. Uthi waqala ukuzibandakanya kwipolitiki esafunda isikole. Lapho ayefunda khona, bake bahola umbhikisho, bekhala ngokungenziswa izifundo zekhompyutha.


“Sasibona unyaka ugamanxa kodwa singazenzi lezi zifundo, okuyilapho saqala khona lo mbhikisho. Ngenxa yokuthi abanye abafundi ababengeneme, bagcina belimaza impahla yesikole, saboshwa kwathatha isikhathi esingangezinyanga ezine sihamba leli cala ngaphambi kokuba umbuso ulichithe. “Ngenxa yokuthi sasekwa kakhulu yiCosas, yingaleso sikhathi engagxila kakhulu kuyona,” kusho yena ethi wadlulela eDurban University of Technology (DUT) eyokwenza iTranslation and Interpretation. Uthi yilapho aqala ukufunda kabanzi ngepolitiki neANC Youth League.


Noma eseqede isikole, esebuyela ekhaya, waqhubeka nokuzibandakanya kwipolitiki. Uthi akanayo inkinga uma kugqanyiswa ukukhubazeka kwakhe, kodwa akazimisele ngokuthi kubekhona lapho kuzomkhubaza khona ngoba ekugcineni abantu bafuna intuthuko. Uma kuphela le minyaka ewu-5 esibekelwe yona, akekho oyobe ekhuluma ngokukhubazeka kwami kepha kumele kube yimisebenzi yami ekhulumayo. Abantu baseMuziwabantu kumele babone umehluko empilweni yabo,” kusho yena.
Uthi ngo-2015 wathola umsebenzi wokuba ngutolika eNkantolo yeMantshi yaseHarding.

Uma elanda ngohambo lwakhe kusukela ngoMbasa (April) wangonyaka odlule, uthi ubengakalulami kahle kodwa kwathi kufika uNtulikazi (July), wabe eseluleme, okuyilapho waqala wahambela imiphakathi eyahlukene njengoba kwakumele akhankase. Ngaleso sikhathi uthi wayesahamba ngezinduku kodwa wamangala uma sekuvotwa abantu bekhetha ukuthi kube nguye obamelayo ku-ward 5, ngaphansi kwalo masipala.


“Ngokhetho siphumelele kuleli wadi kodwa ukungabambisani noqhekeko obelukhona ngesikhathi kuyiwa okhethweni, kwenze sangenza kahle kulo masipala (ngamavoti),” esho. Uthi yize laseliphakanyisiwe igama lakhe ukuba abe yimeya, kodwa kuphinde kwaqubuka uqhekeko kwakhona abaphakamisa igama lomunye. Kwaze kwalamula ukungenelela kobuholi be-ANC KwaZulu-Natal.


“Noma amagama eseyiswa ekomkhulu le-ANC, eLuthuli House, kwaphinde kwabuya elami igama. Ngaya kwinhlolokhono yokuba yimeya, yisekelameya nosomlomo. Ngaphuma phambili kulezi zikhundla zokuqala okwaholela ekutheni ngigcine ngibekwe njengemeya. “Kuningike esibheke ukukulungisa njengemigwaqo engekho esimeni esamukelekile. Njengoba kuzoba ngamaholide nje, simatasa nokulungisa yona. Sibone nokuthi idolobha lethu, iHarding, kalikho esimeni esigculisayo, okwe-nza kubenzima ukuheha izivakashi kulo.

Sifisa ukuthi lilungiswe,” kusho yena. Uthi uze wa-bhalela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, ecela ubanezelele inkence kwisabelomali sabo ngoba ethi bathole ukuthi bazodinga imali engaphezulu kuka-R30 million ukulungisa ingqalasizinda yamapayipi amanzi nendle kuleli dolobha. Udaba lwamanzi nalo uthi liyinkinga kakhulu. Uthi ufisa ukuvuselela uthando lwezemidlalo entsheni njengoba ethi eningi isicwile ophuzweni nezidakamizwa.


“Yiningi intsha engasebenzi, inkinga wukuthi amathuba emisebenzi kawekho. Lapha endaweni yethu kunamahlathi esifisa ukuthi kube nendawo okuzokhiqizwa kuyona ifenisha besekufundiswa intsha ngalo msebenzi. “Kuleyo fenisha sifisa ukuthi kwakhiwe namabhokisi okungcwaba ngoba abuye abaphelele abangcwabi balapha. Lokhu kuzokwakha amathuba emisebenzi entsheni ezophinde ifunde nomsebenzi,” kusho yena. UMnu Zungu usanda kugcagcelwa nguNkk Sphindile Zungu, uMaMteshane, banabantwana ababili.

Previous articleIChiefs seyiphenduke ithofi le-AM
Next articleKudubulane kwabulalana izelamani emshadweni