owamaroma uphume phambili kwawokudlwengula

1443

TSEPO MOLEFE

UKUPHUMA phambili emacaleni ocansi kulowo owayenguMgcinimafa wekoMkhulu lamaKhatholika aseRoma, eVatican City, e-Italy, kwamukelwe yiNhloko yaleli bandla uPhapha othe ukuthethwa ngamacala kukaKhadinali George Pell (AC) ( osesithombeni) kufana nokukhashelwa kukaJesu Krestu esiphambanweni okwatholakala ukuthi wayengonanga lutho.

Kwi-Twitter yaseVatican ngeledlule, uPhapha wamukele ukuphuma ejele kukaKhadinali Pell (78) obehola amaKhatholika aseBallarat, e-Australia, njengokuvuka ethuneni kuka-Jesu, okwakuthiwe sekuqediwe ngaye. 

UKhadinali Pell ubesehlale ejele laseBarwon izinsuku eziwu-400, kanti walahlwa ngamacala amabili okunukubeza ngokocansi abafana okuthiwa babecula ekhwayeni laleli bandla ngasekuqaleni kuka-1996.

UKhadinali Pell walahlwa ngamacala amabili okuthiwa wanukubeza ngocansi abafana ababili ababeneminyaka ewu-13 wabuye washaya omunye wabo ngaphakathi endlini yokukhonzela esengu-Archbishop waseSt Patrick’s Cathedral, eMalbourne. Wagwetshwa iminyaka ewu-6 ngasekupheleni kuka-2018. Nokho leso sigwebo uKhadinali Pell wasiphonsela inselelo ekhala ngokuthi kabuzange benziwe ubulungiswa ngesikhathi kuqulwa icala njengoba lenzeka eminyakeni eyevile kwewu-20. 

Inkantolo kuthiwa yayiyalele uKhadinali Pell ukuthi ayofaka isicelo sikashwele uma esehlale ejele iminyaka emithathu nezinyanga eziwu-8.

Upelepele uvuke ogqokweni ngo-2018 njengoba abameli bakhe u-Adv Bret Walker-SC no-Adv Ruth Shann bakuphonsela inselelo ukugwetshwa kukaKhadinali Pell, bekhala ngobufakazi obabungagculisi obabubonakala ukuthi bucindezela ikilayenti labo bebeka namaphuzu amqoka abadinga ukuba inkantolo iwafakele izibuko.

Baledlulisile leli cala njengoba ligcine lisingathwa yiNhloko yamajaji enkantolo yokudluliswa kwamacala uJustice Chris Maxwell, uJustice Anne Ferguson noJustice Mark Weinberg. 

Kuthiwa la majaji kuwathathe amasonto awu-9 ecubungula izethulo zabameli bakaKha-dinali Pell, okuthe ngoLwesibili olwedlule uJustice Susan Kiefel wakhipha isinqumo esivuna abameli ekhala ngokuthi kabuzange be-nziwe ubulungiswa ngesikhathi kuqulwa icala likaKhadinali Pell.

UPhapha emikhulekweni ayenzela abazalwane baleli bandla kwiTwitter, wenze isinxuso sokuba uNkulunkulu abheke abantu baKhe abathweswa amacala bengenzanga lutho. 

Ubalule ukuthi inkathi kaLenti inzima ngoba kulapho uJesu ayehlushwa khona ngokholo lwakhe lokho okusenzeka nanamuhla. 

Previous articleNabu ubumqoka be-lockdown
Next articleUjoyine Uzalo eseliphosa ithawula