OwaseNigeria utuse uShenge ngokulwela inkululeko

312

ISilo uMisuzulu sifisa uShenge ahlanganise asebeyizingwevu, sona sizohlanganisa intsha ukuyithuthukisa

INKOSI Mangosuthu Buthelezi idlulise isipho sesithombe seSilo uCetshwayo kuMnu Olusegun Obasanjo owayengumengameli waseNigeria, obethula isifundo ngaye
uShenge ngoLwesibili, eThekwini.

NONHLAKANIPHO SHINGA
ICHAZWE nguMnu Olusegun Obasanjo owayengumenga-meli waseNigeria kusukela ngo-1999 kuya ku-2007 njengeqhawe elabamba iqhaza elibalulekile emzabalazweni wenkululeko yabantu abamnyama baseNingizimu Afrika iNkosi Mangosuthu Buthelezi ngesikhathi lo mholi ethula isifundo ngoShe-nge e-Inkosi Albert Luthuli Internation Convention Centre (ICC), eThekwini ngoLwesibili. Lesi sifundo ebesihlelwe yiPrince Mangosuthu Buthelezi Foundation, esungulwe ngonyaka odlule, bekungesokuqala ngqa. Kulindeleke ukuba sibe khona minyaka yonke.
Bekukhona izicukuthwane ezivela emikhakheni eyahlukene nasemazweni ahlukene, okubalwa osomabhizinisi nosopolitiki abaphuma emaqenjini ahlukene.


UMnu Obasanjo uthe uyayihlonipha kakhulu iNkosi Buthelezi ngeqhaza eyalibamba ngesikhathi leli lizwe lisabhekene nengcindezelo yabamhlophe. Uthe uyazi futhi ukuthi yize abaningi babemgxeka (uShenge) ngokubamba iqhaza kwezepolitiki, ebe enguNdunankulu kaZulu, kodwa yena uyakholwa wukuthi lokho kwamsiza wakwazi ukulwa nxa zonke. “Ngiyakholwa wukuthi iqhaza nobuhlakani bakhe baba nomthelela ekutheni kungachitheki igazi eliningi ngalesiya sikhathi. Ngiyakhumbula nje ngiqala ukuhlangana noMnu Nelson Mandela, wathi uma ekhuluma ngeNkosi Mangosuthu, wathi iyiqhawe ngokwayo futhi mkhulu umsebenzi eyawenza ukulwela abantu base-Ningizimu Afrika,” kusho uMnu Obasanjo owayeyingxenye yezingqapheli zokhetho lwakuleli ngo-2009.


Uthe nangesikhathi esehlangana neNkosi Buthelezi, wazibonela ngokwakhe ubuqhawe bayo. UMnu Obasanjo uhlonishwe yiNkosi Buthelezi ngesithombe seSilo uCetshwayo, wahlonishwa ngendondo yokuqala yiPrince Mangosuthu Buthelezi Foundation. Kuhlonishwe noMnu Kenneth Kaunda (ongasekho) owaba ngumengameli waseZambia kusukela ngo-1964 kuya ku-1991. Indondo yakhe yamukelwe yindodana yakhe uLt Colonel Panji Kaunda, eyinxusa leZambia eMalawi. Ngokomlando, uMnu Kaunda wabamba iqhaza elikhulu ekusungulweni kwe-IFP, okuyiqembu elasungulwa yiNkosi Buthelezi.


UMnu Obasanjo ozwakalise isifiso sokubona i-IFP ne-ANC babumbane, belaphe izibazi zomlando ngenhloso yokuthuthukisa abantu bakuleli noMnu Kaunda bebehlonishelwa iqhaza labo emazweni abo nobudlelwano babo obuhle neNingizimu Afrika. ISilo uMisuzulu kaZwelithini, sibongele iNkosi Buthelezi ngokuhanjelwa nguMnu Obasanjo. Sithe abebehambele lesi sifundo noma abasizwile, babe sethubeni elingandele bani ngokuzwa amazwi amahle kangaka nomlando kaShenge. “Mina nje, ngicela ukukujuba emsebenzini owodwa nje vo, noku ngowokugcina, ukuba uhlanganise abantu asebekhulile, mina ngizohlanganisa abasebasha kukhulunywe ngezinto ezizobakha. “Ngiyazibophezela ekwenzeni lokho futhi ngiyakholwa wukuthi sizokwazi ukukwenza lokho,” kusho iSilo sibhekise kuShenge. UMnu Velenkosini Hlabisa ongumengameli we-IFP, uchaze ngezinhlelo zePrince Mangosuthu Buthelezi Foundation nangokusungulwa kwayo nokuthi kulindeleke ukuba yenze msebenzi muni. Kuchwaze bonke abebehambele lesi sifundo ngesikhathi kudlala isithombemnyakazo (video) esikhuluma ngempilo kaShenge.

Previous articleUGAQELWE NGAHLUKENE UMDLALI OZAKHELE ISIGCWAGCWA KWI-BUCS
Next articleAngase abuyele e-England uTau