Owayehlekwa “esachatha” izimoto usenegaraji lakhe

  205

  Igaraji lakhe lacekelwa phansi ngezibhelu zikaNtulikazi 2021

  MENZI JELE

  ENDWEDWE enyakatho yeTheku, kuneza-khiwo ezinamahhovisi kaHulumeni, awoMnyango wezoLimo, owezeMfundo,  owezokuThutha, akamasipala nenkantolo. Leya ndawo yaziwa ngokuthi kuseNkantolo futhi kuyaphithizela kuyona. Ekuseni nantambama kuba nesiminyaminya sezimoto. Into ephawulekayo wukuthi umgwaqo munye, negaraji okuthengwa futhi kwethiwe kulona u-petrol linye. 

  ILANGA Lempelasonto lihehwe wujenga lwezimoto ebeziklele egaraji, lafike lathola ukuthi ngelomuntu omnyama. Banempatho abantu abasebenza khona, bayazinika isikhathi somthengi.

  Lolu hlobo lwebhizinisi kaluvamile ebantwini abamnyama

  Leli garaji likaMnu Mbuso Patrick Cele, yilona eliheha abantu ngoba lisenkabeni yezakhiwo futhi lisebenza abantu abasebasha, abahlanzekile. UCele enkulumeni abenayo neLANGA Lempelasonto, uthi kakubanga lula ukuvula leli bhizinisi. “Ukuvula nokuba nalolu hlobo lwebhizinisi ungumuntu omnyama kakuvamisile ngoba kufanele ube nemali yokuliqala nokuthi liqhubeke lisebenze.

  Usizwe yisipiliyoni sokushayela amaloli athwala u-petrol

  “Amabhange abamanqika ukweboleka umuntu omnyama imali yokuqala ibhizinisi ngoba afuna isibambiso nokuthi kawethembi ukuthi uzokwazi yini ukulimela, liqhubeke lisebenze lenze inzuzo. Into engisizile mina, wukuthi ngiqale ngasebenza kuwo amagaraji ngishayela amaloli ahambisa u-petrol emagaraji,” esho.

  UCele ungowokuzalwa eNtaphuka, khona eNdwedwe. Uzalwe ngo-1967 wakhulela futhi wafunda khona eNtaphuka, emaQadini. Uzalwa emndenini ongamile kahle ngasemalini, yingakho engaqhubekanga kakhulu nesikole. Eqala ukusebenza, wayethela u-petrol ezimotweni, esebenza emagaraji abomdabu baseNdiya, eFynland.

  Kumsizile ukuxoxa nabelungu abesebevele benamagaraji

  “Abantu babengihleka ngoba wumsebenzi ababewubukela phansi lona. Ukuxoxa nabelungu abangabanikazi bamagaraji kungisize kakhulu ngoba ngangihamba izwe lonke ngithela u-petrol emagaraji. Yilapho-ke engibone khona ukuthi yibhizinisi elinemali nenzuzo leli. Lapha eNdwedwe kusemakhaya kanti abantu uma befuna ukwetha, bebehamba ibanga elide beya eVerulam. 

  “Ngigculisekile ngendlela engibambisene ngayo nabantu bendawo, osomabhizinisi, nezikhulu zeminyango kahulumeni. Ngiqashe abantu abawu-15, okuyintsha engifuna ikhulele kuleli bhizinisi futhi ngiyayikhuthaza ukuba iqhubeke nokufunda,” esho.

  Bacekela phansi ibhizinisi lami, bathatha u-petrol ngenkani

  NgoNtulikazi (July) wango-2021 abantu baKwaZulu-Natal nabaseGauteng, bavuka umbhejazana batapa ezitolo, amanye amabhizinisi bawacekela phansi ngomlilo. UCele ungomunye wababa yizisulu zalezi zibhelu. “Kwaba yisikhathi esinzima kimina lesi ngoba ngangisanda kuliqala igaraji. Ngangingazi ukuthi nami ngingumuntu omnyama, ozipataniselayo, bangavele bacekele phansi ibhizinisi lami, bathathe u-petrol ngenkani. Imali engasungula ngayo leli bhizinisi ngangiyibeka kancane kancane ngisasebenza, enye kwaba yimpesheni yalapho engangisebenza khona emagaraji ahlukene, ngishayela amaloli.

  “Kalikho ibhange elalifuna ukungisiza ngoba babefuna izinto eziningi, bekhuluma amagama amakhulu esiNgisi ‘o-business profile’,” esho.

  Wenza imali eningi “ngomalume” abathutha izingane

  Uthi imali ibhizinisi lakhe liyenza kakhulu uma kuvulwe izikole ngoba “omalume” abathutha izingane yibona abamesekayo. “Kule ndawo kuneminyango kahulumeni, yiyona elesekayo leli bhizinisi ngoba ithela lapha. Uma ungumuntu omnyama uqala ibhizinisi elinjengaleli, abantu kabacabangi ukuthi uzophumelela. 

  “Mina kangikayihlanganisi iminyaka ewu-60 yobudala, babecabanga ukuthi ngisinisa amahleza, yinto ezophelela obala. Babethi ngisemncane ukubhekana nomsebenzi ababewuthatha njengonzima,” esho.

  Usizwe kakhulu nguMfu uStekeni obemeseka

  UMfu u-Erlo Stekeni” Stegen weMishini yaKwaSizabantu, eKranskop, nguyena obemkhuthaza kakhulu uCele. “Ngesikhathi belicekele phansi igaraji lami, ngaya kuyena uMfu uStegen, wangeluleka ukuthi ngihambe yiphi imigudu. Kukhona nemali uhulumeni owayikhiphela abantu okwakucekelwe phansi amabhizinisi abo. 

  “UMfu uStegen wayengishayela ucingo ethi mangimhambisele u-petrol emabhizinisini akhe, engatheli kwabanye abantu. Ngashayeka kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni,” esho.

  Unezinhlelo zokuvula amanye amagaraji kulesi sifundazwe

  UCele uthi usazoqhubeka nokuvula amanye amagaraji KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape. Omunye wabasebenza, naye unegaraji eCala, e-Eastern Cape, kanti uya-xhumana nabanye abanikazi bamagaraji ezweni lonke. 

  Yena nomndeni wakhe sebeneminyaka beseNewlands East, eThekwini. Uthi abane-ntshisekelo yokungena nokuqala noma iyiphi inhlobo yebhizinisi. www.ilanganews.co.za

  Previous articleSeliqokiwe elakuleli eliya kwi-Olympics 
  Next articleIngebhe kosomatekisi besifazane abadalule inkohlakalo kasoseshini