Owe-IFP uthi wathunywa nguMntwana ukuya ephalamende

349

NONHLAKANIPHO SHINGA

USIHLALO wombutho wabantu abasha Inkatha Freedom Party Youth Brigade (IFPYB) kuzwelonke, uMnu Sanele Sethembeni Zondo (32), nophinde abe yilungu le Phalandende, uthi ekukhuleni kwakhe wayengakaze azibone eba ngumholi ngokwepolitiki, ngoba ebona indlela osopolitiki ababuye bajikelwe ngayo ngumphakathi. Uthi naso isihlava sokubulawa kosopilitiki kuleli kwakuphinde kube nomthelela omkhulu ekutheni angathandisisi ukuba kulo mkhakha.

Uma ulalela umlando wakhe nezigemegeme aseke adlula kuzo njengoba engumholi ngokwepolitiki, cishe konke okwakwenza awunqene lo mkhakha sekucishe kwenzeka kuye. Le nsizwa engeyokuzalwa esigodini saseMakhasi, eHluhluwe, iqede isikole eSiphosamadletshe High, ngonyaka ka-2009. Ibe iseyokwenza izifundo zikagesi eCentral Johannesburg Collage. Uqede ukufunda walibangisa eThekwini lapho ebambe khona amatoho wabuye wathatha isinqumo sokubuyela ekhaya eHluhluwe ayozama ngakhona impilo.
“Ngikhule ngiyithanda ipolitiki, kodwa ngingaziboni ngingaba ngumholi. Bengibona indlela amakhansela abuye ajikelwe ngabantu, bawathuke kanye nokubulawa kosopolitiki. Lokho bekungenza ngiwusabe lo mkhakha,” kusho yena.

Ube esethola ithuba lokwenza i-internship kumasipala wangakubo okwakuyi-Big 5, ngaleso sikhathi nasebenze kuyona isikhathi esingangeminyaka emithathu. Uthi-ke ukusebenza kwamasipala kwenze abaningi bathembela kakhulu kuye ngoba bekuthi noma kunento abadinga usizo ngayo, baqonde ngqo kuye. Ilapho-ke kuthe uma sekusondela ukhetho lwangonyaka ka-2016, ethi ube eseqala eshelwa ngamalungu omphakathi ukuba bayafisa angenele ukhetho.
“Ababesemandleni ngaleso sikhathi, ngabatshela kwangathi ngiyadlala ukuthi kunabantu abafuna ngingenele esokuba yikhansela. Nebala ngigcine ngingenile ngaba yikhansela kwa-ward 2 ngaleso sikhathi.

IZINQINAMBA ABHEKANE NAZO EYIKHANSELA

Ube yikhansela kusukela ngo-2016 kuya ku-2021. “Ngizikhethele mina ukuthi cha angeke ngisakwazi ukubuyela kwamasipala ngoba bengingangena ngenze okUnye ngokwepolitiki. Ngesikhathi ngiyikhansela impilo yami ike yabanzima kakhulu, ngasinda amahlandla amaningana kunabantu abazama ukungibulala. Okuhle ngokuba yikhansela ukuthi ngithole isipiliyoni esibalulekile ngokusebenzela umphakathi,” kusho yena. Uthi ngemuva kokhetho kube sekuvuleka isikhala ePhalamende kwakhona inkulumo ebeyilokhu ivungama nje ukuthi kufanele aye khona nathi uqale wangayizwa kahle.

“Ngihlalile izinyanga ezine ngingasebenzi kodwa ngibe ngisesigungwini esiphezulu kuzwelonke. Babe sebetshela uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ukuthi kunesikhala okumele ngiyosivala ePhalamende, kodwa ngiyanqaba. Kangibange ngisasho lutho kulowo mhlangano, ngamukela abakushoyo,” kusho yena.
Kuzokhumbuleka ukuthi i-IFP ingamanye amaqembu aphikisayo nathi kungezinye zezinto ezenza kube nzima ukuba sePhalamende ngoba abantu abasemandleni njengamanje kabanandaba nabantu.

“Uma usePhalamende uyakhula uma ufuna ukukhula, kodwa kubanzima uma kunezinqumo ezibalulekile okumele zithathwe abasemandleni basebenzise lokho ukwenza ukuthanda kwabo. Ngisho ukuphasiswa kwemithetho engasiyisi phambili njengezwe, kwenzeka kalula ngoba bayakwazi ukwesekwa yilamaqembu amancane. Kunezinqumo ezithathwayo zikwenze ube namahloni, uze uzibuze ukuthi labantu basenawo yini unembeza,” kusho uZondo.

UBENGASAKUFISI UKUBUYELA EPHALAMENDE

Usho angafihli ukuthi ubengasakufisi ukubuyela ePhalamende kulokhu, ebona kungcono ukuya eSishayamtheho KwaZulu-Natal kodwa wanqatshelwa, kwathiwa akakwazi ukusuka ePhalamende aye eSishayamthetho.

Uthi ukuba sesiShayamthetho ubekubona kuzombeka ethuebeni elingcono lokuzama ukushintsha impilo yabantu, ikakhulukazi abakhe ezindawni ezimakhaya.
“Sifisa impilo yabantu abasemakhaya ingasaleli emuva. Nabo mabakwazi ukuthola izidingo ezitholwa emadolobheni. Emakhaya makube nemfundo esezingeni njengasemadolobheni anjengeTheku,” kusho yena.
Ebuzwa ukuthi njengoba zidlana imilala nje zibheke okhethweni oluzoba ngoNhlaba (May), ngokwakhe kungabi abantu baKwaZulu-Natal kumele bavotele iqembu le Nkatha.

“Mina angimfuni umuntu othi uvotela Inkatha ngoba yayithandwa ngumkhulu wakhe noma ngoba bonke kubo bayiNkatha. Mina ngifuna umuntu ozihluphayo ngokuthi iqembu leNkatha limeleni, zithini izinkolelo zalo. Kumele uqonde lokho kuqala ngaphambi kokuthi uthi uzovotela Inkatha. Uma uqonde lokho, wazi kahle ukuthi njengamanje yilona qembu elizokwazi ukulungisa isimo esingesihle esibhekene naso ezweni. Ilona qembu elizimisele ngokushintsha impilo yabantu,” kusho yena. Lokho uthi abakususeli emoyeni kodwa imisebenzi eyenziwe ngumsunguli waleli qembu, iyakufakazela lokho. Uthi uMntwana waKwaPhindangene nguye obuyise umhlaba odliwe nguhulumeni, wawufaka ngaphansi kweNgonyama Trust, kunezikole ezingaphezulu kuka-200 okuthiwa zizovalwa, inqwaba yazo zakhiwa nguMntwana ngaphansi kohlelo iRand 4 Rand.
Njengophiko lwenstha i-IFPYB uthi uma bekhankasa kabakhankaseli umuntu, bakhankasela iqembu kodwa KwaZulu-Natal kabamboni omunye obengakwazi ukumela leli qembu okudlula lowo onguSihlalo wayo i-IFP KwaZulu-Natal, nophinde abe yimeya kumasipala wesiFunda iKing Cetshwayo, uMnu Thami Ntuli.

“UNtuli irekhodi lakhe lokusebenza yilona elimkhulumelayo. Kasimeseki ngoba sithanda yena, sithanda kakhulu imisebenzi yakhe esenza sibenesifiso sokuba abe nguNdunankulu KwaZuku-Natal, aqhubeke nokugijima njengoba egijima. UNtuli uke waba yimeya kumasipala iNkandla, akwenzile namanje sisakhuluma ngakho. Njengoba eseKing Cetshwayo, usuku nosuku ukubantu uhambisa intuthuko. IKwaZulu-Natal iyamdinga umholi onjengaye ozokwenza umehluko,” kusho yena.
UZondo ePhalamende usekomitini elibhekelele iMfundo ePhakeme, ezeSayensi nezoBuchwepheshe. Uphinde futhi abe kwelezokusebenza komphakathi (Public Works) neNgqalasizinda.

UVEZA UBUNZIMA ADLULE KUBONA EMPILWENI

UZondo uke wabhekana nezakhe izinqinamba empilweni njengoba ethi onyakeni odlule nje kuzanywe amahlandla amaningi ukuthi abulawe ngemuva kokuthengwa kowesifazane ozame ukumvulela icala lokumdlwengula.

“Kuphoqe ukuba ngiyobikela isigungu esiphezulu seqembu ngobekwenzeka. Usuku engathatha ngalo isinqumo sokwenza lokho lwalunzima kakhulu kumina, kangikholwa ukuthi lukhona oluyofaniswa nalo. Noma lokho kubenzima kodwa futhi njengomuntu osemusha, kungifundise okuningi ngempilo kanjalo nabanye babantu nesiyaye sithi sisondelene nabo. Kungifundise ukuthi kakumele uthembe kakhulu abantu ngoba abanye baseduze kwakho ngezinhloso ezingezinhle,” kusho yena.
Uthi unina uNkk Vukile Samkelisiwe Zondo ubenakho ukukhathazeka okukhulu ngokungeba kwakhe kwezepolitiki ikakhulukazi ngesikhathi eseyikhansela kodwa manje kungcono ngoba usekude naye, akasakuboni okuningi okungamkhathaza.

UZondo ushadelwe nguNkk Nompumelelo Zondo uMaMhlongo aphinde aganwe nguNkz Simenyiwe uMaDlomo.
Uneziqu zeDiploma in Public Management azenze eThekwini Tvet Collage kanti ngemuva kokhetho unesifiso sokuqhubeka afunde.
“Njengabantu abasha imfundo ibaluleke kakhulu kuthina. Njengabaholi kasikwazi ukuhlala singafundi ngoba siyazi ukuthi yisona sikhali sekusasa elingcono,” kusho yena.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleInyuvesi ishushisa izitshudeni emacaleni okukopela
Next articleUMnyango wezaseKhaya uvuma izinkinga eziwukhungethe