Owesifazane uzwakalise ubuhlungu “kudodiswa” abafuyi

131

PHUMLANI GAMA

UZWAKALISE eyobuhlungu ababuzwayo uma bezwa izindaba zokuthi ozakwabo abangabafuyi benza imali eshisiwe ngenkomo eyodwa kodwa bona benza “amasentshana” owesifazane obeyingxenye yohlelo loMnyango wezoLimo KwaZulu-Natal, lokudodisa abafuyi eNtumbane khona oPhongolo ngeledlule. 

UNkk Velephi Sibiya, uveze ukuthi kabakwazi ukubiza imali enkulu ngenxa yohlobo lwezinkomo abanazo emakhaya. “Ikakhulukazi thina esingabafuyi besifazane, siyaye sizithole sibhekana nobunzima ngoba iningi lethu libheka imfuyo esuke ishiywe ngabayeni bethu. Ngiye ngikhuthaze namadodakazi ami ukuba angakushalazeli ukusondelana nemfuyo. Umnyango ububambisene nezinhlaka ezisiza abafuyi.

“Kuyaye kuzwise ubuhlungu ukuzwa abantu bakwezinye izindawo bekhuluma ngokuthi benza imali eningi ngokukhipha inkomo eyodwa nje, kodwa thina ngapha kasikwazi ukubiza imali enkulu ngenxa yohlobo lwezinkomo esinazo lapha emakhaya,” kusho yena. Kulolu hlelo abafuyi bayalwe ngokubaluleka kokubheka uhlobo lwezinkomo abazifuyayo.

Echaza ngalolu hlelo uMnu Mondli Ngcamu – ongesinye sezikhulu eziqhuba umkhankaso wokusiza abafuyi – uthe inhloso yokuhambela ezindaweni zasemakhaya wukusiza abafuyi ukuba bangazitholi sebelahlekelwa yimfuyo yabo ngenxa yezifo ezingagwemeka kalula. Uthe abafuyi basizwa ngemijovo ehambisana nezindawo abafuyele kuzona.

“Abanumzane siyabakhuthaza ukuba babheke uhlobo lwezinkunzi abazigcina ezibayeni zabo ngoba kuyenzeka umuntu abeke inkunzi ekhiqiza izinkomo ezingenawo amandla uma kufikwa ezimakethe. Uma sizomeluleka ngohlobo lwenkunzi alufakile esibayeni sakhe, siyaye sibheke indawo afuyele kuyona, uhlobo lokudla okufanele ayinike lona nemithi okufanele ayisebenzise,” kusho uNgcamu.

Previous articleUZuma uvale isikhala sosulile nesogudluziwe kwiMK Party
Next articleI-Eskom imemezele izindaba ezimnandi ngamandla kagesi