OwoKhozi FM usolwa ngokugweva nemali yenyanga

876

Kuthiwa wayeqashelwe ukuphatha uhlelo lomshado

NONHLAKANIPHO SHINGA

IBHODLA umlilo inyangayaKwaSkhemelele,KwaMhlabuyalingana, ngalokho ekubiza ngokuqolwa imali yisilomo somsakazi woKhozi FM, uSipho “Sgqemeza” Mbatha, njengoba ithi sekuphele izinyanga ezingaphezulu kweziwu-7 singafuni ukubuyisa u-R25 000. UMnu Zola Vumizono Mthembu, odume ngelikaMagidangezono, uthi ngonyaka odlule ngoNcwaba (August), uxhumane noSgqemeza, oshayela uhlelo lwasekuseni, iVuka Afrika Breakfast Show, ukuba azomphathela uhlelo lomshado obungomhla ka-25 kuMandulo (September).

UMnu Mthembu uthi lo msakazi wathi makafake uhhafu wemali azomkhokhela wona ngokumphathela uhlelo ukuze kungabikhona abanye abazoluthola usuku amqasha ngalo. Ngempela uthi wafaka u-R12 500, lo msakazi waqinisekisa ukuthi uyitholile imali, nokuthi noma kanjani uyobe ekhona ephethe uhlelo emshadweni wakhe. “Besixhumana kukuhle, okuthe kusasele inyanga kufike usuku lo mshado wangishayela ucingo, ethi ucela ngiyifake imali esele engango R11 000 lena enye ngiyibeke ngizomfakela yona uma sekusondele umshado, kuzoba imali yokufaka uphethiloli.

Ngiyifakile njengoba ebecelile nakhona futhi ngaqhubeka nokumtshela ngohlelo ukuthi luzohamba kanjani,” echaza. UMnu Mthembu, uthi emshadweni wakhe kwakuboshelwe osaziwayo ayebamemile phakathi kwabo kukhona nabanye abasakazi boKhozi FM, abasho ngamagama, kanye nabaculi uThokozani Langa noMnqobi Yazo. Uthi kuthe uma sekufanele kuqale umcimbi, ebona ukuthi uSgqemeza akafiki emshadweni, wacela laba abanye abasakaziukuba bamphathele uhlelo. “Ngacela ukuba bangiphathele uhlelo, baluphatha kahle ngendlela eyisimanga.

Ngibe sengilindela ukuthi uzongichazela ukuthi kwenzakaleni ngoba wayazi ukuthi ngimkhokhele ukuthi angiphathele uhlelo emcimbini. “Akazange azihluphe ngokungifonela, axolise kwaze kwaba yimina omshayela ucingo sekudlule umshado, waxolisa wathi imali yami uzoyibuyisa, kusuke kwaba nomcimbi abambeka kuwona eNewcastle,” esho. Uthi akafunanga nakhona ukumlwisa ngoba eqonda ukuthi kusho ukuthi kwenzeke iphutha, wabe esemnika imininingwane yakhe yasebhange ukuba amfakele imali yakhe. Le nyanga ithi osekuyicasula manje ngalo msakazi wukuthi akasazihluphi nangokubamba izingcingo zayo “Ngicabanga ukuthi sengikwenze konke ebengingakwenza ukuzwelana naye ngoba uma singabantu kumele sicabangelane.

Kangiyena umuntu othathela izinto phezulu, yingakho ngathi uma engafikanga ngangamlwisa, ngathi kuye makabuyise imali yami ngoba ukungafiki kwakhe wayengazange angichazele ukuthi uvinjwe yini,” esho. ILANGA liyibonile inkulumo ephakathi kwabo bobabili kusukela ngomhla ka-26 ku Mandulo, lapho uMnu Mthembu emthumelela khona imininingwane yakhe yasebhange. Leli phephandaba liphinde labona nomlayezo wangomhla ka-11 kuMfumfu (October), lapho uMnu Mthembu esaxhumana nalo msakazi ngendaba yale mali.


Ngomhla ka-13, (uMnu Mthembu) ube esethumela umlayezo, ebuza ukuthi ugcine enzenjani (uSgqemeza) ngoba ubemthembisile ukuthi imali izongena kodwa akakaze athole lutho. Ngomhla ka-3 kuLwezi (November), le nyanga ithumelelelo msakazi umlayezo othi: “Ngicela ukubuza ukuthi izokwenzeka yini ngoba nakhu unyaka uya ngasekupheleni manje nenkosikazi imingenhla. Bengicela uma ungakabi nawo amandla okungenani unginike u-R5 000, enye sizobonisana ukuthi uyikhokha kanjani”. Lomsakazi ube esephendula ethi: “Ok, mfowethu”.


UMnu Mthembu uthi uze wamtshela ukuthi uma kuwukuthi uxineke kakhulu okungenani makamnike noma ngabe u-R1 000 ngenyanga ukuze abone ukuthi uzimisele ngokukhokha imali. “Nakhona lokhu ngikwenziswe wukuthi ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uxakekile kodwa kuze kube yimanje akakaze anginike ngisho isenti. Lokhu kungenza ngibone ukuthi ungibukela phansi ngoba ngiyinyanga futhi akanazinhlelo zokukhokha imali yabantwana bami futhi kakusehli kahle kimina,” esho. Ethintwa yiLANGA lo msakazi, uthe uyazibongela ngokuthintwa yintatheli kodwa yena akakhulumi nabemithombo yezindaba.

“Ngiyabonga nje ngokungithinta kwakho, bengicela ukuthi ubhale noma yini nje esengqondweni yakho ngoba mina kakukho engizokusho kuwe,” kusho uSgqemeza. Okhulumela i-SABC uNkz Gugu Ntuli, ethintwa ngalolu daba ucele ukuthunyelelwa imibuzo nge-e-mail. Ucele ukunikwa isikhathi axhumane nehhovisi eliseThekwini, nokuthe usethintwa ucingo lwakhe belungasangeni kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. UNks Mmoni Seapolelo ongomunye wabasehhovisi lezokuxhumane eSABC naye ucele banikwe
ithuba, baphenye ngalolu daba.

Previous articleKuqokwe uKaMayisela ukwengamela iThomo Foundation
Next articleI-Chiefs ibambe umoya ngesethenjwa esilimele