Phendula ikamelo lokulala ihhotela

1356

Ungoti uthi kumqoka ukugcina leli gumbi kungelokunethezeka

NGULUNGELO Xaba weDesired Trenz. SHINTSHA igumbi lakho lokulala libe yindawo yokunethezeka.

THANDI ZONDI

IKAMELO lokulala liyindawo yokuphumula ngemuva kosuku olude oluchitha usemsebenzini. Le ndawo ijwayele ukunganakeki ngenxa yokuthi ifihlekile ngisho ezivakashini. Nakuba kunjalo kodwa leli kamelo linendima enkulu eliyidlalayo ekutheni usuku uluqala kanjani. Phela kungenzeka uvuke unomdlandla noma ukhathele kanti kwesinye isikhathi ungazizwa udikibele nje ngaphandle kwesizathu. Konke lokhu ongoti bezokuhlotshiswa kwamagumbi asendlini, bathi kudalwa yindawo ovuka kuyona. Bathi leli gumbi kakusilona elokulala nje kuphela kodwa ngelokunethezeka, wehlise nengcindezi ngemuva kosuku olude. ULungelo Xaba weDesired Trenz egxile kwezokuhlotshiswa kwamagumbi asendlini, uthi kubalulekile ukuba leli kamelo ulenze ngendlela yokuthi nawe uzizwe sengathi usehhotela uma ukulona.


UMBALA WOKWENDLALWE EMBHEDENI UYAWUSHINTSHA UMUZWA
“Abantu bayaye bathi ikamelo lokuphumula nokwamukela izivakashi (lounge) libalulekile kepha empeleni yikamelo lokulala elimqoka kakhulu ngoba liqondene nawe ngqo. Kungaba nomthelela omuhle ukuhlala nomndeni ekameleni lokuphumula kepha kwesinye isikhathi uyasidinga isikhathi sakho wedwa, ongasithola ngokuhlala ekameleni lokulala,” esho. Njengoba kuqala unyaka nje, uthi luhle ushintsho. ULungelo usinika amacebo esingawasebenzisa ukushintsha igumbi lokulala liphenduke indawo yokuthokomala nokwehlisa ingcindezi kuyona. Uthi umbala wokwendlalwa embhedeni (linen) uyakwazi ukushintsha umuzwa kodwake ekugcineni kuya ngokuthi umuntu uthanda miphi imibala. “Uma usehhotela kundlalwe umbala omhlophe uyaye uzizwe usekhaya. Ngiyaye ngikuncome ukuthi uwusebenzise nasekhaya ukuletha lowo muzwa wasehhotela. Yize kunjalo kodwa ngiyazi ukuthi abanye abantu bathanda eminye imibala abangasebenzisa yona. “Uma uthanda eminye imibala kufanele ube nebedding eyehlukahlukene kwazise inomthelela endleleni ozizwa ngayo,” echaza.


AKUNCOMAYO UMA UFUNA UKUSHINTSHA IKAMELO

  • Uthi kungaba amaside lamps, ngenxa yokuthi asuke embozwe wumbala othile wendwangu, uma usuwashintsha kungaba sengathi kukhulu okuguqulile. Ungazama umbala o-dark grey noma omhlophe okanye ozozwana nawe. Amakhethini uma ewashiwe kuyaye
    kubukeke sengathi inkulu indawo evulekile. Uthi lokhu kwenziwa wukuthi nawo ayayidla indawo. Ongakwenza wukufaka ama-blinds nalo ikhethini bese kuthi uma ulivula ulihlehlise lonke bese kusala amablinds. Lokhu kwenza igumbi liphefumule. Imibala yasodongweni nayo iyawenza umehluko. Uma unekamelo elincane udinga ukusebenzisa umbala o-light(olula) bese kuthi udonga olulodwa ulufake izibuko. Uma unekamelo elivulekile ungasebenzisa imibala emibili, mhlawumbe odongeni olulodwa upende ngombala omnyama bhuqe bese kulolu olunye udonga usebenzisa umbala ogrey. Newallpaper ingenisile muva nje, uma kuyile enemibala eminingi kuhle ukuba ibesodongeni olulodwa. Mhlawumbe ngenhla kombhede ngoba izosithwa kancane yiheadboard. Uma unekamelo elincane kuhle ukusebenzisa i-wallpaper le engagqamile kakhulu, le edinga uze usondele eduze ukuze ubone kahle amadetails.

  • OKOKUKHANYISA (LIGHTS)
  • Zama ukuthi idime, kodwa uthi uma ungumuntu wesifazane ngoba bayazithanda izinto ezikhangayo, bangafaka i-chandelier kodwa kungabi yile enkulu kakhulu. Kanti nalawa aba sodongweni uthi enza umehluko, kuba sengathi kusehhotela. Imihlobiso yasodongweni kungaba yizithombe (potraits) lezi ezinamabhoda. ULungelo uncoma ukuthi inciphe imicamelo le egcwaliswa embhedeni, uthi ewu-4 yenele. Uhlangothi ngalunye ungafaka emibili, owodwa ulaliswe phansi bese kuthi lo omunye uvuke bese ufaka amascatter cushion noma amabili.
Previous articleBakhala ngendawo ‘esiyisilaha sabantu’
Next articleUdale amathuba emisebenzi evula indawo yobumnandi emakhaya