Qaphelani izinswelaboya kulo Khisimusi

213

SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

SEZIHUBELA sakusha ngoKhisimusi, kanti-ke abantu sebeqalile ukukhithiza – abanemali nabangenayo, abasebenzayo nabangasebenzi. Abasebenzayo, bazowafaka amanqindi amaholo ale nyanga ngoba bethembe amabhonasi. Athi nawo uma efika, afike sekufingqwe imikhono, kube ngongaphansi nongaphezulu, umuntu esekhohliwe wukuthi ibhonasi bekumele ivale leya mbobo yomholo kaLwezi (November). 

Bagiya baqephuze omashonisa, bakhuzele bathi “qhude manikiniki mnike isongo lakhe”. Kuthi kusenjalo, kuphume nomakhelwane abanomona, babuke banxaphe, bese bebuyela endlini babhaklaze izicabha, sebeyothethisa otokoloshe babo nezimfene abazifuyile. Kukhale isimbambamba, ubone ngotokoloshe uphuma ngefasitela uyocasha ezintangeni nezinkukhu. 

Imfene yona igoloze, isho nokuthi uma ngabe ibithengelwa ubhanana okungenani kanye nje ngesonto, ibizokwenza umsebenzi oncomekayo. Isho nokuthi yona isikhathele wukudla izinsipho, isiphethwe nayisifo sezidakwa, lesi okuthiwa phecelezi yi-gout. Isho iveze nonyawo olunoqukulu odumbile, wena owabona lesiya sagila okuthiwa ngugand’ impukane.

Nalaba besifazane bezinzipho zekati nezinwele zomsila wehhashi, ubone sebedlula bengaqedi kwaCele. Bathi uma beyibona impandla yakhe imenyezela ngale kothango bathi: “Hhawu Ndosi, wamuhle kangaka namuhla kungabe ugeze ngemali yini?” Asondele esangweni ufeleba, emoyizela ngamazinyo amane – amabili ngaphansi nangaphezulu njengomkhoma. Azwakale umkakhe uMaKhumalo esememeza, athi: “Ngathini ngokukhuluma nezif@#! esangweni? Ucabanga ukuthi zifuna wena noma imali yakho?” Aphendule uNdosi naye esezizwa amandla futhi engafuni ukuphoxeka phambi kwama-slay queen. “Thula wena, kubhonase wena noma kubhonase mina? Awuyeke ukuphapha,” esho ephakamisa isifuba njengekhonde liphethe isikhwebu sommbila. Aphume nomshanelo uMaKhumalo, engasadle nkobe zamuntu. “Hhayi, hambani nani ngoba nawu lo mkhuhlane usuza,” kusho imambane kodade laba. “Ubiza bani ngomkhuhlane wena zingovolo zama-chop stick?” esho ewuthela umshanelo endodeni. 

Laba-ke abangasebenzi, bahlukene kabili – kukhona, yizimbungulu namasela. Amasela nawo ehlukene kabili; kukhona athatha ngozwane nathatha ngodli. Abathatha ngozwane bagcwele ezitolo nsuku zonke, bangena bephuma nezinto okungezona ezabo.

Kukhona omunye nje umama otholwe namabhodlela awu-10 kagologo obizayo, ewathukuse esiketini esingaphansi kwalesi abesigqokile. Lesi siketi sezimanga besinezikhwama ongafaka kuzo ngisho nesaka lempuphu nenye igilosa. Zombili lezi ziketi ziyimidada eshanela phansi, futhi ubebukeka njengomama womthandazo. Lesi siketi sokweba, uyabona nje ukuthi sithungwe ngobukhulu ubuchule. Kusho ukuthi lo mama umsebenzi wakhe wukweba. 

Abakhuthuzi nabo basekhona kanti baphuma ngobuningi okwezinhlwa ngalesi sikhathi. Laba abathatha ngodli benyusa amasokisi kulesi sikhathi, bephethe amavolovolo. Abasaphatha imimese bathatha amashansi, bakhetha amagwala nje kuphela. Phela ngeke mina ngibanjwe inkunzi ngumuntu ophethe ummese.Ngingamshaya ngale mpama ekhipha amafinyila, bese ngimvalelisa ngalena ekushiya uphashe ubuso bonke sengathi uphelelwe wuVaselina. Phela umkhalambazo kangizange ngiwufundele amahhala, ukuthi ngingabuye ngizohlushwa ngosikhotheni abanuka amazinyo namakhwapha. Noma-ke ungawazi umkhalambazo, kodwa uma welusa,  ungehlukani nesimolontshisi. Makathi uyasondela utsotsi nommese, umkhumule idolo noma iqakala, umshiye esawubambe ngesandla ummese lowo. Uyoqhaqhazela njalo uma ebona isimolontshisi noma okuthi makufane naso. Uyozichamela ngisho efika kubukelwa umdlalo wekhilikithi kumabonakude. Phephani bantu bakithi ngalesi sikhathi, niqaphele izinswelaboya. 

Previous articleI-DA ifuna imenenja yeTheku “icindezele” izisebenzi ezikweletayo
Next articleUyazifela ngemfuyo uGatsheni kamaskandi