Sebehlale iminyaka (3) nezicubu zikamufi belinde ulibofuzo

310

THANDOLUHLE NGUBO

USUHLALE iminyaka emithathu nezinyanga eziwu-6 umndeni wakwaDlamini, eXobho, ulinde imiphumela yolibofuzo  lwelungu lawo, okwatholakala isidumbu salo sesiqala ukonakala ngoMbasa (March) 2020. 

Kumanje lo mndeni uhleli nethambo nezinwele okusolwa ukuthi ngezesidumbu sikaMnu Siphamandla Dlamini (27) (osesithombeni), esatholwa esimobeni, khona eXobho. 

UNkz Gugu Dlamini ongudadewabo kamufi, uthi umndeni usunovalo ngokuhlala nalezi zinsalela njengoba imiphumela yolibofuzo ingaphumi. 

Utshele ILANGA ukuthi phezu kokuba umndeni ulinde imiphumela, kodwa unesifiso sokwazi imbangela yokushona kwelungu lawo. Uthi kwavela ukuthi umfo-wabo waba sengozini yemoto eyenzeka mhla ka-1 kuNdasa 2020, kodwa okubamangalisayo wukuthi umfowabo wayengekho endaweni yesigameko futhi kwathatha izinsuku ngaphambi kokuba atholakale. Watholakala eduze kwalapho kwenzeka khona ingozi.

“Satshelwa ukuthi wayehamba ngemoto eyaba sengozini. Sambona kwikhamera yasegaraji agcina ukubonakala kulo engena emotweni, ngasohlangothini lomshayeli. Yaphuma leyo moto ilandelwa yiPolo emhlophe. Safika endaweni yengozi, kodwa umfowethu wayengekho, waze watholakala mhla ka-10 kuNdasa, epulazini lomoba elingalapho okwenzeka khona ingozi. Watholwa yizisebenzi zasepulazini ezaziyoshisa umoba,” kusho uNkz Dlamini.

Uveze ukuthi ngesikhathi kutholakala isidumbu, kwakukhona umazisi kamufi nesitifiketi sakhe sikamatikuletsheni, okwe-nza kwaba lula ukubona ukuthi ngesakhe – phezu kwezimpawu ababebona ngazo. 

Uthi isidumbu sathuthelwa emakhazeni kahulumeni eMzimkhulu, okuyilapho kwavunyelwana khona nezikhulu zamakhaza ukuthi umndeni usithathe uyosifihla ngoba uyaqinisekisa ukuthi ngesawo. 

Ngesikhathi belungiselela umngcwabo, uthi umndeni wahanjiselwa izinto ezazitholakale kumufi, zihambisana nethambo nezinwele zikamufi, ngoba kukholakala ukuthi zizofakwa ebhokisini uma lifika kubo. 

Uthi ngalo lolo suku, baziswa emakhazeni abo ukuthi sekufike izithunywa zamakhaza kahulumeni, ziyolanda isidumbu ukuze kwenziwe ulibofuzo.

“Sazama ukubancenga, kodwa basitshela ukuthi kuwumgomo ukuthi kwenziwe ulibofuzo uma isidumbu sitholakale sesonakele. 

“Lathathwa-ke isampuli kudadewethu – okwakuzokwenziwa ngayo ulibofuzo – salinda imiphumela,” kusho yena.

Uveze ukuthi ikhona imiphumela eyabuya, kodwa umseshi ophethe icala watshela umndeni ukuthi akuyona (ekamufi), kumele kuqalwe phansi ukuhlolwa kolibofuzo.

“Kusukela lapho-ke, ulibofuzo sesilwenze izikhawu ezintathu, kodwa lutho imiphumela. Uma sifonela umseshi, sibuza okuqhubekayo, akasiniki lutho,” kusho uNkz Dlamini.

Utshele leli phephandaba ukuthi osekuqubula ingebhe emndenini wukuthi ngonyaka owedlule kwaphuma umbiko othi izidumbu esezihlale isikhathi eside ema-khazeni kahulumeni, uzozingcwaba. 

Uthi wahamba namanye amalungu omndeni beyobheka esika Siphamandla emakhazeni aseMzimkhulu, kodwa batshelwa ukuthi ngeke bakwazi ukusibona ngoba sithuthelwe emakhazeni kahulumeni aseKokstad ngesizathu sokuthi indawo yakhona elondoloza izidumbu inamandla okugcina lezi esezihlale isikhathi eside. 

“Sakhuluma nesikhulu esiphezulu emakhazeni (cluster coordinator) kodwa asizange sisizakale. 

“Sicele umseshi omusha ukuthi alwengamele lolu daba, kodwa wasitshela ukuthi uma elwengamela kuzomele aqale phansi yonke into, okuhlanganisa nokuthi kwenziwe ulibofuzo futhi,” kusho uNkz Dlamini.

Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Robert Netshiunda, ukuqinisekisile ukutholwa kwesidumbu esimobeni ngo-2020. 

“Amaphoyisa aseXobho abize-lwa epulazini lomoba mhla ka-10 kuNdasa 2020, lapho kwakutholwe khona isidumbu sowesilisa esasinqunywe isandla, sesiqala ukonakala. Isandla sabuye satholakala ebangeni elifishane ukusuka esidunjini,” esho.  

Akawuphendulanga umbuzo weLANGA mayelana nokubambezeleka kwemiphumela yolibofuzo.

Previous articleUbezingelwa usomatekisi obulawe nonogada wakhe
Next articleInkosi nomehlokaboni ka-R20 000 womkhondo wamasela emfuyo