‘Sebeyizinkinsela’ abahweba ngokudla ‘kubavukuzi’ betshe

835

Abaningi bathi balala behleka bodwa yimali abayenza ngokubakhona ‘kwabavukuzi’ 

ABAHWEBA ngokudla bayajabula ngokuthengwa kwemikhiqizo yabo ngabasuke bezomba ‘idayimane’.

SKHOSIPHI MTHEMBU

BAKHULEKELA ukuba uhulumeni ungayivali indawo okutholwe kuyona “idayimane” KwaHlathi, eMnambi-thi ‘osomabhizinisi’ bakule ndawo nabaqhamuka kwezingomakhe-lwane, asebethole ithuba loku-hweba ngokudla nezinye izinto kubantu abagcwele kuleya ndawo beyomba leli tshe eliyindaba egu-dwini. 

Bathi uma kungavalwa le ndawo noma kugcine kutholakala ukuthi leli tshe akulona ‘idayimane’, ku-yobe bagqemeke udume lwengozi ngoba benza enhle imali ngokudayisela “abavukuzi” ukudla. 

Abanye baqome ukushiya izindawo abathengisela kuzona, bayogxumeka amatafula kule ndawo ngoba bethi balala behleka bodwa. 

UNkz Lungile Buthelezi waKwaHlathi, odayisa ukudla, uthi selokhu kuqale ukumbiwa kwaleli tshe, wenza imali engango-R1 000 ngosuku okuyinto angayazi. 

“Njengoba sidayisela lapha, ukudla akubizi imali efanayo. Isinkwa siqala ku-R15 bese kuthi esakwaBB nesakwaSasko, zona zibize u-R18. Unemenayithi wona siwudayisa ngo-R20 ikani, abantu bakuthenga ubuthaphuthaphu ngoba basuke belambile kade besebenza. 

“Uma ngidayisela ekhaya, nge-nza imali engaphansi kakhulu kwalena, 

yingakho sengikhethe ukuhlala lapha esiga-ngeni, ngiba-se umlilo ngoba ku-yabanda. 

     “Kawapheli amahora amathathu ukudla kusekhona, kanti uma sekuphelile, ekhaya bayakuletha,” kusho yena. 

UMnu Bongukwanda Majola odayisa iziphuzo ezibandayo, uthi selokhu eqale ukudayisa kule ndawo ugoduka no-R4 400. 

“Ngokujwayelekile uma ngida-yisa ngakithi eMsinga, ngenza imali elinganiselwa ku-R1 000 noma ngaphansi, kodwa lapha imali iningi kakhulu. Uma ku-ngavalwa, sizolimala kakhulu ngoba sesiyakwazi ukondla imindeni yethu,” kusho yena. 

Nomakhelwane abakhele le ndawo kabasalanga njengoba bethi bayahlomula ngenxa yokuthi abantu abasuke beyomba itshe bapaka izimoto emagcekeni abo. 

Ngakolunye uhlangothi, “abavukuzi” kabayingeni eyokulinda ukuba kuhlolwe leli tshe lezima-nga ukuthi ‘yidayimane’ ngempela yini. 

Babodwa abesebeqalile ukulidayisa ngo-R100 kuya phezulu, kuncika ekutheni lingakanani. Abanye bakhethe ukuligcina kuze kube kuyamenyezelwa ukuthi yidayimane ngempela yini. 

ILANGA lifike kule ndawo ngo-Lwesibili ntambama abantu bematasa bebasa umlilo, kwazise amakhaza abekubuza ukuthi ‘ungubongaki’. 

Abanye bebegcwele amaveni bephethe amapiki namafosholo benikela khona yize bese ku-hwalele kanti nabakwasidlodlo bese beqaphile, bebajikisa nezimoto ebusuku. 

Bebevele behle ezimotweni, bahambe ngezinyawo. Abanye bebemi izixongololo bekhokha umoya, besho nokusho ukuthi kabayi ndawo. 

Okucacile wukuthi iningi laba-ntu abamba leli tshe, ngabaqhamuka ezindaweni ezingomakhe-lwane okuwuMsinga neBergville. 

Kube yileso nayizolo ngoLwesi-thathu izinsizwa, yizintombi, omama namakhehla bematasa bemba imigodi wena owabona kumbiwa ithuna lomnumzane womuzi. 

Uma bemba le migodi, bangena phakathi bese behlakaza amaga-badi ngalinye bebheka itshe. 

Akekho otshela omunye uma ehlangana nalo licwebezela esihlabathini. Noma kunjalo bakhona ababuya belambatha. 

UMnu Dumisani Mabaso waKwaHlathi, utshele ILANGA ukuthi njengoba engasebenzi, ubone kugcono ayozimbela leli tshe ngethemba lokhu uzolidayisa. 

“Ngikhuluma nje abanye bathola o-R400 ngosuku bedayisa wona la matshe, ngibone kungcono ngizomba ukuze nami ngikwazi ukuzi-philisa ngoba kangisebenzi,” kusho yena. 

UNkz Thobile Mhlongo wasePomeroy, eMsinga, uthe bakhokha u-R120 umuntu ngamunye emotwe-ni ezobahambisa KwaHlathi 

beyomba leli tshe. 

Previous articleIndlunkulu ithotshwe ngesikhumba sengwe
Next articleIyaqina eyokubuya kukaMusona kwiChiefs