Sekucacile ukuthi ngeke ufezeke umhlahlandlela ka-2030

  1277

  JABULANI SIKHAKHANE

  ISIGCAWU esabumba umhlahlandlela wentuthuko yaseNingizimu Afrika sithi uhulumeni usuhlulekile wukubeka
  izwe endleleni ezolifikisa ezinhlosweni obekumele zifezwe ngo-2030.

  Uphuma nje lo mbiko, noMnu Thabo Mbeki (osesithombeni) – owayengumengameli wakuleli – usanda kukhwela edilika kuhulumeni, ewugxeka ngokwehluleka wukumelana nezidingo zezwe. 

  Uthi uhulumeni sewehluleke kangangoba izakhamizi zakuleli sezithola izinsiza ezinkampanini ezizimele nasezinhlanganweni ezisiza imiphakathi. 

  Wenza isibonelo ngenhlangano yamaBhunu, iSolidarity, athi isizakhele inyuvesi nesikhungo sokuqeqeshelwa amakhono.

  Akwethusi okushiwo yilesi sigcawu njengoba sekuneminyaka kucacile ukuthi uhulumeni ngeke ukwazi ukufeza izinhloso zomhlahlandlela. Nokho, kuqavile ukuthi lo mlayezo ngokwehluleka kukahulumeni uqhamuka esigcawini salolu hlobo. 

  Okwesibili, kubuye kwasuka umsindo kuleli sonto ngesikhathi izikhulu zikahulumeni zimisa ukwethulwa kwabezindaba kombiko walesi gcawu, ngoba zithi kusamele wethulwe phambi kwekhabhinethi kuqala, ngaphambi kokuthi amalungu esigcawu axoxe nabezindaba. Nokho, lo mbiko usuvele ushicilelwe.

  Lesi sigcawu sasungulwa ngo-2009 ngesikhathi uMnu Jacob Zuma ethatha izintambo zombuso. 

  Inhloso yaso kwakuwuhlahla indlela leli elingathuthukiswa ngayo yonke imikhakha yempilo, kusukela kwezemfundo kuya kwezomnotho. 

  Usihlalo waso wokuqala kwaba nguMnu Trevor Manuel, iphini lakhe kunguMnu Cyril Ramaphosa. UManuel nethimba lakhe bakhipha umqulu owahlahla indlela ebheke ku-2030, owaweneka imigundu leli
  okumele liyilandele ukuze lithuthuke. 

  Kwakulindelwe ukuba iminyango kahulumeni ixebule kulo mqulu ukubumba izinhlelo zokuthuthukisa izwe. Nokho,
  kakwenzekanga kanjalo.

  Umbiko okhishwe yisigcawu esaqokwa nguRamaphosa, uthi izwe liyanhlanhlatha ngakwezomnotho, uma kucutshungulwa eminye imigomo yezomnotho, litholakala libuyela emuva. 

  Isigcawu lesi, sikhomba ububha, wukwesweleka kwamathuba emisebenzi, wukushoda kukagesi, izinga eliphansi lokukhula komnotho nokwanda kwegeba phakathi kwabadla elikapondo nabadla imbuya ngothi.

  Ithi noma senyukile isibalo sabantu abathola imali yesibonelelo nezingane ezisezikoleni, kaligculisi izinga lemfundo nezokuqeqeshwa kwabantu abasakhulayo. 

  Siphezulu isibalo sabantwana abangakhuli ngendlela efanele, okudalwa wukungatholi ukudla okunomsoco okudingekayo. 

  Nesibalo sabantwana abadlula emhlabeni bengakaqedi nonyaka noma iminyaka ewu-5 bezelwe, siphezulu. 

  Nabakhuluphele ngokweqile nabo bayanda, kanti nezinga lezifo ezidalwa wukudla okungenampilo liyenyuka. 

  Isigcawu sithi izinkinga ezibhekene nezingane – ezixube kuzo nezisancelayo – zidalwa yindlala nokwanda kwabesifazane abathwele nzima. 

  Kuzokhumbuleka ukuthi imininingwane ngesimo senhlalo yabantu kuleli ihlale ikhomba ukuthi imindeni eminingi iphethwe ngabesifazane, abakhulisa izingane bodwa.

  Isigcawu siphinde sikhombe ukuthi esikhundleni sokuba leli libe nohulumeni ongamelana nezidingo zezwe, liphethwe wuhulumeni okhungethwe yinkohlakalo. 

  Uhulumeni kawukwazi ukuhlela umsebenzi wawo ngendlela efanele, okwakuyisakhiwo umhlahlandlela ka-2030 owathi sibalulekile.

  Ngakwezomnotho, imigomo kahulumeni iyehluleka wukuletha izinguquko ezidingekayo, ikakhulukazi lezo ezingavala igebe phakathi kwabamnyama, okuyibo abathwele kanzima ngamathuba emisebenzi, nezinye izinhlanga, ikakhulukazi abamhlophe,
  okuyibo abangabanikazi
  nabaphathi bamabhizinisi.

  Nangakwezokubunjwa kwesizwe, uhulumeni uhlulekile, kangangoba isikhathi esiningi lokhu akusekho ezinhlosweni zawo eziphezulu. 

  Lesi sigcawu siphinde sikhombe ukwanda kobugebengu, esithi busezingeni eliphezulu kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Abesifazane yibo abathwele kanzima ngalokhu.

  Sekuneminyaka kucacile ukuthi u-2030 uyofika leli lingaluphothulile uhambo
  lwentuthuko. 

  Selisalelwe yiminyaka engaphansi kwewu-7, ohambweni lweminyaka ewu-18. Isimo sikahulumeni – ikakhulukazi ngakwezamakhono nakwezemali – sikhomba ukuthi akukho mehluko otheni ongalindelwa kule minyaka esele.

  Sikhuluma nje, uMnyango wezeMali uphezu komkhankaso wokunciphisa isabelomali ngenxa yokuthi imali yentela eqoqwayo kuyacaca ukuthi ngeke ilingane nesibikezelo esenziwa ngoNhlolanja (February) ngesikhathi uNgqongqoshe u-Enoch Godongwana ethula isabelomali.

  Lokhu kusho ukuthi iminyango kahulumeni kuzomele inciphise noma imise ezinye zezinhlelo zayo, okuzokwandisa ubunzima, ikakhulukazi emikhakheni yezemfundo nezempilo esingethwe wohulumeni bezifundazwe. 

  Ezemfundo nezempilo sekuneminyaka zithwele kanzima ngenxa yokuncishiswa kwezabelomali, ukuze uhulumeni ukwazi ukumelana nezindleko zokwenyuswa kwemiholo yezisebenzi.

  Previous articleIkhulunyelwa emakhoneni eyokushiya kukaMaMzobe
  Next articleKunokukhathazeka ngeziphakamiso zomnyango kweyeRAF