Sekuntwela ezansi ngokuhlukaniswa kwezikhwama zempesheni

  218

  EZOMNOTHO: JABULANI SIKHAKHANE

  Seluya ngokuvuthwa olokwehlukaniswa kwezikhwama zempesheni imikhakha emibili – oludume ngelamabhodwe amabili (two-pot system). Kuleli sonto ikomidi lePhalemende elisingethe ezemali, linqume ukuthi lokhu kuhlelwa kabusha kwezikhwama zempesheni kumele kuqale ngoNdasa (March) ngonyaka ozayo.

  La mabhodwe ngawesikhwama sempesheni nesenqolobane (savings). Ilungu lesikhwama lingakwazi ukukhipha imali ebekwe enqolobaneni kanye ngonyaka noma liyithathe yonke isiqubu esisodwa. Kuthiwa imali esesikhwameni sempesheni ngesikhathi lo mthetho uqala ukusebenza, iyohlukaniswa ngabayiphethe, ngeke kudinge ukuba ilungu lesikhwama ngalinye lithathe izinyathelo ngalokhu. Nokho kakulula ukuthi lolu shintsho luqale ngo-2024, njengoba kuhlongoza yileli komidi. 

  Isizathu salokhu wukuthi kusenezinyathelo ezimqoka ezisasele ngaphambi kokuba kuphasiswe umthetho ozolawula lolu guquko. Lo mthetho ophuma ezandleni zaleli komiti, kusamele udingidwe yiPhalamende, bese livota ngawo. Nokho sekuseduze ukuthi iPhalamende livalwe ukuze amalungu alo ayodla izimbuzi emakhaya, abuye ngoNhlolanja (February) wonyaka ozayo. Uma selithathe isinqumo, umthetho omusha usuyodluliselwa kumengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa, ogunyazwe wumthethosisekelo ukuba asayine, noma awubuyisele ePhalamende umthetho ohlongozwayo. 

  Kuyaziwa-ke ukuthi uRamaphosa uyindoda ethatha isikhathi ukusayina okwethulwe phambi kwayo. Okunye okungaba negalelo ekuphasisweni kwalo mthetho, wukuthi amehlo osopolitiki asebheke okhethweni lukazwelonke nezifundazwe ngonyaka ozayo. 

  USihlalo weKomidi lezeMali, uMnu Joe Maswanganyi, utshele abezindaba ukuthi leli komidi liphambukile kulokho obekuhlongozwa wuMnyango wezeMalim ngoba libonelela amalungu ezikhwama zempesheni asindwa yimithwalo yezikweletu. Umnyango ubuhlongoza ukuthi ukuqala kokusebenza kwalolu hlelo kuhlehliswe ngonyaka kuya kunyaka nohhafu, emuva kokuphasiswa komthetho, ukuze kunikwe izikhwama zempesheni ithuba lokulungiselela lolu shintsho. Lokhu kuhambisana nesicelo semboni yezikhwama zempesheni nezinye izinkampani eziphatha imali.

  Nokho, lesi siphakamiso besingasho ukuthi makumiswe ukuphasiswa komthetho omusha. Bekuhlongozwa ukuthi usuku lokuqala lokusebenza komthetho omusha, luhlehliswe. Kuvamile ukuthi emuva kokuyasinwa komthetho ngumengameli, usuku lokuqala lokusebenza kwawo lubekwe esikhathini esizayo ukuze uhulumeni ulungiselele ushintsho oluza nalowo mthetho nemigomo yawo. Abemboni yezemali bakhononda ngokuthi kuzobathatha isikhathi eside ukuhlelela lolu shintsho, bathi kungaba ngcono uma luqala ukusebenza ngo-2025.

  Ngakwezempesheni, lo mnyango uthi izisebenzi eziqashwe ngokuphelele nezingamalungu ezinyunyana, zivame ukuba ngamalungu ezikhwama zempesheni. Kodwa lezo ezisebenza isikhashana futhi ezingewona amalungu ezinyunyana, zisala ngaphandle. Inhloso kahulumeni wukuthi nale ngxenye yezisebenzi ifakwe ngaphansi kwezikhwama zempesheni. 

  Nokho lokho kudinga ushintsho ekusebenzeni kwezikhwama, ikakhulukazi ukwehliswa kwezindleko zazo. Sekuneminyaka amalungu ekhononda ngokuthi izindleko zokuphathwa kwalezi zikhwama zidla ingxenye enkulu yemali okumele ibe yinzuzo ekhulisa inqolobane yomhlalaphansi yamalungu. UMnyango wezeMali uthi ukuvulela amalungu ezikhwama zempesheni ithuba lokubeka eceleni imali angayithola uma exakekile unyaka nonyaka kungakhuthaza izisebenzi namanye amalungu omphakathi ukuba babekelele impesheni. Okwesibili, lesi sinyathelo kulindelwe ukuba sehlise isibalo samalungu akhipha imali yempesheni njalo uma eshintsha abaqashi, okugcina ngokuwashiya enokuncanyana kwempesheni uma esethatha umhlalaphansi.

  Iminingwane yoMnyango wezeMali ikhomba ukuthi izikhwama zempesheni, ezazinamalungu awu-6.75 million ngo-2018,
  zangenisa imali ewu-R246 billion – u-R142bn uphuma kubaqashi kanti u-R104 billion uvela ezisebenzini.

  Previous articleSeziyavuthwa ezokushintshwa kwegama ledolobha iLadysmith
  Next articleUmnyango ufisa amaphoyisa avalele abahlasele umhloli