Sekuyophela inyanga kungafundwa ekolishi ngenxa “yokuxoshwa” konogada

194

THANDOLUHLE NGUBO 

UKHATHAZEKILE umphakathi waseBhamshela ngokuphazamiseka kokufunda osekuyoqeda inyanga eCoastal College, ophikweni lwase-Appelsbosch ngenxa yezikhalo ezifakwe ngonogada abawu-39 “abaxoshwe” yinkampani, iCalvin and Family Security, ehlinzeka ezokuphepha kulesi sikhungo. 

ILANGA lincinzwe indlebe wumthombo ozwakalise ukukhathazeka ngezitshudeni, othi ezinye seziqala ukubuyela emakubo ngenxa yalesi simo. Uveze ukuthi okubakhathaza kakhulu wukuthi kunezitshudeni ezenza izifundo zesikhashana, okumele zibhale izivivinyo kule nyanga. Uveze ukuthi indlela okwaxoshwa ngayo lezi zisebenzi kayigculisi futhi nezimfanelo ezitholwa ngabaxoshwe emsebenzini kazizitholi. Uthe ukufunda kwaphazamiseka ngesikhathi onogada bethola imvume yombhikisho onokuthula owenziwa ngapha-ndle kwalesi sikhungo ukuze kunakwe izikhalo zabo, ngoba bebona sengathi zishaywa indiva. Umthombo uthe ngaphezu kokukhathazwa wukuphazamiseka kokufunda, umphakathi usaba ukuqubuka koqhekeko olungadala izimpi njengoba kwathi udaba lusezithebeni zabaholi bomphakathi, umnikazi wenkampani waqasha ezinye abantu bendawo, abavale izikhala zabaxoshiwe. Uthe bakhuluma nabaphathi bekolishi, kodwa akukho okuphathekayo abaphendula ngakho.

Inkosi yendawo, uMhlabunzima Mthuli, ithe iyafisa lolu daba lufike esiphethweni. Ithe ithimba layo liyazama ukulungisa isimo ukuze izitshudeni ziqhubeke nokufunda, kugcineke ukuthula endaweni yayo.

ILANGA likhulume noMnu Calvin Mathibeli, oveze ukuthi inkampani yakhe kayikaze ixoshe muntu, kodwa konke okwenzekile kwenzeke ngokulandela imithetho efanele. Uveze ukuthi udaba selubuya naseNkantolo yeziSebenzi eyakhipha isinqumo (ILANGA elisibonile), esivuna inkampani yakhe. Uzwakalise ukukhathazeka ngokuphazamiseka kokufunda phezu kokuba udaba seludlule enkantolo. Uthe kuvalwa izikhala, inkampani yakhe yasebenzisana nezinduna, amakhansela nenkosi ukuqoka abantu abadinga umsebenzi. Uveze ukuthi zonke lezi zisebenzi (ezixoshiwe) zibhalisiwe eMnyangweni wezeziSebenzi futhi beziyikhokhela i-UIF. “Ziwu-186 izisebenzi ezithintekayo, akuzona ezase-Appelsbosch kuphela, zonke zibhaliselwe i-UIF. Siyacela ezinenkinga yokuyilandelela zize emahhovisi ethu, sizozilekelela zikwazi ukubona imininingwane yazo ukuze zikwazi ukuyithola,” kusho uMathibeli. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleInhlamba kwi-social media isivezela inqwaba yezisulu ze-depression
Next articleKushiswe enye itekisi yakwaZimdollar