Seliyindawo yokungcebeleka idamu

321

Kwakuyimayini eyayimba amatshe yasala ivulekile njengoba umphakathi usuyisebenzisa ukuzipholisa kuyona

SELIPHENDUKE undabamlonyeni idamu lokubhukuda eNseleni. Umphakathi uthi uzolithuthukisa lingenise umnotho.
IZITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

NONHLAKANIPHO SHINGA
ISIPHENDUKE indawo yobumnandi nokungcebeleka imayini yamatshe eyasala ingavalwanga yinkampani eyayimba kuyona. Le ndawo yasala iyidamu elikhulu endaweni yaseNseleni, ngaphandle kwedolobha iRichards Bay. Leli damu elibizwa ngeMayeni Dam, seliphenduke indawo yokuhlanganyela kubhukudwe, kuphuzwe utshwala, kudlalwe nomculo. Sekukhona nabaqale amabhizinisi, bedayisa ngezinto ezahlukene. Leli damu libe sematheni ngasekuqaleni kwale nyanga, ngemuva kokuhlasela kwamazinga aphezulu okushisa kwelanga esifundazweni iKwaZulu-Natal.


Kuqale ngokusabalala kwezithombe nama-video ezinkundleni zokuxhumana, kuvela izinkumbi zabantu zihambela kuleli damu. Bekubonakala kukhona abatshuza besuka ematsheni aphezulu beziphonsa edanyini beqhudelana. Kakuphelanga isikhathi esingakanani, kwavela imibiko yokuthi kunowesilisa wasendaweni ominze ebhukuda kulona, washona. Lokhu kakubathusanga abantu njengoba ngelanga abatakuli abakhipha ngalo isidumbu, kakuphelanga amahora atheni, kwabe sekubhukudwa sengathi kakukaze kwenzeke lutho. ILANGA LangeSonto lihambele kuleli damu ngoLwesihlanu, kukhona abebebhukuda kulona abanye bebebonakala ukuthi ba-ncane, kumele ngabe basesikoleni. Amalungu omphakathi wona abehlela izindawo azobeka kuzona imipheme azodayisela kuyona.


Bekuzwakala uqhamuka kude kuxoxwa, kuhlekwa, abanye behleli ngaphansi kwezihlahla, behlisa ukushisa kwelanga ngeziphuzo. Leli phephandaba likhulume noMnu Sakhile Khoza, odume ngelikaDJ Dandane, ongowokuzalwa ebukhosini bakwa-Khoza obakhelene naleli damu. Ungomunye wabahamba pha-mbili ekuhleleni imicimbi eseyike yabakhona kuleli damu. Uficwe nethimba lakhe belungisa lapho bezobeka khona imishini okuzonandiswa ngayo ngomculo. “Le ndawo sifuna idume ibe sezingeni lamanye amadamu okwenziwa kuwona imicimbi eyahlukene. Lena yindlela esizofukula ngayo umnotho wakule ndawo yangakithi. “Sisayilungisa futhi sisafuna ithuthuke, kungenwa mahhala kodwa siyafisa kube nesikhwama salo idamu esizobeka kuso imali ngelinye ilanga,” esho.


Ebuzwa ngezokuphepha ukuthi baziqinisekisa kanjani, uthe bakhona abanesipiliyoni sokubhukuda ababili abagadayo. “Izingane ezincane nazo siyaqikelela ukuthi zibhukuda endaweni efanele, kazingeni phakathi edamini ngoba liyashona kwezinye izindawo,” esho. Yize amalungu omphakathi ebonakala ekujabulela ukusetshenziswa kwale ndawo, kodwa akhona amanye aveze ukungakhululeki. “Sibadala siyabona kodwake ngeke sisho lutho ngoba kasikwazi ukukhuza abantu abadala. Izindawo ezinjengalezi zinobungozi noma uyakholelwa kulokho noma kawukholelwa,” kusho elinye ilungu lomphakathi elicele igama lalo ligodlwe.


UMnu Muhle Nene ongowakhona endaweni, yena uficwe elungisa indawo azobeka kuyona umpheme wakhe adayise izibiliboco ezahlukene. “Kuzobe kunabadayisi abahlu-kene, mina ngizodayisa amagwi-nya nokunye. Abantu bagcina bebaningi kakhulu, ngibone kuyithuba elihle ukudayisa ukudla ngenze imali,” esho. Leli phephandaba lihabule ukuthi leli damu kalikho ngaphansi kwendawo kamasipala noma ngaphansi kobukhosi bakwaKhoza, liyindawo ezimele okwenza umasipala ungakwazi ukungenelela ngokugcwele, kepha ugcina ngokukhuza nje kuphela. Amanye amalungu omphakathi athe akekho oyowatshela ukuthi mawangayisebenzisi le ndawo.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUzibulele “obegconwa ngobubi esikoleni”
Next articleUNdlunkulu uGwabini uqolwe u-R90 000