Sesifakiwe isicelo “seholide” likaShembe

612

AmaNazaretha afuna usuku lwawo njengezinye izinkolo

AMALUNGU ebandla lamaNazaretha elasungulwa ngumPhrofethi Isaiah Shembe, ethe shaye kweminye yemihlangano yawo. Inhlangano engaphansi kwaleli bandla isifake isicelo sokuba nosuku lokukhumbula umsunguli walo.

PHUMLANI GAMA
SIFAKWE ngokusemthethweni isicelo sokuba lithole usuku lwalo “lweholide” njengezinye izinkolo ezikhona eNingizimu Afrika ibandla lamaNazaretha elidume ngokuthi ngelakwaShembe. Lesi sicelo sifakwe kwiCRL Rights Commission nguMnu Wellington Myeni, ongusihlalo weNazareth Judicial Council, eyengamele izindaba nezinkinga zamalungu aleli bandla kuzwelonke. UMnu Myeni udlulise lesi sicelo ngesikhathi ethula inkulumo esigcawini seCRL sokulalelwa kwezinqinamba neziphakamiso zaleli bandla ebesiseRichards Bay ngoLwesine. Uthe sekuyisikhathi sokuba leli bandla linikwe usuku lwalo ngenhloso yokukhumbula umsunguli walo, u-Isiah Mudliwamafa “Mqaliwendlela” Shembe.


Uthe baphakamisa ukuba banikwe umhla ka-10 kuNdasa (March), okuzoba wusuku olubalulekile kuwona wonke amaNazaretha. “Sizocela kuyona ikhomishini ukuba isisize kufezeke iphupho lethu leminyaka lokuba namaNazaretha anikwe usuku lwawo lokugubha ubuNazaretha bawo. Noma ngabe kungelona iholide, kodwa sifisa ukuthi kwenzeke njengoba kwenzeka kwezinye izinkolo lapho uyaye uthole ukuthi umzalwane wakhona ngeke aye ngisho nasemsebenzini ngenhloso yokuhlonipha inkolo yakhe. “Kunamabandla okuyaye kuthi uma kuwusuku lwawo, ngisho izingane zakhona kazilubhadi ezikoleni. “Abasebenzayo banikwa ithuba lokuzilela nokuhlonipha inkolo yabo.

Ibandla lethu likhulu kakhulu eNingizimu-Afrika, siyacela ukuthi ikhomishini isilekelele ukufeza lesi siphakamiso sabaholi namalungu aleli bandla. “Sinalo ithemba lokuthi sizophumelela,” kusho uMnu Myeni. Usihlalo wekomidi lezomthetho kwiCRL, uNkz Sheila Mbhele, uthe bakwamukele kahle okubekwa yinhlangano yamalungelo amaNazaretha, eholwa nguMnu Myeni. Uthe bazohlangana nezinye izinhlaka zezomthetho okuhlanganisa nesishayamthetho sikazwelonke, kudingidwe udaba lwaleli bandla. Uqhube wathi akulula ukuyiziba indaba ephakanyiswa ngabaholi balo. “Ngo-2017 besizungeza izindawo eziningi zaseNingizimu Afrika ngendaba yokuhlukunyezwa kwezingane ezikoleni.


“Kunabaholi abayihlongoza lapho indaba yeholide lokuhlonipha umsunguli webandla lamaNazaretha. “Siyakuzwa abakushoyo, sinethemba lokuthi kuzosebenzeka futhi kuzophumelela. “Ziningi izinkolo esezivelile zicela ukunikwa inkululeko yokugubha ukholo lwazo. “Inkolo yakwaShembe ibisasilele emabandleni aphakamise ukuba anikwe izinsuku zawo. “Amaholide ezenkolo abuye aphazamisane ewodwa, abanye bagcina sebezithola begubha izinsuku okungezona ezabo. Abanye bafaka izicelo kodwa kwabuye kwaba khona abasemkhakheni wezamabhizinisi, abakhala ngokuthi uma kuphakathi nonyaka kuzolimala amabhizinisi abo ngoba abantu abaningi bazohlala bengayi emsebenzini. “Zonke izinkolo ziyalingana. Sizohlangana nezinye izinhlaka esisebenzisana nazo, silwethule udaba lwale nkolo,” kusho uNkz Mbhele.

Previous articleIyamaniswa nobukhosi obubangwayo eyokubulawa kowesifazane
Next articleUdubule indodana (7) “ngephutha” yashona