Sesizofaka izicelo ukuqabuza abafazi bethu

  301

  Sigudla noGalakajana: Abdul Milazi

  UKUQABUZA umuntu wesifazane sekuyicala elibomvu, ungalahlekelwa nayisikhundla njengalo mlisa obengumengameli wenhlangano yebhola eSpain. Ufeleba lona uthe egcwele intokozo, ugqozi nofuqufuqu, waqabula uJennifer Hermoso  ongukaputeni weqembu lesizwe labesifazane elisanda kuhlabana

  kwiNdebe yoMhlaba yeFifa.

  Uze wayitshatha ehlombe le ntokazi wagijima nayo inkundla yonke, ehluleka wukuzibamba yintokozo. Akuphelanga ngisho usuku, kwavungama abesifazane emhlabeni jikelele, bekhala ngalesiya sinqandi. Nayo le ntokazi ize yaphoqeka ukuphefumula, yathi yona kayiwucelanga lo khisi, ngakho-ke lo mbhemu uyihlukumezile.

  Emuva kwaleso sitatimende, kuqale umkhankaso wokuyiketula le nsizwa esikhundleni, kuthiwa kayibahloniphi abesifazane.

  Igcine isiyehlile esikhundleni ngoba ibona ukuthi kushubile ezweni lakubo, kanti ngeke iphele le ndaba isaphethe isikhundla.

  Thina esasisibukele bukhoma lesi manqamanqa, kasizange sibone mkhonyovu, ngoba akukhulunywa ngisho nanokuthi yafaka nolimi le mambane, lapho nathi sasizovuma ukuthi uhlukunyeziwe lona wesifazane.

  Phela ulimi kawulufakafaki nje kunoma yimuphi umlomo, ulufaka kumuntu wakho futhi uma seninobabili lapho nizithukuse khona, niphuza amanzi ewolintshi nisemathandweni.

  Intsha yona iyalufaka nje ulimi kulezi zindawo zayo zokungcebeleka, kungabi ndaba yalutho.

  Kodwa-ke nayo le ntokazi kayizange ijikise ubuso ukuze lo khisi uhlale esihlathini, njengoba benza abangafuni ukuqatshuzwa emlonyeni.

  Uma inalo iqiniso, kumele isho ukuthi nayo yayijabule njengaye lo feleba, ngakho kayilibonanga iphutha ngaloyo mzuzu, isilibona manje ngoba sekuvungama ozakwabo.

  Abanye bathi lo mbhemu ubengeke aqabuze ukaputeni weqembu lesizwe labesilisa ukuba bekuyilo elihlabene.

  Kodwa-ke ngeke sazi ngoba namadoda ayaqabuzana kulezi zinsuku.

  Ngikhumbula iKaizer Chiefs iwina iJPS Challenge Cup; ukhona umdlali owaqabuza uNelson “Teenage” Dladla emlonyeni. Isithombe saleso sinqanda saphuma emaphepheni

  nakumaphephabhuku, kodwa akukho noyedwa umlandeli webhola owabona lokhu ngeso lokwexwaya. Kwakuwumzuzu wentokozo nje, bonke

  abantu bawubona kanjalo. Nabaholi beSafa sekumele bazibheke uma iBanyana Banyana ihlabene, bangalokothi bamange ukaputeni, kuyomele bagcine ngokuxhawula

  nje kuphela, noma-ke babize umholi wesifazane kube nguye ojabula nabadlali besifazane, bona bamele lena kude, bashaye

  izandla nje bese bezifaka emakhukhwini.

  Nomholi we-EFF, uJulius Malema, maduze nje uzozithola esenkingeni njengoba ethi leli culo lomzabalazo thina esilazi nge-kill

  the boer, yena esethi bona balishintsha lathi, “kiss the boer”.

  Phela kungaphakama abalimi besifazane bamaBhunu, bathi bazizwa behlukumezekile ngalesi sinqandi okuculwa ngaso esibhekiswe kubo abangazange

  basicele noma basivume. Ngiyasola ukuthi eminyakeni emithathu ezayo, ngeke sisakwazi ngisho nokuqabuza abafazi

  bethu ngaphandle kwemvume yabo, kuyomele ufake isicelo bese ulinda impendulo.

  Iyothi ifika leyo mpendulo, isifiso siyobe sesikade sedlula, usuze waziqabuza wena msalofu.

  Previous articleBaxwayise ngejele abaqola iNsfas
  Next articleUmndeni udidekile ngokubulawa kwekhansela “ebelizingelwa”