Sethemba ukuthi amaqembu athole izihlalo okhethweni, azobeka abantu phambili

  147

  UMBONO WOMHLELI

  NJENGOBA selidume ledlula ngokhetho – lathatha obesemsamo lamphonsa emnya-ngo – sethemba ukuthi amaqembu ezepolitiki athole izihlalo ephalamende nasezishayamthetho azobambisana, kubekwe phambili izakhamizi. Sekuwumlando ukuthi i-ANC, ebikhonya yodwa kuhulumeni iminyaka ewu-30, yehlulekile wukunqoba gelekeqe, njengoba ithole u-40% kuzwelonke. Lokhu kusho ukuthi abavoti ababalelwa ku-60% baqoke amanye amaqembu. Ngamanye amazwi, iningi labantu baseNingizimu Afrika kalisakholelwa kuhulumeni olawulwa  wuKhongolose kuphela.

  Ngokomthethosisekelo wezwe, kumele kube nohulumeni omusha zingakapheli izinsuku eziwu-14 i-Electoral Commission of South Africa (IEC), imemezele ngokusemthethweni izibalo zokhetho. Lokho kusho ukuthi njengoba kungabangakhona iqembu elilodwa eliwashaye wonke emakhanda – lanqoba izihlalo zephalamende ezingaphezulu kuka-50% – kuzodingeka uhulumeni uphathwe ngamaqembu ayinhlanganisela.

  Sethemba ukuthi wonke amaqembu anqobe izihlalo kulolu khetho azobeka abantu bakuleli phambili, avumelane ngokuthi kwakhiwe uhulumeni wobumbano, oxube amaqembu, ozobeka phambili intuthuko yezwe. Iqiniso wukuthi abavoti – ikakhulukazi KwaZulu-Natal, eWestern Cape naseGauteng – bakhombisile ngendlela abavote ngayo ukuthi kabeneme ngendlela izwe elibuswa ngayo yiqembu elilodwa, ngokugudluza i-ANC esicongweni sokuphatha yodwa amandla ombuso iminyaka eminingi.

  Sinxusa abaholi bamaqembu ukuba babeke eceleni izifiso zabo zokwengamela yonke into, babeke eqhulwini ukusebenzela isizwe ngokuzimisela, ngobuqotho nangokwethembeka. Kufanele sikhumbule ukuthi uhulumeni obunjwe ngamaqembu ahlukene kakuyona into entsha eNingizimu Afrika njengoba uhulumeni wokuqala wentando yeningi wawuyinhlanganisela ye-ANC, iNational Party ne-IFP.

  NaKwaZulu-Natal, uKhongolose ne-IFP babehola uhulumeni ngokubambisana iminyaka eyishumi, kwaze kwaba wu-2004. Empeleni le minyaka ewu-30 yokwehluleka kwe-ANC kuhulumeni, ikubonise ngokusobala ukuthi umsebenzi wokuhola iNingizimu Afrika mkhulu kakhulu kuneqembu elilodwa, udinga amakhono nolwazi lwazo zonke izinhlanga zabantu bakuleli. Sethemba ukuthi amaqembu awuzwile umlayezo wabantu, futhi azowulalela.

  Previous articleAmaqembu abamnyama yiwona avimbe nenkululeko yabamnyama
  Next articleIpolitiki iyakuthobisa usale umayoywana njengechwane likhishwe esijingini