Seziyavuthwa ezokushintshwa kwegama ledolobha iLadysmith

833

LUCKY CAIN

KUYAPHELA ngegama ledolobha iLadysmith njengoba seluqalile uhlelo lokuba libizwe ngokuthi wuMnambithi ngokusemthethweni. Leli gama abanye bese beqalile ukulisebenzisa yize lokhu bekungekho emthethweni njengoba belingashicilelwe emabhukwini kahulumeni. 

ILANGA lithole ukuthi nakuba sesikhona isiphakamiso segama “uMnambithi”, kodwa kungase kube nokuphazamiseka ngalokhu njengoba kukhona indawo ese-Eastern Cape eqanjwe ngalo. 

Kulindelwe ukuba kunikwe umphakathi ithuba lokuphakamisa amagama leli dolobha ofuna liqanjwe ngalo, bese kuqala
uhlelo lokuvota. Igama elithi Mnambithi ngokwamabhuku omlando, kuvela ukuthi lisuselwa emfuleni iKlip River, owachazwa njengowabe unamanzi anambithekayo. Elithi Ladysmith, lisuselwa kuNkk kaHarry Smith owayehola umbutho wamaNgisi ezimpini ezehlukene. 

UNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natal, uDkt Ntuthuko Mahlaba, unxuse umphakathi ongaphansi kukaMasipala Alfred Duma ukuba ulisebenzise ithuba lokuvotela ukushintshwa kwegama laleli dolobha. Uthe okwamanje mabili amagama akhona angavotelwa, okuyiLadysmith noMnambithi. Uveze ukuthi umphakathi uvumelekile ukunezela ngelinye igama uma ubona kufanele, kodwa kakumele kube yigama eselikhona noma elithunaza isithunzi. 

Kuqala mhla ka-27 kwephezulu kuvalwe mhla ka-1 kuZibandlela (December) ukuphakanyisa nokuvotelwa kwegama laleli dolobha. Umphakathi unxuswa ukuba usebenzise ilungelo lawo ngokuya eLadysmith Town Hall nasezinkantolo zamakhosi. 

Previous articleUchiphize izinyembezi evalelisa kuthishanhloko othinteka kwelokubulawa kwephoyisa
Next articleSekuntwela ezansi ngokuhlukaniswa kwezikhwama zempesheni