Sibi isimo samanzi eNingizimu Afrika

  257

  EZOMNOTHO: JABULANI SIKHAKHANE

  ZIYANDA izinkinga ezikhungethe iNingizimu Afrika njengoba umbiko wakamuva nje, ukhomba ukuthi izinga lesimo samanzi liya ngokwehla uma liqhathaniswa neleminyaka ewu-9 eyedlule.

  Umbiko walo nyaka ngalesi simo wethulwe kuleli sonto nguNgqongqoshe wezaManzi nokukhucululwa kwendle, uMnu Senzo Mchunu. Lo mbiko uqukethe izibuyekezo ngokusebenza kwemikhakha ephathelene nokutholakala kwamanzi kuleli. Phakathi kwale mikhakha, singabala izikhungo okuhlanzwa kuzo amanzi ngaphambi kokuba afakwe emathangini amakhulu, lapho efudulwa eseyongena kompompi noma athunyelwe kwabezimboni nezinye izinhlobo zamabhizinisi.

  Amanzi angekho esimweni esifanele senhlanzeko, athwala izifo, njengesohudo. Izimboni eziningi ngeke zakhiqiza ngaphandle kwamanzi. Sikhuluma nje, enye yezinkampani ezinkulu zakuleli ezikhiqiza izinkukhu zomshini, isineminyaka ikhononda ngokwehluleka kukaMasipala waseLekwa, eMpumalanga ukuyihlinzeka ngamanzi. 

  I-Astral Foods isanda kumemezela ukuthi isithole imvume yokuzidonsela amanzi eVaal River iwafake efemini yayo eseStanderton. Lokhu kuzodla u-R100 million. Umphathi wale nkampani, uChris Schutte, usanda kutshela abezindaba ukuthi isimo samanzi kuleli sisezinyaweni zikagesi, osekuneminyaka engaphezulu kweshumi ungatholakali ngaso sonke isikhathi.  

  Esingenisweni sakhe kulo mbiko ka-2023, uMchunu uthi umnyango wakhe umagange ukwenza imizamo yokuthi yonke imikhakha kahulumeni – kubalwa nomasipala – ihlinzeke izakhamizi zakuleli ngamanzi okuphuza asesimweni esifanele. Nokho uthi eminye imikhakha ephathelene nokutholakala kwamanzi kayisebenzi ngendlela egculisayo. 

  Previous articleUhulumeni waKwaZulu-Natal no-R20 million wokweseka iSilo ecaleni
  Next article“Bekuyiziqengqe” abafundi abashone engozini bebuya ukuyojabulela ukuqeda ukubhala