Sigonyuluka ngombango waseNdlunkulu iSilo

1610

Sithi sizothathela izinyathelo uMntwana uThembi noMntwama uMbonisi

JOHN HLONGWA
SIDEDELE odalimede iSilo uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu (osesithombeni), esithi sizothathela uyisekazi, uMntwana uThembi Ndlovu noyise omncane, uMntwana uMbonisi Zulu izinyathelo zomthetho ngesenzo sabo sokuyofaka umfowabo, uMntwana uSimakade endlini ya kwabo KwaKhangelamankengane ngenhloso yokuzizusisa bona. Engxoxweni ekhethekile iMbube ebe nayo neLANGA ngoLwesibili, ithe kuwukudidisa izwe lokhu abakwenzayo, kanti kunjalo nje, kuyicala. Bekungokuqala ngqa iSilo sidalula imizwa yaso ngoMntwana uMbonisi noMntwana uThembi kusukela kwaqala umbango wesihlalo emuva kokukhothama kweSilo uZwelithini mhla ziwu-12 kuNdasa (March) nyakenye.


Phambilini iSilo besithi uma sikhuluma esidlangaleni, sicelele umndeni wasendlunkulu imithandazo. Bobabili abantwana iSilo esikhuluma ngabo, bahamba phambili ecaleni lombango wasendlunkulu okumanje useNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu. ISilo sikhala ngokuthi lo mbango wasendlunkulu sewukapakele nakuHulumeni waKwaZulu-Natal, njengoba wagcina unquma ukuhoxa ekuxhaseni imikhosi yasendlunkulu, kwaphinde kwabambezeleka nokugcotshwa kwaso. Kumanje iNdlunkulu ihlukene phakathi, kukhona abeseka iSilo uMisuzulu, abanye baphakamisa igama loMntwana uSimakade.


Sibuzwa iSilo ukuthi sizizwa kanjani ngombango oqhubekayo endlunkulu, sithe: “USimakade ingathi bamkhomba la esigodlweni saKwaKhangelamankengane, bathi uyizibulo likaMntanenkosi (uNdlunkulu Mantfombi, uMaDlamini ozala sona iSilo), kangazi ukuthi kanjani. “USimakade ukhohliswa nguMntwana wentombazane walapha ekhaya esamkhipha wayogana, akavumelekile ukukhuluma izindaba zalapha ekhaya. “UMntwana uThembi uthathe igama likaSimakade walifaka ezindaweni la kungafele lingene khona ngoba nje efuna ukuphazamisa umbuso. “Umama kaSimakade akekho kulabo mama bami (ondlunkulu) abayisithupha. Uma ungangibuza ukuthi uphi, uhleli nendoda yakhe le. USimakade ngiyazi ukuthi kuthiwa ngumtwana, kodwa akakahlambuluki, isibongo sakhe owakwaMthenjana. “Yindoda nje yala eNhlophenkulu, kwaMthenjana.


“Ngiyakuchitha ukuthi uSimakade ngowalapha ekhaya akaye na owalapha ekhaya, ngowakwaMthenjana. Nginamanga boMageba?” kusho iSilo siqinisekisa kwabanye abantwana basendlunkulu abebeyosotha. “Masingaqambi amanga ngoba le nto izosishaya kusasa, siyodendebulwa ngenduku, iqiniso lihle nje. “ISilo esingizalayo sasingafuni nokuthi ize ikhulunywe indaba yokuthi kwenziwe umcimbi wokuthi uSimakade angeniswe ekhaya. “Bayafana uSimakade nomntwana lo okuthiwa nguMbonisi, lapha ekhaya kabasiwona ngisho amavezandlebe, kayikhulunywa nje into yabo lapho ekhaya, ngabantu bokufihlwa, kuthiwe ningaveli nina. “Bobabili kabalithethi idlozi la-pha ekhaya. Yiboke ababanga lo msindo njengoba kunje.


“Ngisazofaka icala mina engiliqondise kuMntwana uThembi lokuthi uyiphazamiselani inqubomgomo yesintu eqondile ngoba uhulumeni wafunga wathi yonke into uzoyihambisa ngomthetho wakhona. “USimakade akekho emthethweni, makangangeni kule nto. “Ayingethusi yonke le nto eyenzekayo ngoba basebenza ngamanga, bayakhwabanisa. “Kunamaminithi enziwe lapha ekhaya, lapho kwasayina khona bonke abantu bathi sikhona siyamphakamisa nangu (sizisho sona). “Amaminithi kaSimakade enziwa le emngcwabeni; yini leyo? “UMntwana uThembi uphazamisa uhlelo oluqondile. Lokhu ukwenza ngenhloso yokudukisa ukuqhubeka kwezinhlelo. Sengithembe usiko ukuthi yilona oluzongivikela. Okuseqinisweni lo msindo kawukho, ngamanga nje akusethusi,” kusho iSilo.

Previous articleWelulele isikole isandla uVVO
Next articleIPirates inyomfe izinhlelo zoSuthu