Simenyelwa nemicimbi yezingane ngoba kufuneka utshwala

  181

  SIGUDLA NOGALAKAJANA: ABDUL MILAZI

  ABANYE abefundisi bakhononda ngokuthi iningi labantu linklunkla utshwala ngesikhathi sikaKhisimusi, umuntu adakwe angabe esazazi nokuthi uzalwa ngumabani.

  Mina kangibasoli abantu ngoba phela kuthiwa uKhisimusi wusuku lokuzalwa kwenkosi yamakholwa enkolo yobuKhrestu. Kulezi zinsuku imigidi yokugubha usuku lokuzalwa iba yindaba enkulu, kanti utshwala buhamba phambili. Kungamane kushode ukudla. Ngisho usuku lokuzalwa kungolwengane iqeda unyaka owodwa vo, siyamenywa sibadala singaka. Isimemo sibhalwa ukuthi nimenywa yiyo le ngane, uxakwe nje ukuthi kanjani manje lungakakwazi ngisho ukukhuluma lokhu kodwa. 

  Kokunye kujotshelelwe, kuthiwe yiza nelakho ibhodlela, lokhu abazi isilungu abathi phecelezi, bring your own booze. Thina-ke sikhuze umhlola ukuthi lo mntwana usephuza utshwala esagqoka inabukeni! Phela laba bantu abathi yiyani emicimbini yabo notshwala benu, basuke belindele ukuthi obungaqedwanga, bushiywe. Ngivamise ukuya kulolo nhlobo lwemicimbi, kanti ngiyakuthakasela nokuziphathela obuthandwa yimi. Sonke siyazi ukuthi utshwala buphuma ngezibongo emicimbini. Lobu obucacile bukhishelwa izihlobo nabangani, bese uquqaba lunikwa obushibhile. Nabo busheshe buphele bengakaphuzi bonke abantu.

  Mina ngaqala kudala ukuziphathela ihamb’ idlani, ngisho nalapho kungashiwongo ukuthi umuntu makafike nophoyizeni wakhe awuthandayo. Ngizihambela nomahambanendlwana wesiqandisi ogcwele ubhiya, ngibe sengiphatha nebhodlela likagologo, noma ngabe ngiya emshadweni womuntu engijwayelene naye kakhulu. 

  Bathi abantu befesele utshwala, mina ngidamane ngivakashela ibhuthi yemoto yami ngifike ngitomule. Futhi manje ngiziphuzela utshwala obutholakala ezindaweni ezikhethiwe, ngakho kangifuni ukuzixakekisa. Kodwa emicimbini yezingane kangilubeki, kangikhathali ukuthi ingane yakho inonyaka noma engamashumi amabili. 

  Umcimbi wengane kumele uhanjelwe yizingane, zidlale zijabule zona zodwa. Kodwa kulezi zinsuku abazali basuke befuna isizathu sokuphuza utshwala, sengathi siyadingeka. Bengakafiki abelungu, kwakuba ngamantombazane kuphela enzelwa umcimbi wosuku lokuzalwa. Ayenzelwa kanye nje kuphela empilweni. Lo mcimbi wawaziwa ngomemulo, intombazane isingena ebuntombini ngokomthetho, isivunyelwa ukuthi isingaqoma. 

  Abafana bona babezingenela nje ebunsizweni kungabikho muntu onendaba. Kulezi zinsuku zamalungelo afanayo, ngeke ngithuke uma abafana beqala ukutoyitoya befuna ukwenzelwa umemulo uma sebengena ebunsizweni. 

  Bayasho abakhuluma ujoji ukuthi okuhle okwenzelwa isikhukhukazi sedada kumele neqhude ledada likhuthole, phecelezi “what is good for the goose must be good for the gander”. Akusho mina-ke, kusho izincwasimende ezikhipha isiNgisi ngamakhala okwentuthu kagwayi.

  Thina sisikhipha ngamakhala uma sesithe ukushaya ezinkambeni zikaFalo. Phela uma umuntu esenswanswa, izilimi zabokuhamba ziziphumela kamnandi, ulimi lushelele. Ngeke nje uthi uvuka ekuseni ukhulume isilungu, simane sigoloze okweselesele ligulukudela endlini lingamenyiwe, noma uthi uyaxubha kube nhlanga zimuka nomoya. Luze luqaqeke ulimi uma usufika emsebenzini, luqaqwa ngumlungu wokuqala ozokubingelela. Lapho-ke sibuya kancane, kuthi kushaya isikhathi sesidlo sasemini ube usushelela sengathi wasincela ebeleni.

  Utshwala bona buluqaqa ngokushesha ulimi, bunezimanga nemilingo. Mhlawumbe yingakho nje uJesu washintsha amanzi wawenza iwayini emcimbini thizeni, wabunika abalandeli bakhe wathi maba-phuze ngoba buyigazi lakhe. Kusho ukuthi wayengeke aphunyuke emaphoyiseni omgwaqo uma eshayela. Lo mshini ofuthwayo wawuyokhala uze uhayize. 

  Previous articleI-DA emkhankasweni wokuba kuhlakazwe ubuholi beTheku
  Next articleU-principal ukhale ngomsebenzi wakhe ecela ibheyili kwelokufa kwephoyisa