Singaphuma isixazululo uma uZuma noRamaphosa bexoxa ngasese

  277

  BHEDLINDABA “VVO” MKHIZE

  KULIQINISO ukuthi ungayingeni eyezingane zomnumzane oyedwa uma zixabana, ukuhlambulukelana kwazo kufanele kube phakathi kwazo zombili. Ngiyabonga ukuthi nangivumela kulona leli phephandaba ngabhala isicelo sami ukuthi uMnu Jacob Gedleyihlekisa Zuma kufanele iqembu elibusayo, i-ANC, lingamxoshi ngoba uma like lakwenza lokho, ngiboniswa umonakalo omkhulu.

  Nebala kabakwenzanga lokho, ngabonga futhi nganconcoza namakhehla ayengithumile abonga. Kamuva, kuvele ukuthi liyammisa, nebala kwabanjalo, saphinde sabonga futhi. Kamuva futhi sekusukuma eyokuba avele phambi kwekomidi lokuqondiswa ubugwegwe. Ngabuza emakhehleni aseMlambomunye ukuthi athini, aphendula athi ngeke kwenzeke. Elilodwa lathi izingane zeziko elilodwa kazidingi ukulanyulwa ngamanye amaziko. Nebala sekuhlehlisiwe. Siyabonga.

  Ngiyajabula ukuthi noma inkungu yolaka isisibekele nokuphelelwa wukucabanga kodwa kube khona leli thongo eliphinde lisivuse lithi hhayi bo! Sithini isintu? Kuningi osekwenziwe engingeke ngakuphinda ngalesi sikhathi. Okufanele sikufunde kukhona konke lokhu, wukuthi uMnu uZuma noMnu Cyril Ramaphosa kufanele bakuqonde ukuthi bayizingane zekhaya elilodwa, i-ANC.

  Okwesibili, uma bobabili belusa, kufanele bakhumbule abatshelwa bakhuliswa ngakho ekwaluseni. Uma nixabene ningabafana, hlalani phansi nikudingide lokho okunixabanisayo, kuqhutshekwe nokwelusa.

  Amaqhawe amabili engisawahlonipha nanamhlanje ngisho esadlula emhlabeni, nguMnu uNelson Mandela neNkosi Mangosuthu Buthelezi abathelelana amanzi kwelinye lamahhotela eThekwini ngo-1994, kwavotwa ngempumelelo.

  Namanje ngisacela futhi okokugcina sekusele izinsuku ezimbalwa ukuba kuvotwe ukuthi uMsholozi noRamaphosa bahlangane bakhulume ngasese, singangeni thina futhi singatshelwa nokuthi bebexoxa ngani. Siyophuma isixazululo lesi engibona thina sonke sigxambukela, kodwa singazi udaka lwaxovwa iyiphi inkunzi. 

  Masikhumbule ukuthi ubuholi busebunkunzini owabufundiswa yizi-ngqwele zakini ekwaluseni, entabeni yangakini.

  • Solwazi Bhedlindaba “VVO” 

  KaLuPhuzi Mkhize (PhD)

  Uhlanya: Isigodlo saseMlambo-

  munye

  Previous articleIsakhamuzi sihlabe ikhwelo emphakathini waseNkandla imeya ivula izindlu zangasese
  Next articleOna-71 wethweswe iziqu ecwaninga ngentsha