Siqubule itwetwe isimemezelo se-Eskom

546

Kunokwesabela ukuthi ingase iqale phansi inkinga kagqam’cishi

ISIMEMEZELO se-Eskom sokucisha izingxenye ezisemqoka zeKoeberg Nuclear Power Station, sesiqubule okunye ukukhuluma.

BHEKI NDLOVANA


KUSHAYWA amakhala ngesimemezelo se-Eskom sakamuva sokuthi izocisha izingxenye ezimbili (unit 1 and 2) ezinkulu ezwenikazi iAfrika, eziphehla ugesi, eKoeberg Nuclear Power Station, eCape Town kusukela namhlanje ngoMsombuluko. NgoMgqibelo i-Eskom ikhiphe isitatimende imemezela ukuthi izocisha lezi zingxenye zalesi siteshi, yaxwayisa ngokuthi uhlelo lokuphakwa kukagesi ezweni luzobhekana nomthwalo owengeziwe ngenxa yokuthi kusukela namhlanje ngoMsombuluko, izocisha u-unit 2 walesi siteshi, okuzothatha izinyanga eziwu-5. Ibike ukuthi emuva kwezinyanga eziwu-5 kade kucishwe u-unit 2 kuyobe sekucishwa u-unit 1 nawo futhi okuzothatha isikhathi esilinganayo nesika unit 2.


Isexwayiso sokuthi ukucishwa kwalezi zingxenye kuzokwengeza ubunzima ohlelweni lokuphakwa kukagesi, sesiqubule itwetwe lokuthi kungase kubuye ugqam’cishi (load shedding). I-Eskom ithe ukucishwa kwalezi zingxenye zalesi siteshi kungenxa yokuthi kumele zigcwaliselwe amafutha (refuelling), zilungiswe, kanti kuzophinde kushintshwe nezinjini ezintathu zazo. Izolo ngeSonto iKoeberg Alert Alliance (KAA), okuwumfelandawonye wezinhlangano zomphakathi nabaphikisana nokusebenza kwesiphehli sikagesi senuzi, ithe okushiwo yi-Eskom ukuthi icisha lezi zingxenye isikhathi esingaka ukuze kugcwaliselwe amafutha akuphusile.


Ithi okushiwo yi-Eskom kufana nokuthi umuntu athi uyisa imoto kumakhenikha ukuba iyofakwa uphethiloli, okuzothi usagcwaliswa kube kushintshwa u-gearbox khona lapho. Ithi kungcono i-Eskom ikhulume iqiniso ukuthi lezi zingxenye zicishwa ngoba ziyalungiswa, hhayi ngoba zigcwaliswa amafutha. Ngokwale nhlangano, ukuci-shwa kwezingxenye zesiteshi ngenhloso yokugcwalisa amafutha, ngeke kuthathe isikhathi esingaka, kodwa kuthatha nje ngaphezu kwamasonto amane. Iqhube yathi ukuze kugwenywe ugqam’cishi ongenasidingo, ukugcwaliselwa kwamafutha kwengxenye yesibili yeKoeberg, ku-mele kuphothulwe bese ivulwa isebenze ungakapheli uNhlolanja (February) nonyaka.


Ithi kumele kumiswe ukucishwa kwengxenye yokuqala kuze kube i-Eskom iphumela obala namaqiniso okuthi kungani lo msebenzi wenziwa, futhi uzothatha isikhathi esingakanani. Kuzokhumbuleka ukuthi iKAA ingenye yezinhlangano zomphakathi eziphikisana nokuba kwelulwe isikhathi sokusebenza kweKoeberg obekumele iphelelwe yisikhathi ngo-2024. Labo abafuna singelulwa isikhathi sokusebenza kweKoeberg, phakathi kwezinto abakhala ngazo wukuthi njengoba sesisidala lesi siteshi esiphehla ugesi, sesiyingozi emphakathini futhi inuzi inomthelela omubi onukubeza imvelo.

Previous article“Ukuthula kufana nokudayisa isizwe”
Next articleIntsha ifundiswe umlando ngempi yaseSandlwana