‘Sishaye khona iSilo siqoka undunankulu’ -ungoti

301

BHEKI NDLOVANA

NJENGOBA eseqokiwe uNdunankulu omusha wesezwe samaZulu, uMfundisi Thulasizwe Buthelezi, imithombo ithi uselindele ukuhlangana neSilo uMisuzulu kaZwelithini ngenhloso yokubonisana mayelana nombono weNgonyama azosebenzela phezu kwawo (undunankulu).

Ukuqokwa kukaMfu Buthelezi kumenyezelwe yiSilo ngoMgqibelo eNquthu phambi kwezinkumbi zabantu ebezethamele umgubho wokukhunjulwa kwempi yaseSandlwana yamaZulu namaNgisi eyayingomhla zingama-22 kuMasingana (January) wezi-1879. INgonyama imemezele negama leNkosi Phathizwe Chiliza, emqokele esikhundleni sokuba yiSekela likaNdunankulu.
UMfu Buthelezi neNkosi uChiliza bagcotshwe kuwo lo mcimbi. UMfu Buthelezi ungena ezicathulweni ezishiywe nguMntwana waKwaPhindangene iNkosi Mangosuthu Buthelezi osekhotheme, ohlale kulesi sikhundla iminyaka eminingi kwaze kwasekugcineni.

USolwazi (Sol) Jabulani Maphalala ongungoti wezamasiko nesintu saKwaZulu, uthi ubona ukuthi iSilo sihambe kahle ngokuqoka kwaso uMfu Buthelezi njengoNdunankulu. Uthi sihambise ngokwesiko.
Uthi futhi akaboni kukhona abangasola iSilo ngokuthi isinqumo saso sinenhlese yepolitiki ngoba siqoke abantu ababili abasemaqenjini ahlukene epolitiki.

Ngokusho kwakhe, ukube iSilo siqoke uMfu Buthelezi kuphela abanye bebezothi uqhakambisa iNkatha (IFP), kodwa-ke ngeke sisolwe ngalokho (iSilo) ngoba iNkosi uChiliza iyilungu le-ANC.
Nakuba obengundunankulu phambilini uMntwana waKwaPhindangene, ubengenalo isekela, kodwa uSol Maphala uthi isikhundla sesekela likandunankulu asisisha, sasikhona nasendulo emakhosini aphambilini, ngakho kube yingqayizivele ukuba iSilo uMisuzulu siqoke isekela.

Uthi-ke indaba isisekutheni msebenzi muntu okumele bawenze undunankulu nesekela lakhe. Nokho uthi abenzi lutho bengabonisangana neNgonyama.
“Laba (undunankulu nesekela) abezukuba wumhlobiso ngoba mningi umsebenzi okufanele wenziwe,” kusho uSol Maphalala.
Eminye yemisebenzini eqavile ayibalulile okumele yenziwe, yindaba yomhlaba kanye nendaba yeNgonyama Trust.

Uthi okunye acabanga ukuthi kumele bakwenze wukuvuselela isikhwama sesizwe esasikhona endulo esasibizwa ngeZulu National Fund. Ngokusho kwakhe, uma kungavuselelwa lesi sikhwama, abantu bakwaZulu ngeke babe yizinxibi, balindele ukukhangezwa wuhulumeni.

Lesi sikhwama uthi singenza imisebenzi eminingi engenza isizwe sizigqaje ngobuzwe baso.
“Lokho (ukuvuselelwa kwalesi sikhwama) kungama yigalelo elikhulu ngesikhathi sale Ngonyama. Isizwe samaZulu sesingaba yisikhondlakhondla,” kusho uSol Maphalala.

Previous articleUbhekene namacala abucayi ummeli welokubulawa kukaMeyiwa
Next article01 FEBRUARY 2024